Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lend money" in Nederlands

geld lenen
geld leent
geld uitlenen
lenen geld
leningen verstrekken
You can easily lend money to entrepreneurs in developing countries.
U kunt ook eenvoudig geld lenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
Unfortunately, in the current crisis situation, the banks do not want to lend money to enterprises because they are frightened of risk.
Helaas willen de banken in de huidige crisissituatie geen geld lenen aan bedrijven omdat ze terugschrikken voor de risico's.
25 If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usurer, neither shalt thou lay upon him usury.
25 Indien gij Mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegen hetzelve niet zijn, als een woekeraar; gij zult op hetzelve geen woeker leggen.
25 If you lend money to any of my people with you who is poor, you shall not be to him as a creditor. You shall not charge him interest.
25 Indien gij Mijn volk, dat bij u arm is, geld leent, zo zult gij tegen hetzelve niet zijn, als een woekeraar; gij zult op hetzelve geen woeker leggen.
I told my brother you know people who lend money.
Ik heb gezegd dat je mensen kent die geld uitlenen.
The banks cannot lend money that they don't have so the economy is at a standstill.
De banken kunnen geen geld uitlenen dat ze niet hebben.
Who'd lend money to a single, old woman!
Wie wil er nu geld lenen aan een alleenstaande oude vrouw?
Even in the case of free care, they need to lend money, because travel costs an loss of income are not covered.
Zelfs wanneer de armen gratis verzorging krijgen, moeten ze vaak toch nog geld lenen, want reiskosten en inkomensverlies worden niet gedekt.
For the Commission it is important to note that our share of all this as a creditor is very limited, basically because we are a grant donor and do not lend money to our partners.
De Commissie hecht er belang aan te vermelden dat ons aandeel als schuldeiser in deze aangelegenheden zeer beperkt is, omdat wij in de grond een subsidieverlener zijn en geen geld lenen aan onze partners.
Let us not forget that natural support for research and education comes from private sources, or investment funds, which lend money to promising entrepreneurial projects and invest in the development of new technologies, all with an awareness and a weighing up of the possible risks.
Laten we niet vergeten dat de natuurlijke steun voor onderzoek en onderwijs afkomstig is uit particuliere bronnen, ofwel beleggingsfondsen, die geld uitlenen aan veelbelovende ondernemingsprojecten en investeren in nieuwe technologieën, met kennis en afweging van de mogelijke risico's.
Supposing China was to lend money to the European Investment Bank or the European Bank for Reconstruction and Development and you were to give grants to Member States - that would not affect their debt/GNP ratio.
Stel dat China geld leent aan de Europese Investeringsbank of de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en u geeft subsidies aan lidstaten - dat zou hun schuld als percentage van hun BNP niet beïnvloeden.
When you lend money...
Als je geld leent...
Can lend money you?
Kan je geld lenen?
He begins to lend money!
Hij begint met geld uitlenen.
They lend money to stranded people.
Ze lenen geld aan reizigers die gestrand zijn.
Most financial institutions that lend money are in business to maximise profits.
De meest financiële instellingen die leningen verstrekken doen dit vanuit een winstoogmerk.
If you lend money me and the newspaper will be accomplices.
Als ik je geld stuur, maak ik mezelf en de krant medeplichtig.
The Tonkens don't lend money for free.
De Tonkens lenen geen geld voor niets.
If somebody asks you to lend money You just say NO.
Als iemand je vraagt om geld te lenen zeg je gewoon NEE.
It's a bad friend - the one you lend money to, and never pays you back.
Een slechte vriend, zoals één waar je geld aan leent en je nooit terugbetaalt.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 70. Exact: 70. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo