Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gestion" in Nederlands

Suggesties

+10k
+10k
2373
1760
Cette amélioration permettra une gestion efficace et peu coûteuse des informations internes.
Deze verbetering zal een doeltreffend en goedkoop beheer van de interne informatie mogelijk maken.
Une gestion pluriannuelle des ressources permettra d'assurer une pêche durable.
Met een meerjarig beheer van de hulpbronnen kan een duurzame visserij worden gewaarborgd.
Les coûts liés à la gestion financière paraissent particulièrement élevés pour les programmes de l'Objectif 2.
De kost van financieel management lijkt vooral in de Doelstelling 2regio's hoog.
Article 22 Administration et gestion financière du Tribunal...
Artikel 22 Administratie en beheer van de financiën van het Gerecht...
Troisième et dernière remarque sur la gestion des excédents.
Mijn derde en laatste opmerking betreft het beheer van de overschotten.
Ces critères objectifs devraient garantir une gestion optimale des ressources.
Deze objectieve criteria moeten zorgen voor een optimaal beheer van de beschikbare middelen.
Assurer la gestion des stocks de matériel spécifique.
Zorg voor het beheer van de voorraden van specifiek materieel.
La concentration est essentielle pour améliorer la gestion.
Die concentratie is van wezenlijk belang om het beheer te verbeteren.
Il convient de distinguer contrôle et gestion.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen zeggenschap en beheer.
La gestion décentralisée du programme sera maintenue.
Het gedecentraliseerde beheer van het programma zal worden gecontinueerd.
Celui-ci associe à cette gestion ses organisations représentatives nationales de la navigation intérieure.
Deze betrekt zijn nationale representatieve organisaties voor de binnenvaart bij dit beheer.
Le Bundesarchiv aune voix consultative sur la gestion des archives courantes.
Het Bundesarchiv heeft een adviserende stem ten aanzien van het beheer van dynamische archieven.
La gestion des archives intermédiaires lui incombe.
Het is belast met het beheer van semi statische archieven.
- Frais de fonctionnement (gestion et animation du projet).
- Bedrijfskosten (beheer en begeleiding van het project).
Les gemeenten sont responsables de la gestion du patrimoine immobilier des écoles publiques primaires et secondaires.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het onroerend vermogen van de openbare basis- en middelbare scholen.
La gestion des hôpitaux se répartit entre les différents niveaux.
Het beheer van ziekenhuizen valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de drie niveaus.
Une gestion compétente des sciences et technologies constitue un facteur clé du développement.
Het gekwalificeerde beheer van wetenschap en technologie is voor de ontwikkeling van essentieel belang.
Les problèmes liés à la gestion financière de l'entreprise sont divers.
Het financiële beheer van een onderneming is een complexe problematiek.
Les États membres seront chargés de la gestion des pro-grammes et de leur financement.
De lidstaten zorgen voor het beheer van de programma's en de financiering ervan.
Elle donne également son avis sur la gestion financière du budgetcommunau-taire.
De Rekenkamer geeft verder adviezen over het financiële beheer van de communautaire begroting.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30419. Exact: 30419. Verstreken tijd: 681 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo