Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "activité professionnelle" in Nederlands

beroep
beroepsactiviteit beroepswerkzaamheden beroepswerkzaamheid beroepsbezigheid beroepsactiviteiten
beroepsuitoefening
beroepsbezigheden
beroepsleven
beroepsarbeid
professionele activiteit
werk
baan
arbeidsproces

Suggesties

NT Cette activité professionnelle peut être exercée dans le secteur public ou privé ou en tant qu'indépendant.
NT Dat beroep kan worden uitgeoefend als werknemer in private of openbare dienst of als zelfstandige. di ge.
NT Cette activité professionnelle peut être exercée dans le secteur public ou privé ou en tant qu'indépendant.
NT Dat beroep kan worden uitgeoefend als werknemer in private of openbare dienst of als zelfstandige.
En tout cas, les femmes n'étaient exclues d'aucune activité professionnelle.
In ieder geval werden vrouwen van geen enkele beroepsactiviteit uitgesloten.
Elle est soumise à une condition préalable: une activité professionnelle.
Het is onder worpen aan een voorwaarde: een beroepsactiviteit.
D'après lesdits services, le visa de court séjour ne suffisait pas pour exercer une activité professionnelle salariée en France.
Volgens de arbeidsinspectie was een visum voor verblijf van korte duur niet voldoende om in Frankrijk beroepswerkzaamheden in loondienst te mogen verrichten.
En dehors de ces périodes, le demandeur n'a exercé aucune activité professionnelle aux Pays-Bas.
Buiten genoemde perioden heeft hij in Nederland geen beroepswerkzaamheden verricht.
☐ Le débiteur travaille ou exerce une activité professionnelle dans cet État membre.
☐ De schuldenaar werkt in die lidstaat of oefent er een beroepsactiviteit uit.
Les qualifications requises pour exercer une activité professionnelle peuvent être intégrées à ces différents niveaux.
De voor de uitoefening van een beroepsactiviteit vereiste kwalificaties kunnen op deze verschillende niveaus worden geïntegreerd.
Renforcer la sensibilisation aux risques de l'activité professionnelle et aux moyens d'y remédier.
De sensibilisatie voor risico's van beroepsactiviteit en de middelen om hierin verbetering te brengen vergroten.
Citoyen européen, vous souhaitez exercer votre activité professionnelle dans un autre Etat membre que le vôtre.
Europese burger, u wilt uw beroepsactiviteit in een andere Lid-Staat uitoefenen.
Attention, relève la France: l'activité professionnelle en soi n'est pas formatrice.
Frankrijk wijst erop dat beroepsactiviteit op zich nog geen opleiding impliceert.
Faute d'une gestion optimale, les travailleurs sont souvent exposés à divers risques au cours de leur activité professionnelle.
Door het ontbreken van een optimaal beheer worden de werknemers tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit vaak aan diverse risico's blootgesteld.
Le commissaire indique que «le fonctionnaire peut exercer une activité professionnelle, à condition d'en avoir demandé et reçu préalablement l'autorisation.
De commissaris geeft aan dat de ambtenaar een beroepsactiviteit mag uitoefenen, mits hij daarvoor vooraf toestemming heeft gevraagd en gekregen.
Car personne ne paie pour travailler, nous voulons tout simplement leur permettre de vivre de leur activité professionnelle.
Omdat niemand betaalt om te kunnen werken, willen wij hen simpelweg in staat stellen te leven van de uitoefening van hun beroepsactiviteit.
à l'exception de tout renseignement concernant leur activité professionnelle
met uitzondering van informatie over hun beroep.
b) la suspension temporaire d'une telle activité professionnelle
b) de tijdelijke onderbreking van deze beroepswerkzaamheden:
La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
De opleiding bestaat in een persoonlijke deelname van de kandidaat aan de beroepswerkzaamheden en verantwoordelijkheden van degenen met wie hij werkt.
Il n'y a pas de meilleure intégration sociale pour nos concitoyens que l'exercice d'une activité professionnelle.
Voor onze medeburgers is de uitoefening van een beroep de beste vorm van sociale integratie.
Je m'abstiendrai également d'exercer toute autre activité professionnelle et notamment de ne remplir aucune fonction politique.
Ik zal me ook onthouden van andere beroepswerkzaamheden en, in het bijzonder, geen politieke functies vervullen.
Son activité professionnelle porte plus particulièrement sur le droit financier et les finances publiques.
In zijn beroep concentreert hij zich op kwesties van financieel recht en overheidsfinanciën.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1273. Exact: 1273. Verstreken tijd: 156 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo