Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "agglomération" in Nederlands

agglomeratie
stad
bewerking
sinter
s intering
bebouwde kom
sinteren

Suggesties

Dans l'agglomération de Lyon, un parcours de 500 m à pied est acceptable.
In de agglomeratie van Lyon is een loopafstand van 500 meter aanvaardbaar.
A toute zone périphérique correspond au moins une grande agglomération dans un rayon de 150 km.
Bij elk perifeer gebied ligt ten minste één grote agglomeratie binnen een straal van 150 km.
Le projet pilote devrait être le catalyseur d'une régénération plus large de l'agglomération.
Het is dan ook de bedoeling dat het stedelijke proefproject als katalysator zal fungeren voor een grootschaliger herstel van de stad.
Le présent encadré donne les résultats obtenus pour l'agglomération bruxelloise.
In dit kader wordt gerapporteerd over de gevolgen voor de stad Brussel.
Extraction et agglomération de combustibles solides Cokeries
Winning en bewerking van vaste brandstoffen Cokesovenbed rijven Aardolie- en aardgaswinning
Extraction et agglomération de combustibles solides Cokeries
Winning en bewerking van vaste brandstoffen Cokesovenbedrijven
Ce catalogue se limite aux musées de la région néerlandophone et de l'agglomération bruxelloise.
Deze catalogus is uitsluitend gewijd aan de musea van de Nederlandstalige regio en van de Brusselse agglomeratie.
Lorsque c'est possible, les États membres établissent des cartes montrant la répartition des concentrations à l'intérieur de chaque zone et agglomération.
Waar mogelijk dienen de lidstaten kaarten samen te stellen met daarop de concentratieniveaus binnen elke zone en agglomeratie.
(Rires) Cela à partir d'une population source de la taille de l'agglomération d'Atlanta.
(Lachen) En dat uit een bevolking zo groot als die van de stad Atlanta.
À titre d'exemple, les villes de la Ruhr, très proches les unes des autres, s'intègrent dans une grande agglomération.
Zo liggen de steden in het Ruhrgebied zeer dicht bij elkaar en maken zij deel uit van een enorme agglomeratie.
Chômage et problèmes sociaux sont beaucoup plus importants dans la zone UR-BAN que dans d'autres parties de l'agglomération.
De werkloosheid en sociale problemen zijn veel groter in de Urban-zone dan in andere delen van de agglomeratie.
Pour plusieurs zones sensibles portugaises, il n'existe aucune agglomération de plus de 10000EH dans les bassins versants correspondants.
Voor verschillende kwetsbare gebieden in Portugal ligt geen agglomeratie met meer dan 10000 i.e. in de bijbehorende stroomgebieden.
La croissance annuelle nette de l'agglomération d'Istanbul se situe entre 300.000 et 500.000 habitants.
De jaarlijkse netto groei van de agglomeratie van Istanbul ligt tussen de 300000 en de 500000 inwoners.
Construction et amélioration de routes dans l'agglomération d'Oslo Fjellinjen AS
Aanleg en uitbreiding van wegen in de agglomeratie van Oslo AS Fjellinjen
- dans l'agglomération de Copenhague Hovedstadsregionens Naturgas l/S
- in de agglomeratie van Kopenhagen Hovedstadsregionens Naturgas l/S
- dans l'agglomération de Lisbonne ValorsulSA
- in de agglomeratie van Lissabon ValorsulSA
Ils habitent presque tous à moins de 20 minutes de leur travail dans une petite agglomération (20000 habitants) ou à la campagne.
Zij wonen bijna allemaal minder dan 20 minuten van hun werk in een kleine agglomeratie (20.000 inwoners) of op het platteland.
En 2005, toute agglomération européenne de plus de 2.000 habitants devra être équipée d'une installation de traitement des eaux usées.
In 2005 zal er in iedere Europese agglomeratie met meer dan 2.000 inwoners een installatie moeten zijn voor de behandeling van afvalwater.
L'urbanisation et l'agglomération sont devenues des problèmes européens parce qu'ils affectent le bien-être des citoyens européens.
Urbanisatie en agglomeratie zijn een Europees probleem geworden omdat ze het welzijn van alle Europese burgers beïnvloeden.
Le tracé des différents axes souligne la prépondérance de l'agglomération parisienne, vers laquelle convergent les principales lignes.
Het tracé van de verschillende hoofdverbindingen toont het overwicht aan van de Parijse agglomeratie, waarheen de voornaamste verbindingslijnen samenlopen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 668. Exact: 668. Verstreken tijd: 112 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo