Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "supine" in Nederlands

voltooid deelwoord
achteroverliggende
rugligging
gemeten in liggende positie
The supine is formed by attaching -t to the stem.
Het voltooid deelwoord wordt gevormd door -t aan de stam toe te voegen.
In the supine, most verbs change the stem-vowel again, and attach -it or -at.
Bij het voltooid deelwoord wordt bij de meeste onregelmatige werkwoorden weer de stamklinker veranderd, en er wordt -it of -at toegevoegd.
If hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and blood volume correction should be undertaken.
Indien hypotensie optreedt dient de patiënt in een achteroverliggende positie te worden geplaatst en moet voor een correctie van het bloedvolume worden gezorgd.
If hypotension occurs with Copalia, the patient should be placed in the supine position and, if necessary, given an intravenous infusion of normal saline.
Als hypotensie optreedt met Copalia moet de patiënt in een achteroverliggende positie worden geplaatst, en indien nodig, een intraveneuze infusie met een normale zoutoplossing worden toegediend.
Nikki was supine in her bed.
Nikki lag op haar rug in haar bed.
A sometimes supine judiciary, and suspicions of self-censorship, give grounds for concern.
Een soms inerte rechterlijke macht en verdenkingen van zelfcensuur geven aanleiding tot ongerustheid.
Especially strong is shortness of breath in supine position.
Vooral sterk is kortademigheid in liggende positie.
The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
De daarbij horende additionele verlaging van de diastolische bloeddruk in liggende houding was 7 mmHg.
Amlodipine is effective in the supine, sitting and standing positions and during exercise.
Amlodipine werkt bij patiënten in liggende, zittende en staande positie en ook gedurende inspanning.
The corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
De corresponderende additionele diastolische bloeddrukdaling, gemeten in liggende positie was 7 mmHg.
The corresponding change in supine diastolic blood pressure was 5.5 mmHg.
De overeenkomende verandering in diastolische bloeddruk was 5,5 mmHg, gemeten in liggende positie.
Just... tell me what supine means.
Prima. Zeg maar wat supinaal betekent.
The time, perhaps, has come to realise that the working man will not always remain supine.
De tijd, misschien, is gekomen te beseffen dat de werkende man zal niet altijd rugligging blijven.
An aircraft specially designed for aerobatics often have a symmetrical airfoil to have good maneuverability in all flight modes, even in the supine position.
Een vliegtuig speciaal voor kunstvlucht vaak een symmetrische aerofoil goede manoeuvreerbaarheid in alle modi vlucht, zelfs in rugligging.
Beginner yoga poses include standing, seated, supine, introductory backbends and balancing poses.
Yoga van de beginner stelt omvat status, gezette, gekantelde, inleidende backbends en het in evenwicht pengen stelt.
Following administration of therapeutic doses to patients with hypertension, amlodipine produces vasodilation, resulting in a reduction of supine and standing blood pressures.
Bij patiënten met hypertensie resulteert de toediening van therapeutische doses amlodipine in vasodilatatie, wat leidt tot een vermindering van de bloeddruk in liggende en in staande houding.
Once daily dosing of amlodipine reduces the blood pressure of hypertensive patients both in the supine and standing position throughout the 24-hour interval.
Eenmaal daagse dosering van amlodipine verlaagt de bloeddruk van patiënten met hypertensie zowel in de liggende als staande positie tijdens het 24 uur durende interval.
The mean maximum decreases in supine systolic blood pressure following 100 mg oral dosing of sildenafil was 8.4 mmHg.
De gemiddelde maximale afname in systolische bloeddruk, gemeten in liggende positie, na orale inname van 100 mg sildenafil was 8,4 mmHg.
If hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacements given quickly.
Als hypotensie optreedt dient de patiënt in rugligging te worden geplaatst, en zout en volume suppletie dienen snel te worden toegediend.
It rests on the mattress with the elbow bent... and the forearm supine.
Het rust op het matras met de elleboog gebogen... en de onderarm achteroverliggend.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 72. Exact: 72. Verstreken tijd: 144 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo