Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "short term incentive grants" in Nederlands

Zoek short term incentive grants in: Definitie Woordenboek Synoniemen
On the basis of the "Jeremie" programme the EIB should indicate what facilities it could offer to provide for short term incentive grants with a rapid leverage effect in view of a possible adjustment in the context of the mid-term review.
Uitgaande van het JEREMIE-programma moet de EIB aangeven welke faciliteiten zij voor kortetermijnsubsidies met een snel hefboomeffect te bieden heeft (met het oog op een mogelijke bijstelling in het kader van de tussentijdse herziening).

Andere resultaten

Antibiotics short term, life saving - no problem.
Antibiotica, korte termijn, leven reddend? Geen probleem.
The Commission must set medium- and short-term objectives.
De Commissie moet doelstellingen formuleren voor de middellange en lange termijn.
Early symptoms include disorientation, loss of short-term memory.
Vroege symptomen zijn: desoriëntatie, verlies van het korte termijn geheugen.
Short-term measures will be the hardest.
De maatregelen voor de korte termijn zijn de moeilijkste.
Includes also short-term rent of buildings used for marketable crops.
Omvat tevens de kortlopende huur van gebouwen die worden gebruikt voor marktbare gewassen.
Those short-term measures require immediate action.
Voor die maatregelen op de korte termijn moeten we onmiddellijk actie ondernemen.
Excessive financial costs associated with financing investments through short-term loans.
Te hoge financiële lasten in verband met de financiering van investeringen door middel van leningen op korte termijn.
For short-term assets, ECAI short-term and long-term issuer ratings shall be acceptable.
Voor kortetermijnactiva zijn EKBI-korte- en langetermijnbeoordelingen van emittenten aanvaardbaar.
See, short-term thinking creates short-term results.
Zie je, korte termijn denken geeft korte termijn resultaten.
Other short-term exposures shall follow the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in point 31.
Voor andere kortlopende vorderingen wordt de in punt 31 gespecificeerde algemene preferentiële behandeling toegepast.
Agriculture is not about a short-term gain and short-term positions: it means planning for five or ten years.
Het gaat in de landbouw niet om snelle winst en standpunten voor de korte termijn: we moeten een planning opstellen voor de komende vijf of tien jaar.
To obtain a producer incentive grant for a particular month, a MQBP must complete the prescribed grant application form.
Om voor een specifieke maand subsidie te krijgen, moet een MQBP het daartoe bestemde formulier invullen.
Short-term toxicity testing on fish: The registrant may consider long-term toxicity testing instead of short-term.
Test op toxiciteit op korte termijn bij vissen: de registrant kan een test op toxiciteit op lange termijn in plaats van korte termijn overwegen.
The only problem is that short-term, institutionalised support schemes never remain short-term, despite the many fine declarations of intent.
Het probleem is alleen dat geïnstitutionaliseerde steunregelingen voor de korte termijn ondanks de vele mooie intentieverklaringen uiteindelijk nooit van korte duur blijken te zijn.
(b) Including short-term debt and debt linked to short-term interest rates.
(b) Met inbegrip van kortlopende schuld en aan korte rentes gekoppelde schuld.
It is typically long-term instruments are issued with a short-term original maturity, which for the purpose of this classified as short-term securities other than shares.
Het is mogelijk dat dergelijke doorgaans langlopende instrumenten met een korte oorspronkelijke looptijd worden uitgegeven, die voor de hier aan de orde zijnde doeleinden vervolgens als kortlopende effecten m.u.v. aandelen worden ingedeeld.
Gadzooks, I'm losing my short-term mammaries.
Godallemachtig, ik ben m'n borsten kwijt.
The short-term residence permit shall be valid for six months.
De verblijfstitel heeft een geldigheidsduur van zes maanden.
A short term residence permit should not be connected to cooperation with the relevant authorities.
Een verblijfsvergunning voor een korte periode zou niet verbonden moeten worden aan samenwerking met de betreffende autoriteiten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5376. Exact: 1. Verstreken tijd: 182 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo