Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "décennale" in Nederlands

Zoek décennale in: Definitie Woordenboek Synoniemen
tien jaar
lanceerde
tienjarige bouwverzekering
Le point de départ de la prescription décennale est par conséquent le 9 juillet 1991.
Het uitgangspunt voor de verjaringstermijn van tien jaar is dus 9 juli 1991.
L'Autorité est d'avis qu'une période décennale devrait être appliquée au sein des États de l'AELE.
De Autoriteit is van oordeel dat binnen de EER-staten een periode van tien jaar zou moeten worden toegepast.
En mars 2002, le Conseil européen de Lisbonne a lancé la stratégie décennale de l'union pour le renouveau économique, social et environnemental.
In maart 2000 lanceerde de Europese Raad van Lissabon de strategie van de Unie voor economische, sociale en ecologische vernieuwing voor de volgende tien jaar.
En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a lancé la stratégie décennale de l'Union euro péenne pour le renouveau économique, social et environnemental.
In maart 2000 lanceerde de Europese Raad van Lissabon de strategie van de Europese Unie voor economische, sociale en ecologische vernieuwing voor de volgende tien jaar.
À l'expiration de cette période décennale, les États membres réévaluent le bien fondé des mesures d'aide concernées.
Na deze periode van tien jaar wordt de gepastheid van de betrokken steunmaatregelen door de lidstaten herbeoordeeld.
Il se prononce pour une convention de durée décennale et estime opportun et nécessaire d'accepter la demande d'adhésion de Haïti et de la république Dominicaine.
Het spreekt zich uit voor een overeenkomst met een looptijd van tien jaar, en acht het passend en nodig het ver-zoek om toetreding van Haïti en de Dominikaanse Republiek te aanvaarden.
Le responsable de la mise en circulation du Kokcisan 120G a présenté une demande d'autorisation décennale pour cet additif en tant que coccidiostatique pour les poulets d'engraissement, conformément à l'article 4 de la directive.
De persoon die verantwoordelijk is voor het in het verkeer brengen van Kokcisan 120G heeft overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn een aanvraag ingediend voor de verlening van een vergunning voor tien jaar voor gebruik als coccidiostaticum voor mestkippen.
Aux termes de l'article 1792 du code Civil, les constructeurs d'immeubles sont soumis à une garantie décennale et ils doivent souscríre à cet égard une assurance civile obligatoire.
Overeenkomstig artikel 1792 van de Code Civil moeten bouwondernemingen gedurende tien jaar garantie bieden, waarvoor zij zich verplicht dienen te verzekeren.
Ces exigences ont été définies en particulier quant à la méthodologie à suivre pour l'évaluation actuarielle de la situation des régimes et quant à la période décennale dans laquelle tout déficit constaté devait être redressé.
Deze voorschriften hadden met name betrekking op de te volgen methode voor de actuariële waardering van de dekkingsgraad van de regeling en op de termijn van tien jaar waarbinnen gemelde tekorten moesten worden weggewerkt.
Nous sommes pratiquement à mi-parcours de cette stratégie décennale et il reste encore beaucoup à faire.
Wij zijn bijna halverwege de termijn van deze tienjarige strategie aangeland en er is nog altijd veel werk te doen.
En conséquence, votre rapporteur propose d'amender cette disposition en suggérant une clause de révision décennale.
De rapporteur stelt daarom voor deze bepaling zodanig te amenderen dat wordt voorzien in een clausule die herziening voorschrijft na 5 jaar.
Il n'est donc pas concevable de maintenir en vigueur les règlements de 1995 pour une nouvelle période décennale, ceux-ci devant être remplacés.
De verordeningen van 1995 kunnen dus niet voor een extra periode van 10 jaar van kracht blijven, doch moeten worden vervangen.
Cette nouvelle convention aura une durée de vie plus longue - décennale - avec des protocoles renouvelables tous les cinq ans.
Deze nieuwe overeenkomst zal een langere, tienjarige, tijdsduur hebben met vernieuwbare protocollen om de vijf jaar.
Qui incluait à la fois les contrats existants et les futurs contrats sur la période décennale des flux de trésorerie actualisés.
Die bestond uit zowel bestaande als toekomstige contracten over de 10-jarige periode van de discounted cash flow.
Cette proposition fait suite à une communication du 7 juillet 2004 présentant les lignes directrices relatives au nouveau SPG pour la période décennale allant de 2006 à 2015.
Het voorstel bouwt voort op een mededeling van 7 juli 2004 waarin de richtsnoeren voor het nieuwe SAP worden vastgelegd voor de periode 2006-2015.
En France, les prestataires de services dans le secteur du bâtiment sont légalement obligés de souscrire une assurance (appelée garantie RC décennale) pour les services qu'ils proposent.
In Frankrijk zijn uitvoerders van bouwwerkzaamheden wettelijk verplicht een bouwverzekering (een zogenaamde garantie RC décennale) af te sluiten.
Ce pourcentage sera fixé à 25 % du tonnage net de la flotte à partir de l'année fiscale 2015 et devra être respecté tout au long de la période décennale couverte par l'option pour la taxation au tonnage.
Dit percentage wordt vanaf het aanslagjaar 2015 vastgesteld op 25 % van de nettotonnage van de vloot en moet in acht worden genomen gedurende de volledige periode van tien jaar waarin voor de tonnagebelasting kan worden geopteerd.
N'estime-t-elle pas qu'il existe une distorsion de la concurrence entre les établissements, dans le présent cas hôteliers, si les concessions ont une durée décennale?
Is de Commissie niet van mening dat er een verstoring van de concurrentie bestaat tussen vestigingen, in dit geval hotels, als de concessies een looptijd hebben van tientallen jaren?
Le document de consultation de la Commission pour l'élaboration de la stratégie décennale intitulée stratégie «UE 2020» offre la vision de l'Union européenne que nous voulons former d'ici à 2020.
Het werkdocument van de Commissie voor de raadpleging over de toekomstige "EU 2020"-strategie bevat de visie op de EU zoals wij die tot 2020 tot stand willen brengen.
Le souci de faire bénéficier davan tage ces derniers pays des avantages du schéma de préférences généralisées caractérise également les orientations nouvelles retenues à partir de 1981, première année de la nouvelle période d'application décennale de ce schéma.
Het streven om deze landen meer te laten profiteren van de voordelen van het stelsel van algemene preferenties komt ook tot uiting in de nieuwe beleidslijnen voor 1981, het eerste jaar van de nieuwe tienjarige toepassingsperiode van dit stelsel.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 52. Exact: 52. Verstreken tijd: 71 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo