Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "expiry" in Nederlands

Suggesties

876
416
After expiry of the set ON time, the lamp is switched off again.
Na afloop van de ingestelde schakeltijd wordt de lamp weer uitgeschakeld.
One manufacturer submitted a complete notification after the expiry of the deadline.
Eén fabrikant heeft na afloop van de termijn een volledige kennisgeving ingediend.
Recovery of remuneration unduly paid after expiry of the contract
Terugvordering van onverschuldigd uitbetaalde bezoldiging na einde van contract
NB: Only until the expiry of cards already issued.
Aantekening: enkel tot de geldigheidsduur van de reeds afgegeven kaarten verstreken is.
10.5.1 We may refuse a refund where application is made after the expiry of the validity of the Ticket.
10.5.1 We kunnen restitutie weigeren als deze wordt aangevraagd nadat de geldigheidsduur van het Ticket is verstreken.
A safeguard measure shall not be applied beyond the expiry of the transitional period.
Na afloop van de overgangsperiode worden geen vrijwaringsmaatregelen toegepast.
The Committee's opinion shall be recorded as definitive upon expiry of this period.
Na afloop van deze termijn wordt het advies van het comité als definitief beschouwd.
Update on expiry of ECSC Treaty.
Correctie in verband met de afloop van het EGKS-Verdrag.
Applications submitted following the expiry of this period will not be considered. A decision on applications will be taken not later than nine months after the expiry of the period.
Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ingediend zullen niet in behandeling worden genomen. De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk negen maanden na afloop van deze termijn genomen.
Preferences: automatic account expiry after X days of inactivity, etc.
Voorkeuren: automatisch vernietiging van accounts na X dagen van inactiviteit, enz.
The corresponding data are deleted as a matter of routine after expiry of these periods.
Na het vervallen van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist.
The current SGLINE default expiry time can be found with the STATS AKILL command.
De huidige standaard verlooptijd voor een SGLINE kan gevonden worden met het STATS AKILL commando.
The fraction not used is refunded with the expiry of this period.
De gebruikte niet fractie wordt terugbetaald met de vervaldag van deze periode.
The membership will not be automatically renewed upon expiry of its 12-month duration.
Het abonnement zal na de looptijd van 12 maanden niet automatisch worden verlengd.
After fruitless expiry of the deadline we can withdraw from the contract.
Na het vruchteloos verstrijken van de termijn kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken.
We can only be in default on expiry of this extension period.
Pas na het verstrijken van deze uiterste termijn kunnen wij in verzuim raken.
- any expiry dates have been respected.
- dat eventuele uiterste gebruiksdata worden gerespecteerd.
The unit in which the expiry time is expressed.
De tijdseenheid waarin de verlooptijd wordt uitgedrukt.
Upon expiry of that period, the Central System shall automatically erase such data.
Daarna worden dergelijke gegevens automatisch uit het centraal systeem verwijderd.
Default expiry age for articles in days.
De standaardvervaltijd in dagen waarna artikelen verlopen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2164. Exact: 2164. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo