Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Tarif '" in Nederlands

Suggesties

(19) Sur le «Tarif '91» de SLG figurent, entre autres, les conditionnements individuels («glaces d'impulsion») et les multi packs.
(19) De "prijslijst 1991" van SI.G vermeldt onder andere ijs in kleine porties ("impuls es") en "multipacks".

Andere resultaten

Consultez aussi nos 'Tarifs'.
Zie ook onze 'Tarieven'.
Vous pouvez également mémoriser 50% pa Hotwire med Hotwire Hot Tarifs'.
U kunt ook maximaal 50% pa Hotwire med Hotwire Hot tarieven'.
Après tout, si le tarif est 'intéressant...
Ik bedoel als het tarief aantrekkelijk is.
Votre caisse de maladie vous remboursera les honoraires selon le tarif de responsabilite'.
Voor bepaalde speciale voorzieningen, zoals de verstrekking van prothesen, heeft u de voorafgaande toestemming van uw ziekenfonds nodig.
Pour vous-me me, ces remboursements sont effectue's au taux de 100 % des tarifs de responsabilite'.
Voor uzelf wordt 100% van het officieel tarief terugbetaald.
En principe, les prestations sont rembourse'es in te'gralement, sur la base d'un tarif fixe' par convention entre l'Union des caisses de maladie et les prestataires de soins (me'decins, infirmiers, hopitaux, etc.).
In principe worden de verstrekkingen volledig terugbetaald op basis van een tarief dat wordt overeengekomen tussen de ziekenfondsen en de zorgaanbieders (artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en z.).
Pour chaque soin effectue' en ville inclus dans la nomenclature et pour chaque produit remboursable, il existe un tarif dit «tarif de responsabilite'».
Voor alle niet in het ziekenhuis verstrekte zorgen die deel uitmaken van een bepaalde lijst en voor elk terugbetaalbaar product bestaat een zogenaamd tarif de responsabiliteÂ.
Dans certains cas les frais peuvent être pris en charge a' 100 % du tarif de responsabilite', il y a alors exon e'ration du ticket mode'rateur.
In bepaalde gevallen kunnen de kosten voor 100% van het tarif de responsabilite worden vergoed, zodat de patieÈnt geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
GATT General Agreement on 'Tariffs an d Trade (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce)
Unctad Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
Sur pre'sentation du formulaire d'accident, vous avez droit gratuitement (sauf lorsque le montant concerne' de'passe le tarif de responsabilite') aux soins de s ante', aux me'dicaments, a' l'hospitalisation, a' des appareils et a' des prothe'ses.
Op vertoon van het door uw werkgever opgestelde document met betrekking tot het arbeidsongeval ontvangt u, behalve bij overschrijding van het tarief, gratis geneeskundige verzorging, geneesmiddelen, ziekenhuisverpleging en technische hulpmiddelen.
Pour le trajet fer roviaire des transports combinés, les prix sont actuellement formés en grande partie par la soudure des différents tarifs nationaux i')COM(83) 396 final. (2) Bull.
In het document wordt vooral ingegaan op het statutair aspect van de algemene externe hindernissen en wordt geconcludeerd dat er geen aanleiding voor een algemene gemeenschappelijke actie is.
Les viandes de l'espèce bovine domestique, décongelées partiellement ou totalement, relèvent dans le tarif do ua' nier commun, de la sous position : os
Vlees van runderen (huisdieren), bevi oren en daarna geheel of gedeeltelijk ontdooid, wordt in het gemeenschappelijk douane tai ie f ingedeeld onder de onderverdeling:
Par ordonnance du 13 mars 1990, parvenue à la Cour le 26 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé une question préjudicielle relative à l'interprétation des sous-positions 0404 10 11 et 0404 90 33 du tarif douanier commun ('TDC').
¡ij heschikking van 13 maart 1990, ingekomen bij het Hof op 26 april daaraanvolgend, eeft het Bundesfinanzhof een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de losten 0404 10 11 en 0404 90 33 GDT.
Le Conseil a également arrêté en mars un règlement portant augmentation du volume du contingent tarifaire com mu-nautaire ouvert par le règlement 3741/86 (7) pour certains bois contre-plaqués de conifè-r es, de la position ex 44.15 du tarif douanier commun (').
Montedison en Hercules werd toestem-min g verleend voor de oprichting van de ven-noot schap Himont, nadat op verzoek van de Commissie in het oorspronkelijke plan wijzig in-gen waren aangebracht.
Ouvraison ou transformation conférant le curuct'iie ne "produit u originai r on" lorsque les conditions ol-u près sont réunies f' du tarif douanier
Be- of verwerking die het produkt het karakter ven "produkt van oorsprong" verleent indien aan de hieronder vermelde voor waarden ie voldaan
une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du 'tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)',
verwijzing naar het type planten, plantaardige producten of andere materialen met gebruikmaking van de code van het geïntegreerd douanetarief van de Europese Gemeenschappen (TARIC),
L Le droit autonome du tarif douanier commun pour les pâtes à papier de la sous position 47.01 A II du tarif douanier commun est 'totalement suspendu selon un rythme à déterminer.
J. Het autonome recht van het gemeenschappelijk douanetarief voor papierstof van onderverdeling A II van post nr. 47.01 van het gemeenschappelijk douanetarief wordt in een nader te bepalen ritme volledig geschorst.
2'-ter t-pentylanthraquinone relevant de la sous-position ex 29.13 F du tarif douanier commun (').
- bepaalde kwaliteitenferrochroom van post ex 73.02 EI van het gemeenschappelijk douanetarief') rief')
Ouvraison ou transformation ne oonférant pas le caractère de "produite originaires" li' du tarif douanier
Be- of verwerking die het produkt niet het karakter van "produkt van oorsprong" verleent
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13205. Exact: 1. Verstreken tijd: 158 ms.

tarif 6112

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo