Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "gratuites et libres" in Nederlands

Zoek gratuites et libres in: Definitie Woordenboek Synoniemen
- C'est ça. Clu, Tron et moi avons construit un système où toutes les données étaient gratuites et libres.
CLU, TRON en ik hebben een systeem gebouwd waar alle informatie vrij toegankelijk was.
Clu, Tron et moi avons construit un système où toutes les données étaient gratuites et libres.
Clu, Tron en ik hebben een systeem gemaakt.

Andere resultaten

En outre, il convient d'envisager sur le long terme un service d'information du public sur les paramètres orbitaux des objets spatiaux en orbite autour de la Terre, accessible gratuitement et réutilisable librement.
Daarnaast dient voor de lange termijn te worden overwogen om te kunnen beschikken over een dienst voor gratis toegankelijke en herbruikbare openbare informatie over orbitale elementen van ruimteobjecten die zich in een baan om de aarde bevinden.
Le portail suppl y2.go v.uk permet aux fournisseurs de s'inscrire gratuitement, de disposer d'un pro l d'informations gratuit et de consulter librement les ores de marchés publics dans la localité de leur choix.
Via supply2.gov.uk kunnen leveranciers zich inschrijven, een pro el aanmaken en aankondigingen van aanbestedingen in de eigen regio inkijken zonder dat er kosten aan zijn verbonden.
diffusion par des logiciels gratuits ou libres.
beschikbaarheid via vrije of open source software.
Les produits du savoir doivent être accessibles librement et gratuitement.
De juridische commissie heeft een groot aantal amendementen van de ELDR aangenomen.
La condition nécessaire était que les produits du savoir, musique, mathématiques ou tous autres, soient accessibles librement et gratuitement.
De noodzakelijke voorwaarde voor deze overdracht was dat de vruchten van die menselijke kennis - wetenschap, muziek, wiskunde of wat dan ook - vrij en kosteloos toegankelijk waren.
Cela nécessite, selon mon groupe, un accès libre - et gratuit autant que possible - à notre patrimoine culturel via Europeana.
Dat kan volgens mijn fractie alleen maar wanneer de toegang tot het culturele erfgoed van Europa via Europeana vrij is, en als het enigszins kan ook gratis.
À cette fin, le CERIC-ERIC fait tout ce qui est possible pour garantir un «accès libre et gratuit» aux équipements scientifiques.
Daartoe neemt Ceric-Eric alle mogelijke maatregelen om een vrije open toegang tot de wetenschappelijke voorzieningen te garanderen.
L'accès libre et gratuit doit être garanti non seulement aux services qui effectuent une recherche, mais également à ceux qui consultent les données.
Volgens rapporteur Stephen HUGHES (PES, UK) zou de bestaande wetgeving in theorie een oplossing moeten bieden voor het risico van prikaccidenten, maar is dat in de praktijk niet het geval.
Les outils pour le distribuer, gratuitement, en licence libre, n'ont jamais été aussi peu chers et aussi accessibles.
We hebben de middelen om het te verspreiden, gratis, onder een open licentie wat nooit goedkoper en eenvoudiger was dan nu.
Régime clair pour le don libre et gratuit de cellules et de tissus.
∙ Een duidelijke regeling voor het vrijwillig en onbetaald doneren van cellen en weefsel.
La Commission mettra à disposition, à titre gratuit, un logiciel libre pour les systèmes de collecte en ligne.
De Commissie stelt gratis open-source software ter beschikking voor het online verzamelen van gegevens.
L'accès libre et gratuit doit être garanti non seulement aux services qui effectuent une recherche, mais également à ceux qui consultent les données.
De Raad beperkt in zijn gemeenschappelijke standpunt deze kosteloze toegang enkel tot de zoekdiensten.
L'accès libre et gratuit doit être garanti non seulement aux services qui effectuent une recherche, mais également à ceux qui consultent les données.
Het EP veroordeelt alle vormen van foltering en mishandeling en herhaalt de noodzaak om internationale wetten na te leven.
y compris les logiciels gratuits, libres ou à code source disponible,
met inbegrip van "free, libre en open-source software",
Conformément à la politique en matière de données du programme international Argo, l'accès aux données de l'ERIC Euro-Argo est libre et gratuit pour toute personne ou agence.
Overeenkomstig het beleid inzake gegevens van de internationale Argo zijn de gegevens van Euro-Argo ERIC vrij toegankelijk voor elke persoon of instantie.
À l'issue de négociations intenses, des amendements de compromis furent adoptés sur tous ces aspects, et ils recueillirent une très large majorité (par exemple l'amendement 41, relatif au don libre et gratuit: 425 contre 40).
Over al deze kwesties zijn na intensieve onderhandelingen compromisamendementen tot stand gebracht die met overweldigende meerderheid zijn aangenomen (bijv. amendement 41 over het vrijwillig en onbetaald doneren met 425 tegen 40 stemmen).
Il n'est que la conséquence d'une décision purement commerciale de se défaire d'un crédit DEPB déjà obtenu, en le vendant au lieu de l'utiliser librement et gratuitement pour compenser des droits dus sur des importations ultérieures.
De omzetbelasting is slechts het gevolg van een louter commerciële beslissing om reeds toegekende DEPB-kredietpunten te gebruiken door ze te verkopen in plaats van ze zonder verkoopbelasting te compenseren met invoerheffingen die zijn verschuldigd op volgende invoertransacties.
Reconnaître que les bibliothèques communales offrent le dernier vestige d'espace libre et gratuit.
Het was opmerkelijk dat openbare bibliotheken de laatste vestingen zijn van de vrije openbare ruimte.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1219. Exact: 2. Verstreken tijd: 212 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo