Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "infraction" in Nederlands

Suggesties

Cette infraction concerne plusieurs Communautés autonomes.
Deze inbreuk heeft betrekking op diverse autonome gemeenschappen.
C'était une sérieuse infraction au protocole.
Ik weet dat het een ernstige inbreuk op de regels is.
Une infraction peut concerner plusieurs salariés.
Een overtreding kan betrekking hebben op verscheidene werknemers.
Il s'écoule en moyenne 6 mois entre l'infraction et la participation au cours.
Gemiddeld zitten er 6 maanden tussen de overtreding en de deelname aan de cursus.
Ces principes s'appliquent en cas d'infraction au droit communautaire de la concurrence.
Deze beginselen zijn van toepassing bij schending van de communautaire mededingingsvoorschriften.
Les faits incriminés ont donc été considérés comme une infraction grave au droit communautaire.
De ten laste gelegde feiten worden dus beschouwd als een ernstige schending van het communautaire recht.
De cette façon, ICI avait contribué à mettre fin à l'infraction.
Op die manier had ICI ertoe bijgedragen de inbreuk te beëindigen.
Les amendes en cas d'infraction ou de non-notification sont augmentées.
Geldboeten wegens inbreuk of niet-aanmelding worden verhoogd.
Les faits incriminés ont donc été considérés comme une infraction grave au droit communautaire.
De gewraakte feiten zijn derhalve als een ernstige inbreuk op het Gemeenschapsrecht beschouwd.
Une infraction aux articles 85 et 86 a, en matière civile, deux conséquences.
Een inbreuk op de artikelen 85 of 86 heeft twee civielrechtelijke gevolgen.
En second lieu, une telle infraction rend un contrat ou un accord non exécutoire.
In de tweede plaats heeft de inbreuk tot gevolg dat contracten of overeenkomsten niet kunnen worden ten uitvoer gelegd.
L'infraction doit avoir causé un dommage au plaignant.
De inbreuk moet hebben geleid tot een verlies voor de eiser.
29 septembre 1989 - était en infraction avec l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
3 definitief een einde is gemaakt, vormde een inbreuk op artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag.
Cette infraction dure depuis le 7 avril 1989.
Die inbreuk heeft geduurd van 7 april 1989 tot op heden.
L'infraction présentement examinée est en outre particulièrement grave.
De betrokken inbreuk is bovendien bijzonder ernstig.
Normalement, la Commission considérerait comme très grave une infraction de ce genre.
Normaliter zou de Commissie een dergelijke inbreuk als zeer ernstig beschouwen.
Deutsche Post a ainsi commis une infraction sérieuse à deux dispositions du règlement sur les concentrations.
Deutsche Post had dus een ernstige inbreuk op twee bepalingen van de concentratieverordening gepleegd.
Cette entente a été considérée comme une infraction «grave».
Dit kartel werd als een "ernstige" inbreuk beschouwd.
L'infraction commise par Peugeot comprenait deux mesures.
De inbreuk door Peugeot bestond uit twee maatregelen.
Les documents préexistants concernant l'infraction doivent toutefois toujours être fournis.
Eerdere documenten bet reende de inbreuk moeten evenwel altijd worden voorgelegd.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 7431. Exact: 7431. Verstreken tijd: 30 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo