Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: ajuste titre
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ajuste" in Nederlands

past
aanpast
aanpassen
breedte-resolutie

Suggesties

ajusté 830
262
Mp3Gain PRO ajuste même différemment chaque instrument pour chaque chanson.
Mp3Gain PRO past ook een andere manier elk instrument voor elke song.
Il s'ajuste encore à notre système.
Hij past zich nog steeds aan aan ons systeem.
C'est votre esprit qui s'ajuste à sa nouvelle structure neurale.
Dat is je bewustzijn dat zich aanpast aan de nieuwe, neurologische structuur.
L'entrée de commande qui reçoit et ajuste les commandes a également une influence.
Ook order entry die de bestellingen opneemt en aanpast heeft invloed.
Tiens la sonde droite pour que j'ajuste l'angle.
Ik wil dat je de sonde stil houdt zodat ik de hoek kan aanpassen.
Cette technologie ajuste automatiquement la densité et le contraste des images.
Deze technologie past automatisch de densiteit en het contrast van afbeeldingen aan.
Dans sa proposition, la Commission ajuste la dotation budgétaire au grand nombre d'organisations habilitées à participer en vertu du présent règlement.
In haar voorstel past de Commissie de begrotingskredieten aan aan het grote aantal organisaties die uit hoofde van deze verordening recht hebben deel te nemen.
La BCE ajuste sa politique monétaire pour atteindre son objectif, assigné par le traité, qui est celui de la stabilité des prix.
De ECB past zijn monetair beleid aan om de in het Verdrag verankerde doelstelling te bereiken, en wel de prijsstabiliteit.
Le Parlement ajuste son budget aux nouvelles responsabilités créées par le Traité de Lisbonne
Parlement past begroting aan aan door het Verdrag van Lissabon verkregen nieuwe bevoegdheden
La BCE ajuste ces parts tous les cinq ans et chaque fois qu'un nouveau pays adhère à l'Union.
De ECB past de aandelen in het kapitaal om de vijf jaar aan, en telkens wanneer een nieuw land toetreedt tot de EU.
réduit hiperaciditatea gastrique et ajuste l'intestin ;
vermindert maag hiperaciditatea en past de darm;
Le fœtus ajuste son métabolisme et ses autres mécanismes physiologiques dans l'attente de l'environnement qui l'attend.
De foetus past zijn metabolisme en andere fysiologische processen aan, in afwachting van de omgeving die hem te wachten staat.
L'article 10 dudit règlement prévoit que la Commission ajuste, le 30 septembre 2006 au plus tard, les quotas fixés à ladite annexe III.
In artikel 10 van die verordening is bepaald dat de Commissie de in die bijlage III vastgestelde quota uiterlijk op 30 september 2006 aanpast.
Mais on est pas devenus comme eux, on ajuste...
Maar we zijn zelf geen zombie geworden, alleen...
Mon cerveau s'ajuste très vite.
Mijn hersenen passen zich snel aan.
Allez. Il ajuste besoin de moi comme souffre-douleur.
Doe me een lol, hij gebruikt mij alleen maar als voetveeg.
Ne faites pas attention à moi. J'ajuste le...
- Niet op mij letten, ik probeer... iets recht te zetten...
On ajuste dit que Cahuenga était géologiquement instable.
Ik zei alleen dat Cahuenga geologisch instabiel is.
J'ajuste mon tricordeur pour qu'il reconnaisse la silicone.
Ik stel m'n tricorder in op silicium.
Bon, j'ajuste mes lunettes et je demande la date.
Oke, nu laat ik mijn bril wat zakken terwijl ik naar de datum vraag.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 400. Exact: 400. Verstreken tijd: 97 ms.

ajusté 830

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo