Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "maladie professionnelle" in Nederlands

beroepsziekte beroepsziekten
be roepsziekten
invaliditeit

Suggesties

84
Date de l'apparition de la maladie professionnelle: ...
Datum van de aanvang van de beroepsziekte: ...
Les États membres fixent eux mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle.
De Lid-Staten leggen zelf de criteria voor erkenning van iedere beroepsziekte vast.
Les prestations servies en cas de maladie professionnelle sont les suivantes:
In geval van beroepsziekten worden de volgende prestaties toegekend:
Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle
Dekking van de risico's van ongevallen en beroepsziekten
190 dépense effective, maladie professionnelle, remboursement entre institutions
Rekencommissie arbeidsongeval, beroepsziekte, vergoeding tussen organen onderling
- à une augmentation des primes pour couvertures maladie, accident et maladie professionnelle du personnel.
- een verhoging van de premies voor verzekering tegen ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten van het personeel.
Prestations pour maladie professionnelle si l'intéressé a été exposé au même risque dans plusieurs États membres
Prestaties wegens beroepsziekte als de betrokkene in verschillende lidstaten aan hetzelfde gevaar was blootgesteld
Le terme "maladie professionnelle" est très restreint et ne couvre pas la majorité des maladies liées au lieu de travail.
De term beroepsziekte is zeer beperkt en omvat niet de meeste ziekten die veroorzaakt worden door de werkplek.
Dans certains pays, le SPO est reconnu comme maladie professionnelle, mais d'autres États membres n'accordent aucune attention au SPO.
In som mi ge landen wordt OPS erkend als beroepsziekte maar in andere lidstaten bestaat geen enkele aandacht voor het OPS.
les cotisations légales aux régimes d'assurance accidents du travail et maladie professionnelle,
wettelijke premies voor verzekeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten;
e) Prestations d'accidents du travail et de maladie professionnelle
e) Prestaties bij arbeidsongevallen en beroepsziekten
Dans certains pays, le SPO est reconnu comme maladie professionnelle, mais d'autres États membres n'accordent aucune attention au SPO.
In sommige landen wordt OPS erkend als beroepsziekte maar in andere lidstaten bestaat geen enkele aandacht voor het OPS.
Invalidité, infirmité physique ou psychique, accident du travail, maladie professionnelle
Invaliditeit, lichamelijk of geestelijk gebrek, arbeidsongevallen, beroepsziekten
les pensions pour accident du travail et maladie professionnelle,
pensioenen in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten,
Une maladie professionnelle est une des maladies qui figurent sur une liste agre'e'e des maladies professionnelles.
Onder beroepsziekte wordt verstaan iedere ziekte die op bovengenoemde lijst van beroepsziekten voorkomt.
Ce stage n'est pas exige' si le de'ce's est la suite d'un accident de quelque nature que ce soit ou d'une maladie professionnelle reconnue.
Deze wachttijd geldt niet indien het overlijden het gevolg is van een ongeval van welke aard ook of van een erkende beroepsziekte.
Fonctionnaires et autres agents: reconnaissance d'une maladie professionnelle Concours: exigence d'une information exacte
Personeel: erkenning van een beroepsziekte Vergelijkend onderzoek: het niet verstrekken van juiste informatie
Il affirme souffrir d'une maladie professionnelle consécutive aux travaux pénibles qu'il a dû effectuer à Strasbourg en 1984, au cours de la session parlementaire.
Hij beweerde te lijden aan een beroepsziekte naar aanleiding van het harde werk dat hij in 1984 had ver richt gedurende een zitting van het Parlement in Straatsburg.
La réglementation relative aux risques d'accident et de maladie professionnelle annexée au statut précise les modalités d'application du statut en la matière.
De uitvoeringsbepalingen treft u aan in de bij het Statuut gevoegde Regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten.
Chaque année, quelque 8000 personnes décèdent dans des accidents du travail, et 10 millions de personnes souffrent de séquelles d'ac ci dent ou de maladie professionnelle.
Per jaar komen bij arbeidsongevallen zo een 8000 mensen om het leven, terwijl tien miljoen werknemers het slachtoffer worden van ongevallen of beroepsziekten.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 473. Exact: 473. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo