Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "les agglomérations" in Nederlands

Zoek les agglomérations in: Definitie Woordenboek Synoniemen
agglomeraties
het sinteren
steden
stedelijke gebieden
dichtbevolkte gebieden

Suggesties

Pour les agglomérations de plus de 10000 habitants, la Grèce a désigné 36 zones sensibles.
Wat betreft agglomeraties van meer dan tienduizend inwoners heeft Griekenland 36 kwetsbare gebieden aangewezen.
les agglomérations de plus de 250000 habitants.
agglomeraties met meer dan 250000 inwoners.
Etude et contrôle des émissions de polluants gazeux acides par les agglomérations de minerai de fer at estimation de leur incidence sur l'environnement.
Onderzoek naar en controle van emissies van verontreinigende, gasvormige zuren bij het sinteren van ijzererts en schatting van de invloed daarvan op het milieu.
Enfin, vous avez demandé à la Commission de veiller à ce que l'intervention dans les villes et les agglomérations urbaines se voie renforcée.
Ten slotte hebt u de Commissie gevraagd erop toe te zien dat de steun aan steden en stedelijke agglomeraties wordt uitgebreid.
La concentration dans les grandes villes et dans les agglomérations urbaines est proportionnellement très élevée.
De concentratie in de grote steden en agglomeraties is onevenredig groot.
Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations sont implantées dans des zones périurbaines.
In agglomeraties moet ten minste 50 % van de stations zich in voorstedelijk gebied bevinden.
jusqu'au 31 décembre 2010 pour l'oxydabilité dans les agglomérations de moins de 10000 habitants;
tot en met 31 december 2010 voor oxideerbaarheid in agglomeraties met minder dan 10000 inwoners;
Le nombre retenu à cette fin est d'un point de prélèvement par million d'habitants pour les agglomérations et les zones urbaines supplémentaires comptant plus de 100000 habitants.
Voor dit doel dient één bemonsteringspunt per miljoen inwoners gesommeerd over agglomeraties en andere stedelijke gebieden met meer dan 100000 inwoners te worden gebruikt.
Il est tout aussi évident que les villes et les agglomérations urbaines jouent un rôle de taille dans la poursuite des objectifs de développement régional.
Tevens is het duidelijk dat steden en stedelijke agglomeraties een hoofdrol spelen in het bereiken van de doelstellingen op het terrein van regionale ontwikkeling.
C'est en effet dans les villes et les agglomérations que se posent avec acuité les problèmes de notre temps.
Want juist in de steden en agglomeraties doen de problemen van onze tijd zich in al hun hevigheid voor.
Les valeurs limites chiffrées concrètes devraient être déterminées par les États membres compte tenu, entre autres, de la nécessité d'appliquer le principe de prévention afin de protéger les zones calmes dans les agglomérations.
De concrete cijfers voor alle grenswaarden moeten worden vastgesteld door de lidstaten, die daarbij onder andere rekening dienen te houden met de noodzaak het preventiebeginsel toe te passen met het oog op het behoud van stille zones in agglomeraties.
Les pressions sur les agglomérations urbaines en Europe devraient continuer d'augmenter étant donné que la population tente d'améliorer son niveau de vie en déménageant vers les lieux où les possibilités d'emploi sont les plus nombreuses.
De druk op stedelijke agglomeraties in geheel Europa zal naar verwachting verder toenemen, omdat mensen hun levensstandaard willen verhogen door te verhuizen naar de plaatsen waar de kansen op werkgelegenheid het grootst zijn.
Objet: Préjudice du bruit des avions pour les résultats scolaires des enfants et possibilités d'accroItre davantage la distance entre les agglomérations urbaines et les aéroports
Betreft: Schade door vliegtuiglawaai voor de leerprestaties van kinderen en mogelijkheden om de afstand tussen stedelijke agglomeraties en luchthavens sterk te vergroten
au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations dont l'EH est supérieur à 10000, ce qui couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte;
uiterlijk op 31 december 2020 voor agglomeraties met meer dan 10000 i.e., hetgeen ten minste 70% van de in Mayotte gegenereerde belasting zal dekken;
Il s'agit notamment des agglomérations et des zones calmes (dans les agglomérations et en rase campagne) définies dans la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil.
Hieronder vallen agglomeraties en stille gebieden op het platteland (in agglomeraties en op het platteland) als bedoeld in Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad.
Des mesures fixes devraient être obligatoires dans les zones et les agglomérations où les objectifs à long terme pour l'ozone ou les seuils d'évaluation pour d'autres polluants sont dépassés.
Vaste metingen dienen verplicht te zijn in zones en agglomeraties waar de langetermijndoelstellingen voor ozon of de beoordelingsdrempels voor andere verontreinigende stoffen worden overschreden.
Également dans les États ACP - et non seulement dans les pays développés -, les villes, les agglomérations urbaines, sont de plus en plus grandes et sous-alimentées.
Ook in de ACS-landen - niet alleen in de ontwikkelde wereld - zijn steden en stedelijke agglomeraties steeds belangrijker en talrijker.
L'objectif est de réduire la concentration ambiante et aura un impact positif en termes de protection de la santé humaine, tout particulièrement dans les agglomérations urbaines.
Het doel hiervan is het verminderen van de achtergrondconcentratie en dit zal een positief effect hebben op de bescherming van de menselijke gezondheid, vooral in stedelijke agglomeraties.
recommande la mise en œuvre de plans de déplacements urbains durables intégrés dans les agglomérations de plus de 100000 habitants, comportant:
11. beveelt de invoering aan van plannen voor duurzaam, geïntegreerd stedelijk vervoer in agglomeraties met meer dan 100000 inwoners, die de volgende componenten omvatten:
Les résultats initiaux démontrent clairement que les cas classiques du déclin urbain ne se limitent pas aux régions défavorisées de la Communauté, mais se trouvent aussi dans les agglomérations des régions les plus avancées du point de vue économique.
Uit de eerste resultaten blijkt duidelijk dat de kenmerkende gevallen van stedelijk verval niet beperkt zijn tot de noodlijdende gebieden van de Gemeenschap, maar ook worden aangetroffen in agglomeraties in gebieden die in economisch opzicht zeer geavanceerd zijn.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 238. Exact: 238. Verstreken tijd: 161 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo