Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "possessive pronoun" in Nederlands

bezittelijk voornaamwoord
This is the only possessive pronoun with a stressed and un unstressed version.
Dit is het enige bezittelijk voornaamwoord met een benadrukte en een onbenadrukte vorm.
In Dutch, the independent possessive pronoun requires an article.
Het onafhankelijke bezittelijk voornaamwoord wordt altijd gecombineerd met een lidwoord.
It's the first time you've heard that sentence with a possessive pronoun.
Het is de eerste keer dat je die zin hoort, met een bezittelijk voornaamwoord.
Like I'd ever dry myself with something that has a possessive pronoun on it.
Alsof ik mezelf zou afdrogen met iets waar een bezittelijk voornaamwoord op staat.
To turn the reciprocal pronoun into a possessive pronoun, we simply add -s:
Om een wederkerig voornaamwoord te veranderen in een bezittelijk voornaamwoord, voegen we een -s toe:
After all, we experience money (and property) as an extension of our selves; hence the possessive pronoun "mine" to describe it, the same pronoun we use to identify our arms and heads.
Per slot van rekening ervaren we geld (en bezit) als een extensie van onszelf. Vandaar het bezittelijk voornaamwoord "mijn" om het te beschrijven, wat hetzelfde is dat we gebruiken om onze armen en hoofden aan te duiden.
Possessive Pronouns A possessive pronoun indicates that someone owns something. You can say that you own a certain suitcase using the word mijn (my):
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan dat iemand iets bezit. Je kunt zeggen dat een bepaalde koffer van jou is met behulp van het woord mijn.
( ) As you can see, it does not matter whether the possessive pronoun refers to a singular or plural word
( ) Zoals je ziet, maakt het niet uit of het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud of in het meervoud staat.
He combs his hair. The word uw is the formal alternative to jouw, je, and jullie. Use je instead of jouw if you don't want to stress the possessive pronoun.
Het woord uw is een formeel alternatief voor jouw, je en jullie. Gebruik je in plaats van jouw als je geen nadruk op het bezittelijk voornaamwoord wil leggen.

Andere resultaten

Possessive pronouns - The Dutch Grammar Forum
Grammatica voor gevorderden - The Dutch Grammar Forum
On the next page, you can see examples of how the possessive pronouns are used.
Op de volgende pagina kun je zien hoe het bezittelijk voornaamwoord gebruikt wordt.
We can take up the semantics of possessive pronouns next week.
Dit is geen les in bezittelijke voornaamwoorden.
The possessive pronouns have, as in French and German, different forms depending on the the number and gender of the noun.
De bezittelijke voornaamwoorden hebben, zoals in het Nederlands, Frans en Duits, verschillende vormen, afhankelijk van het aantal en geslacht van het zelfstandige naamwoord.
The workbook is grouped into 8 broad topics including Esperanto vocabulary, simple sentences, adjectives, Esperanto possessive pronouns and conjugation of Esperanto verbs.
De werkmap is onderverdeeld in 8 brede onderwerpen, waaronder de Esperantoe woordenschat, eenvoudige zinnen, bijvoeglijke naamwoorden, Esperantoe bezittelijk voornaamwoord en vervoeging van Esperantoe werkwoorden.
A direct object that starts with a possessive? or demonstrative pronoun? is always specific.
Een lijdend voorwerp dat begint met een bezittelijk of aanwijzend voornaamwoord is altijd specifiek.
(Negations, Possessive and Objective pronouns, Genitive, Telling the Time)
(Ontkennende vorm, Bezittelijke voornaamwoorden, en persoonlijke voornaamwoorden in de lijdende vorm, Tweede naamval, Klokkijken)
Possessive, reflexive, reciprocal, and exclamative pronouns never turn into pronominal adverbs.
Bezittelijke, wederkerende, wederkerige en uitroepende voornaamwoorden veranderen nooit in voornaamwoordelijk bijwoorden.
But not when the pronoun is a possessive adjective
Maar niet als het voornaamwoord een bezittelijk voornaamwoord is
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 18. Exact: 9. Verstreken tijd: 52 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo