Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "the second-lowest" in Nederlands

Liars are the second-lowest form of human being on the planet.
Leugenaars zijn de op één na ergste soort mensen.
Just 104 players registered for the tournament on Sunday making this the second-lowest turnout in the event's history.
Slechts 104 spelers ingeschreven voor het toernooi op zondag waardoor dit de op een na laagste opkomst in de geschiedenis van het evenement.
The lake bed is the second-lowest place on earth at 154 metres below sea level.

Andere resultaten

Congo has the second lowest nominal GDP per capita.
Congo heeft het op één na laagste bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.
In Austria this proportion is about 8%, the second lowest level internationally.
In internationaal verband nemen wij daarmee de voorlaatste plaats in.
In 10 minutes you can thus get to the second lowest mill - by following a very vague trail with a couple of cairns.
In 10 minuten kunnen we zo, een heel vaag pad en enkele steenmannetjes volgend, tot bij de 2de laagste molen komen.
Vodafone had the second lowest valid offer in the tender for the amount of ISK 1858339001, more than double the compensation received by Síminn, even when additional buildings and the DKK indexation are included.
Vodafone had de op een na laagste inschrijving voor de aanbesteding en bood 1858339001, d.w.z. meer dan het dubbele van de vergoeding die Síminn heeft ontvangen, zelfs na indexering op basis van de Deense kroon en met inbegrip van de aanvullende gebouwen.
Some 30 % of workers change jobs every year and Danish workers have the second lowest average length of service of any country in the EU after the UK.
Per jaar wisselt ca. 30 % van de werkenden van baan en gemiddeld genomen hebben Deense werknemers - na hun Britse collega's - het kortste dienstverband binnen de EU.
In 2009 the rate of Internet access among households was 38% in Romania, the second lowest in Europe after Bulgaria.
In 2009 was de penetratiegraad van internet in Roemenië 38 procent, na Bulgarije de laagste in Europa.
In addition, Galicia's contribution to the Natura 2000 network is the second lowest in Spain (11.72 %).
Bovendien is de bijdrage van Galicië aan het Natura 2000 netwerk de op één na laagste van Spanje (11,72 %).
Since the lens has no direct contact with the blood circulation, its level of oxygen is the second lowest in the body, after the nervous system and the adrenal cortex.
Doordat de lens niet in kontact is met de bloed circulatie, heeft de lens de laagste zuurstof gehalte in het lichaam, samen met het zenuwgestel en de bijnierschors.
The lowest v · apos value gets the percentile 1/Mk, the second lowest 2/Mk, the third lowest 3/Mk and the highest value Mk/Mk =100 %.
De laagste waarde v · apos krijgt het percentiel 1/Mk, de op een na laagste 2/Mk, de op twee na laagste 3/Mk en de hoogste waarde Mk/Mk = 100 %.
They have also demonstrated that even after these changes were introduced in the Agreement, the amount of aid needed was still considerably lower than the second lowest valid bid as well as the Fund's cost estimates.
Zij hebben ook aangetoond dat, zelfs na deze wijzigingen aan de overeenkomst, het steunbedrag nog steeds veel lager was dan het tweede laagste geldige bod en de kostenramingen van het fonds.
If Great Britain had a limit of 0.2 instead of 0.8 it would probably be the country with the lowest number rather than the second lowest and would have far fewer accidents.
Als in het Verenigd Koninkrijk een limiet gold van 0,2 promille in plaats van 0,8, zou het wellicht de eerste plaats innemen in plaats van de tweede en zouden er wellicht veel minder ongevallen plaatsvinden.
Over the past two years, the Rotterdam university has fallen furthest in the rankings: it now has the second lowest score, leaving only the heavily subscribed University of Amsterdam below it.
De Rotterdamse universiteit is in twee jaar tijd het sterkst gedaald in de ranglijst: zij heeft nu de op één na laagste score en laat alleen de drukbevolkte Universiteit van Amsterdam achter zich.
I think the lowest point in our reconciliation was when the Council refused to start discussions, and the second lowest was when it refused to start discussions on the basis of documents proposed by the Commission regarding the political part of our discussions.
Volgens mij was het dieptepunt in onze bemiddeling toen de Raad weigerde gesprekken te beginnen, en het op één na diepste punt was toen hij weigerde gesprekken te beginnen op basis van de door de Commissie voorgestelde documenten over het politieke deel van onze gesprekken.
Notes that according to Eurostat the national unemployment rate in the Netherlands in October 2010 stood at 4.4 % and was the second lowest in the EU;
3. merkt op dat volgens Eurostat het nationale werkloosheidscijfer in Nederland in oktober 2010 4,4% bedroeg, het op één na laagste in de EU;
When competing with European construction firms, the Chinese contractor's tenders were more than 50 % lower than the tender authority's cost estimates and a third lower than the tenders by the second lowest tenderer.
In de concurrentie met Europese bouwbedrijven lagen de aanbiedingsprijzen van de Chinese inschrijver ruim de helft onder de kostenraming van de aanbestedende dienst en een derde onder de aanbiedingsprijs van de tweede laagste inschrijver.
tenders, where all four firms submitted bids, in order to verify whether any one firm frequently submitted the lowest or second-lowest bid.
aanbestedingen waaraan alle vier de ondernemingen hebben deelgenomen, met elkaar vergeleken, om na te gaan of een van hen veelvuldig de laagste of de op één na laagste offerte had ingediend.
Second-lowest form of human being, and the first.
De op één na ergste soort mens... én de ergste.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 21. Exact: 3. Verstreken tijd: 289 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo