Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "polychlorinated biphenyls" in Nederlands

polychloorbifenylen
polychloorbifenyl
gepolychloreerde bifenylen
World Health Organization Toxic Equivalency Factors for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls.
Toxische Equivalentiefactoren voor polychloordibenzo-p-dioxinen en dibenzofuranen en coplanaire polychloorbifenylen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
The same is true for polychlorinated biphenyls (PCBs) from condensers.
Hetzelfde geldt voor polychloorbifenylen (PCB's) uit condensatoren.
Mussels also contain PCBs (polychlorinated biphenyls), high concentrations of which can cause skin and eye diseases, liver damage and jaundice.
En ook in mosselen zijn PCB's (Polychloorbifenyl), kan bij hoge concentraties oa zorgen voor huid-en oogaandoeningen, leverbeschadiging en geelzucht.
Calls on the Commission to submit a proposal for maximum residue values for dioxin and polychlorinated biphenyls (PCBs) in food and feedingstuffs;
verzoekt de Commissie een voorstel voor te leggen voor het toegestane maximum aan resten dioxine en polychloorbifenyl (PCB's) in voedsel en veevoer;
Scores of studies have already been devoted to examining the transport, distribution, flows and impact of important groups of compounds such as polychlorinated biphenyls, polyaromatic hydrocarbons and heavy metals.
Tal van studies werden reeds gewijd aan het onderzoek van het transport, de verspreiding, de fluxen en de invloed van belangrijke groepen van verbindingen zoals gepolychloreerde bifenylen, polyaromatische koolwaterstoffen en zware metalen.
For all ships, new installation of materials which contain Polychlorinated biphenyls shall be prohibited.
Het nieuw installeren van materialen die gepolychloreerde bifenylen bevatten, wordt voor alle schepen verboden.
Nevertheless, dioxin and PCBs (polychlorinated biphenyls) have had a limited impact on fish products.
Desalniettemin worden in visserijproducten slechts in beperkte mate dioxine en PCB's (polychloorbifenylen) aangetroffen.
Although releases of persistent pollutants such as heavy metals and polychlorinated biphenyls (PCBs) into European seas are strictly controlled or forbidden, such pollutants continue to represent a threat to numerous marine ecosystems.
Alhoewel de emissie van persistente polluenten zoals zware metalen en polychloorbifenylen (PCB's) in de Europese zeeën nu streng gecontroleerd of zelfs verboden is, blijven deze stoffen nog steeds een bedreiging vormen voor talrijke mariene ecosystemen.
Fish food should be evaluated for the presence of contaminants such as organochlorine pesticides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs).
Het visvoeder dient te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen zoals organochloorpesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloorbifenylen (PCB's).
The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.
De Conferentie van de Partijen toetst de vooruitgang bij de beëindiging van polychloorbifenylen elke vijf jaar of, waar dienstig, met een andere regelmaat, met inachtneming van genoemde rapporten.
The most important objective for the Commission is the protection of public health by reducing human exposure to dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs).
De belangrijkste doelstelling voor de Commissie is de bescherming van de volksgezondheid door de vermindering van de menselijke blootstelling aan dioxinen en dioxine-achtige polychloorbifenylen (PCB's).
The Commission shares the view of the Honourable Member on the importance of a safe handling and disposal of equipment containing polychlorinated biphenyls (PCBs).
De Commissie deelt de mening van het geachte parlementslid inzake het belang van een veilige behandeling en verwijdering van apparaten die polychloorbifenylen (PCB's) bevatten.
For fish and fishery products maximum levels have been established for lead, cadmium, mercury, dioxins and polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons.
Voor vis en visproducten zijn maximumgehalten vastgesteld voor lood, cadmium, kwik, dioxines en polychloorbifenylen (pcb's) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
The Commission is not aware of the published conclusions drawn from research carried out by Athens University and the Demokritos research centre concerning the presence of polychlorinated biphenyls (PCBs) in milk produced in various regions of Greece.
De Commissie is niet op de hoogte van de gepubliceerde conclusies uit het onderzoek dat is verricht door de Universiteit van Athene en het onderzoeksinstituut Dimókritos inzake de aanwezigheid van polychloorbifenylen (PCB's) in melk geproduceerd in verschillende regio's in Griekenland.
provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;
stelt elke vijf jaar een voortgangsrapport met betrekking tot de beëindiging van polychloorbifenylen op en legt dit overeenkomstig artikel 15 aan de Conferentie van de Partijen voor;
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions.
Polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen, hexachloorbenzeen en polychloorbifenylen worden onopzettelijk gevormd en komen vrij bij thermische processen waarbij organisch materiaal en chloor aanwezig zijn, als gevolg van een onvolledige verbranding of chemische reacties.
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including:
Polychloordibenzo-p-dioxinen en polychloordibenzofuranen, hexachloorbenzeen en polychloorbifenylen kunnen ook onopzettelijk worden gevormd en vrijkomen bij de volgende categorieën van bronnen, met inbegrip van:
Mr President, the Commission is fully aware of the high risks of polychlorinated biphenyls (PCBs) for human health and the environment.
Commissie. - Mevrouw de Voorzitter, de Commissie is zich terdege bewust van de hoge risico's van polychloorbifenylen (PCB's) voor de menselijke gezondheid en het milieu.
scrap sorting to minimise the risk of including hazardous or non-ferrous contaminants, particularly polychlorinated biphenyls (PCB) and oil or grease.
schroot sorteren om het risico dat er gevaarlijke of verontreinigende non-ferrostoffen, in het bijzonder polychloorbifenylen (PCB), olie of smeermiddel, in terechtkomen zo laag mogelijk te houden.
consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:
bevordert, in overeenstemming met de prioriteiten onder a), de volgende maatregelen om blootstelling en risico terug te dringen en voor de controle op het gebruik van polychloorbifenylen:
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 70. Exact: 70. Verstreken tijd: 130 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo