Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: come on go on
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "on" in Nederlands

Suggesties

Other materials are available on demand and/or on advice.
Het gebruik van andere materiaalsoorten is op advies en/of op aanvraag mogelijk.
Has served on several different spots on football matches and it looks just as good if you sit further up on cheaper sites than on the expensive.
Heeft gediend op verscheidene verschillende plekken op voetbal wedstrijden en het ziet er net zo goed als je zitten verder omhoog op goedkopere sites dan op de dure.
Ballet on Tuesday. Soccer on Thursday, game on Saturday.
Ballet op dinsdag... voetbal op donderdag wedstrijd op zaterdag.
Be on Restaurant Akropolis on Davidshallsgatan 23 with my parents on Valentine's Day and ate dinner.
Wees op Restaurant Akropolis op Davidshallsgatan 23 met mijn ouders op Valentijnsdag en aten.
Several judges commented on the lack on information on case-law in Member States other than their own.
Diverse rechters wezen op het gebrek aan informatie over jurisprudentie uit andere lidstaten.
The Council should be informed of a Franco-German initiative on subsidiarity, decided on at the bilateral meeting in Avignon on 6 and 7 May last.
Bij die gelegenheid zou namelijk een Frans-Duits initiatief over de subsidiariteit aan bod komen, waartoe beslist werd op de bilaterale ontmoeting in Avignon op 6 en 7 mei jongstleden.
I'll be publishing other articles on my websites and, if permitted, on OpEdNews elaborating on all aspects of disclosure.
Ik zal andere artikelen op mijn website zetten en, als dat is toegestaan, op OpEdNews waarin ik uitweid over alle aspecten van de onthulling.
It builds on its existing crypto-anchor systems based on an optical structure that can be placed on product labels and used as digital fingerprints.
Het bouwt voort op de bestaande crypto-anker systemen, gebaseerd op een optische structuur die kan worden geplaatst op de productetiketten en gebruikt als digitale vingerafdrukken.
It can all be mounted on board, on flat surfaces, below deck or vertically on bulkhead walls.
Het kan allemaal worden gemonteerd aan boord, op platte oppervlakken, benedendeks of verticaal op schot muren.
The Peter Beets Quartet features Joe Cohn on guitar, Reuben Rogers on double bass and Greg Hutchinson on drums.
Het Peter Beets Quartet bestaat uit Peter Beets aan de piano, Joe Cohn op gitaar, Reuben Rogers op bas en Greg Hutchinson op slagwerk.
Some users carry these devices around with them to access data stored on the device on different computers they work on.
Sommige gebruikers dragen deze apparaten met hen om toegang te krijgen tot gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat op verschillende computers waar ze op werken.
Such a configuration exerts a major influence on the performances of the apparatus on takeoff and landing like on its agility at all speeds.
Zo'n configuratie oefent een diepe invloed op de prestaties van het apparaat aan de opstijging en landing uit alsmede op zijn lenigheid met alle snelheden.
Stay on this page to learn on recovering photos from Fujifilm Finepix camera on Macintosh system.
Blijf op deze pagina voor informatie over het herstellen van foto's van Fujifilm Finepix camera op de Macintosh-systeem.
Stay on this page to learn on rescuing data from Transcend Storejet external hard drive on Macintosh system.
Blijf op deze pagina om te leren op het redden van gegevens uit Transcend Storejet externe harde schijf op Macintosh-systeem.
He was accompagnied by Michael Ward-Bergeman on accordion, John 'Fury' Ellis on electric guitar and René van Commenée on percussion.
Hij liet zich begeleiden door Michael Ward-Bergeman op accordeon, John 'Fury' Ellis op electrische gitaar en René van Commenée op percussie.
Conclude negotiations with Croatia on the bilateral convention on regional cooperation.
Afronden van de onderhandelingen met Kroatië over het bilaterale verdrag voor regionale samenwerking.
Rules on procurement should be based on Directive 2004/18/EC.
De regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten zijn gebaseerd op Richtlijn 2004/18/EG.
Been running background on every passenger on the plane.
Ik heb de achtergrond van elke passagier op het vliegtuig nagetrokken.
This will depend on your system: for example/dev/rmt/1h on Solaris or/dev/rmt/tps1d2 on Irix or/dev/st0 on Linux.
Dit zal afhankelijk zijn van je systeem: bijvoorbeeld/dev/rmt/1h voor Solaris of/dev/rmt/tps1d2 voor Irix of/dev/st0 voor Linux.
We are closed on Sunday and on Monday. The bookshop can also be visited on Tuesday, but on prior appointment only.
Wij zijn gesloten op zondag en maandag.De boekhandel kan ook bezocht worden opdinsdag, maar enkel op afspraak.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2197188. Exact: 2197188. Verstreken tijd: 1990 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo