Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "non-prescription medicines" in Nederlands

receptvrije geneesmiddelen
voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen
It is important to ensure the authenticity both of prescription medicines and of non-prescription medicines.
De echtheid van zowel receptgeneesmiddelen als receptvrije geneesmiddelen moet worden gewaarborgd.
However, the range of non-prescription medicines available to citizens is often insufficient.
Het voor burgers beschikbare assortiment aan receptvrije geneesmiddelen is echter vaak ontoereikend.
Wyeth is a pharmaceutical and healthcare company active in the discovery, development, manufacturing and marketing of pharmaceuticals, vaccines, biotechnology products, nutritionals and non-prescription medicines worldwide.
Wyeth: onderneming voor farmaceutische en gezondheidsproducten die wereldwijd actief is op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van geneesmiddelen, vaccins, biotechnologieproducten, kindervoeding en receptvrije geneesmiddelen.
Setting out its objectives, the Commission stated that 'ways to ensure availability and market access for non-prescription medicines should be examined by 2011'.
Bij het formuleren van haar doelstellingen verklaart zij dat "in 2011 manieren dienen te worden onderzocht om voor receptvrije geneesmiddelen beschikbaarheid en toegang tot de markt te waarborgen."
Since February 2009, the law changed and Farmaline.be also sells non-prescription medicines
Sinds februari 2009 is de regelgeving veranderd en verkoopt Farmaline.be ook
They would apply to non-prescription medicines only in exceptional cases, where there is a risk of falsification.
Op niet voorgeschreven medicijnen zouden zij alleen in uitzonderlijke gevallen worden aangebracht, als er risico is op vervalsing.
Whilst the proposal gives a prominent role to one research based pharmaceutical association, it should be noted that there are also research activities with known substances, e.g. in the area of herbal or non-prescription medicines.
Hoewel in het voorstel een prominente rol is weggelegd voor één vereniging van onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven, moet worden opgemerkt dat er ook onderzoek wordt gedaan met bekende stoffen, bij voorbeeld op het gebied van medicinale planten of vrij verkrijgbare geneesmiddelen.
Although stomach upsets are relatively rare these days, diarrhoea treatments are advisable inclusions in your personal first aid kit, although pharmacies are numerous, and will provide most common prescription and non-prescription medicines and toiletries.
Alhoewel buikproblemen relatief zeldzaam zijn tegenwoordig, adviseren wij u toch diarree remmers in uw persoonlijke eerste hulp kit te hebben, alhoewel er verscheidene apotheken zijn en deze bieden de meest algemene medicijnen op recept of receptvrij en toiletartikelen.
(Test-Achats received 60 notifications for non-prescription medicines, i.e. 7.5 %.)
Test-Aankoop heeft 60 meldingen (7,5 %) inzake geneesmiddelen zonder recept ontvangen.
Despite the judgment given by the Court of Justice of the EC in Case C-438/02, the Swedish Government maintains that the State enterprise Apoteket AB still has a monopoly on the sale of both prescription and non-prescription medicines.
Ondanks de uitspraak van het Europese hof van justitie in de zaak C-438/02 beweert de Zweedse regering dat de staatsonderneming Apoteket AB nog steeds het monopolie heeft voor de verkoop van zowel met als zonder doktersvoorschrift verkrijgbare geneesmiddelen.
In a direct comment on the judgment, Sweden's Medical Products Agency has said that it 'means that it remains illegal for anyone other than Apoteket to sell medicines, including non-prescription medicines' and that the judgment does not entail any change.
De Zweedse geneesmiddelenorganisatie heeft in een direct commentaar op het arrest gezegd dat het "inhoudt dat het voor anderen dan Apoteket onwettig blijft geneesmiddelen, ook zonder recept verkrijgbare, te verkopen", en dat de uitspraak geen enkel verschil betekent.
This includes non-prescription medicines and herbal remedies.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen.
This includes prescription and non-prescription medicines, and herbal supplements.
Dit geldt voor geneesmiddelen die u op of zonder voorschrift kunt krijgen, en kruidensupplementen.
However, a general prohibition for non-prescription medicines cannot be justified on the basis of Article 30 EC.
Artikel 30 van het EG-Verdrag kan daarentegen niet worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een absoluut verbod op de postorderverkoop van geneesmiddelen die in de betrokken lidstaat receptvrij zijn.
This will hopefully result in better clarification of the fact that non-prescription medicines can also interact with prescription medicines.
Dit zal hopelijk leiden tot betere voorlichting over het feit dat ook geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is, wisselwerkingen kunnen hebben met receptplichtige geneesmiddelen.
Patients often consider non-prescription medicines as safe, but they can have unwanted side-effects.
The issue of advertising non-prescription medicines needs to be handled with great care to ensure the appropriate use of medicines.
Reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen recept nodig is, vormt een vraagstuk dat met de grootste zorg moet worden behandeld, omdat moet worden voorkomen dat geneesmiddelen verkeerd worden gebruikt.
Subject: Notification of unwanted side-effects of new or non-prescription medicines
Betreft: Melding van ongewenste bijwerkingen van nieuwe geneesmiddelen of geneesmiddelen die zonder medisch recept verkrijgbaar zijn
This is a step in the right direction, even though it excludes important issues such as, for example, the fact that generic medicines and non-prescription medicines are not covered by the implementation of safety features.
Dit is een eerste stap in de goede richting, ook al worden bepaalde belangrijke kwesties buiten beschouwing gelaten, zoals bijvoorbeeld het feit dat de veiligheidskenmerken niet van toepassing zijn op generieke geneesmiddelen en receptvrije geneesmiddelen.
This applies to both prescription and non-prescription medicines, especially:
Dit geldt zowel voor geneesmiddelen op voorschrift als voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, met name:
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 24. Exact: 24. Verstreken tijd: 48 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo