Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lend themselves" in Nederlands

lenen zich
zich daartoe lenen
Because these books simply do not lend themselves to chirping and prancing.
De boeken lenen zich niet tot zingen en dansen.
This Delft Blue mugs lend themselves very well for a typical Dutch theme pack.
Deze Delftsblauwe mokken lenen zich erg goed voor een typisch Hollands themapakket.
the specific targets, quantified where they lend themselves to quantification, for the measures and priorities, and their mutual consistency;
de specifieke doelstellingen, gekwantificeerd voorzover zij zich daartoe lenen, van de maatregelen en de prioritaire zwaartepunten, en hun onderlinge samenhang;
a cost-benefit analysis, including the direct and indirect effects on employment to be quantified where they lend themselves to be quantified;
een kosten-batenanalyse, met vermelding van de directe en indirecte gevolgen voor de werkgelegenheid, die - voorzover zij zich daartoe lenen - moeten worden gekwantificeerd;
Lace designs like this Lacroix dress lend themselves well to recreation by savvy crochet designers.
Kant ontwerpen zoals deze jurk lenen zich goed voor recreatie door savvy haak ontwerpers Lacroix.
The town's large and small squares lend themselves perfectly to these gatherings.
De pleinen en pleintjes van de stad lenen zich perfect voor deze ontmoetingen.
Both sites lend themselves perfectly to a break stations.
Beide sites lenen zich uitstekend voor een break-stations.
Often, such cases lend themselves to decentralised enforcement by national competition authorities.
Dergelijke gevallen lenen zich vaak voor een decentrale rechtshandhaving door de nationale mededingingsautoriteiten.
Moreover, the framework programme covers only civilian research and the possible areas of cooperation do not lend themselves to its use for military ends.
Onder het kaderprogramma valt overigens uitsluitend civiel onderzoek; de mogelijke onderzoeksgebieden lenen zich niet voor gebruik voor militaire doeleinden.
These halls lend themselves for various purposes:
Deze lenen zich voor diverse doeleinden:
A small tangent... It's frustrating that Girard's ideas have not reached wider audiences yet, especially when they lend themselves so well to narrative and fiction.
Een kleine raakt... Het is frustrerend dat Girard de ideeën van een breder publiek nog niet hebben bereikt, vooral wanneer ze lenen zich zo goed om verhalende en fictie.
And the resulting figures lend themselves well to art since they are based on principles that are visually appealing.
En de resulterende cijfers lenen zich goed voor kunst aangezien ze zijn gebaseerd op de beginselen die visueel aantrekkelijk zijn.
All are known in the villages, and lend themselves to help each other.
Alle bekend zijn in de dorpen, en lenen zich om te helpen elkaar.
Designs lend themselves very well for composing "samplers", but can also be used otherwise.
Ontwerpen lenen zich heel goed voor het samemstellen van een "merklap", maar kunnen natuurlijk ook anders toegepast worden.
Volcanoes, rivers, cloud forests, beautiful beaches lend themselves to create wonderful experiences.
Vulkanen, rivieren, wolken bossen, prachtige stranden lenen zich om prachtige ervaringen.
There are legal arguments, but all legal arguments lend themselves to debate.
Er zijn wel juridische argumenten, maar alle juridische argumenten lenen zich ervoor om besproken te worden.
These math-based pieces lend themselves well to explorations of nature since this type of math often appears spontaneously in nature.
Deze stukken wiskunde gebaseerde lenen zich goed voor verkenningen van aard omdat dit soort wiskunde vaak spontaan in de natuur lijkt.
For natural, historical, cultural and economic reasons, mountain regions are a model for reducing energy consumption, in line with the demands of modern life, and they lend themselves to large-scale experimentation with the use of renewable energy sources with low-carbon emissions.
Om natuurlijke, historische, culturele en economische redenen zijn bergregio's een model voor de vermindering van het energieverbruik dat verenigbaar is met de eisen van het moderne leven, en ze lenen zich voor grootschalige experimenten met het gebruik van hernieuwbare energiebronnen met koolstofarme emissies.
the progress made in implementing the multiannual programme and its priorities in relation to its specific, verifiable targets, with a quantification, wherever and whenever they lend themselves to quantification, of the indicators;
de vorderingen die bij de uitvoering van het meerjarenprogramma en de prioriteiten zijn gemaakt in het licht van de specifieke, controleerbare doelstellingen ervan door middel van een kwantificering, voor zover mogelijk en wanneer zij zich daartoe lenen, van de indicatoren;
Even events at the World Cup finals seem, unfortunately, to lend themselves to displays of incivility and xenophobia.
Ook de wederwaardigheden van het wereldkampioenschap voetbal lenen zich jammer genoeg tot asociale en xenofobe uitingen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 86. Exact: 86. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo