Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "agglomérations" in Nederlands

Zoek agglomérations in: Definitie Woordenboek Synoniemen
agglomeraties steden stedelijke gebieden
gemeenten
bebouwde gebieden
concentratiegebieden
woonplaatsen
bevolkingscentra
stadsagglomeraties
platteland
dichtbevolkte gebieden
bebouwde kom

Suggesties

Dans ces zones ou agglomérations, les mesures doivent être effectuées quotidiennement.
In deze gebieden of agglomeraties dienen de genoemde metingen dagelijks plaats te vinden.
Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres.
Deze cijfers moeten ook betrekking hebben op de agglomeraties.
Le niveau local se compose de communes, de villes et d'agglomérations autonomes.
De lokale bestuurslaag bestaat uit gemeenten en steden met zelfbestuur.
Décloisonnement des transports publics, notamment entres agglomérations proches des frontières.
Eliminatie van belemmeringen voor het openbaar vervoer, met name tussen steden in de nabijheid van grenzen.
les listes des zones et agglomérations concernées,
(a) de lijsten van de desbetreffende zones en agglomeraties,
Le Danemark compte 125 agglomérations de plus de 10000EH.
Denemarken heeft 125 agglomeraties met meer dan 10000 inwoner equivalenten.
Le Luxembourg compte onze agglomérations de plus de 10000EH.
Luxemburg heeft elf agglomeraties met meer dan 10000 inwoner equivalenten.
L'air ambiant doit être contrôlé dans toutes les zones et agglomérations.
In alle zones en agglomeraties moet de luchtkwaliteit worden gecontroleerd.
On appelle «agglomérations» les zones dont la population est supérieure à 250000 habitants.
Zones met een bevolking van meer dan 250000 inwoners worden agglomeraties genoemd.
Environ un tiers de la population vit dans de petites et moyennes villes, en dehors des agglomérations.
Ongeveer eenderde van de bevolking woont in kleine en middelgrote steden buiten de agglomeraties.
Le pays comporte en effet peu de grosses agglomérations.
Het land heeft dan ook weinig grote agglomeraties.
Certaines des agglomérations en question ne soumettent leurs eaux résiduaires à aucun traitement.
Enkele van de betrokken agglomeraties onderwerpen hun afvalwater aan geen enkele behandeling.
Les États membres établissent des zones et agglomérations sur l'ensemble de leur territoire.
De lidstaten wijzen voor hun hele grondgebied zones en agglomeraties aan.
Priorité sera donnée aux agglomérations de moins de 100000 habitants résidant s.
Prioriteit zal worden gegeven aan agglomeraties met minder dan 100000 inwoners.
Pour les agglomérations de plus de 10000 habitants, la Grèce a désigné 36 zones sensibles.
Wat betreft agglomeraties van meer dan tienduizend inwoners heeft Griekenland 36 kwetsbare gebieden aangewezen.
Concernant les agglomérations non conformes, la Commission a entamé une procédure d'infraction.
Tegen de agglomeraties die niet voldoen aan de normen is de Commissie een inbreukprocedure gestart.
La décentralisation des principales agglomérations n'a pas eu pour conséquence un accroissement de la mobilité interrégionale.
De decentralisatie van de grote agglomeraties heeft niet geleid tot een toe neming van de interregionale mobiliteitsmogelijkheden.
- La distance moyenne entre les agglomérations principales et les zones péri phériques est relativement courte.
- de gemiddelde afstand tussen de voornaamste agglomeraties en de randgebieden is betrekkelijk klein.
De nombreuses agglomérations ont déjà admis cette priorité dans leur stratégie de planification.
Veel steden hebben deze prioriteit reeds in hun beleid voor ruimtelijke ordening opgenomen.
les agglomérations telles que définies à l'article 2 paragraphe 10,
de agglomeraties zoals omschreven in artikel 2, punt 10,
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 669. Exact: 669. Verstreken tijd: 117 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo