Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: proportionate to
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "proportionate" in Nederlands

evenredig
proportioneel
verhouding staan evenredigheid
redelijke
passende
proportionaliteit
onevenredig
redelijk
passend
evenwichtige
navenant

Suggesties

106 - The sixteen status-orientations must, for the sake of proportionate democratic governance, evenly be represented in elections groups.
106 - De zestien statusoriëntaties moeten, terwille van een evenredig democratisch bestuur, gelijkelijk worden vertegenwoordigd in kiesgroepen.
In any event, the fines imposed shall be effective, proportionate and dissuasive.
De boeten zijn in elk geval doeltreffend, evenredig en afschrikkend.
However, regulation should be proportionate and risk-based.
De in te voeren regelgeving moet echter proportioneel en risicogerelateerd zijn.
It should be proportionate and visible.
Het moet proportioneel zijn en zichtbaar.
Those penalties must be effective, proportionate and dissuasive.
De straffen moeten doelmatig zijn, in verhouding staan tot de geconstateerde overtreding en ontradend werken.
However, deleting paragraphs 3 and 4 ensures the response of the regulation is proportionate and not excessive.
Door de leden 3 en 4 te schrappen echter wordt vermeden dat naar aanleiding van de verordening maatregelen zouden worden genomen die niet in verhouding staan tot het doel.
These non-IFRS measures are calculated by consolidating on a proportionate basis Aegon's joint ventures and associated companies.
Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren.
A periodic penalty payment shall be effective and proportionate.
De dwangsommen moeten doeltreffend en evenredig zijn.
A periodic penalty payment shall be effective and proportionate.
Een dwangsom dient doeltreffend en proportioneel te zijn.
Concerning proportionality of a restriction on domestic use, SEAC concluded that the measure is proportionate.
Wat de evenredigheid van een beperking op huishoudelijk gebruik betreft, concludeerde het Comité sociaaleconomische analyse dat de maatregel evenredig is.
Measures taken in relation to such suspicions must be proportionate.
De reactie op die vermoedens moet evenredig zijn.
Furthermore, the Dutch authorities consider the contested measures proportionate since SJB contributed financially to the ground exploitation phase.
Voorts beschouwen de Nederlandse autoriteiten de betwiste maatregelen als evenredig omdat SJB financieel heeft bijgedragen in de grondexploitatiefase.
Unfortunately, my confidence has taken a proportionate dive.
Mijn vertrouwen is helaas evenredig afgenomen.
The Authority does not consider, therefore, that the exemption is proportionate.
De Autoriteit acht de vrijstelling derhalve niet evenredig.
Secondly, the number of events included in the list is proportionate.
Ten tweede is het aantal in de lijst opgenomen evenementen evenredig.
In this regard, the subsidies were neither proportionate nor justified.
In dit opzicht zou de subsidie evenredig noch gerechtvaardigd zijn.
Finally, I believe we have produced a rigorous, proportionate and necessary proposal.
Mijns inziens hebben wij hier een weldoordacht, proportioneel en noodzakelijk voorstel voor ons liggen.
The Authority finds that this relatively low amount of aid is proportionate.
De Autoriteit is van oordeel dat dit relatief lage bedrag evenredig is aan het doel van de regeling.
The EESC urges careful reflection on this proposal, seeing it as neither useful nor proportionate.
Het EESC dringt erop aan goed na te denken over dit voorstel, omdat het volgens hem noch nuttig noch evenredig is.
is necessary, appropriate and proportionate for achieving this objective;
noodzakelijk, passend en evenredig is voor het bereiken van dit doel;
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1894. Exact: 1894. Verstreken tijd: 122 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo