Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "monde du travail" in Nederlands

arbeidsmarkt
bedrijfsleven
arbeidswereld wereld van de arbeid beroepsleven
arbeidsproces
wereld van het werk
beroepswereld
arbeidsbestel
arbeidsleven
werken

Suggesties

...les femmes jouent un rôle de pionnier dans le monde du travail en mutation...
...vrouwen spelen een pioniersrol op de evoluerende arbeidsmarkt...
Mew me parlait des ses aventures dans le monde du travail.
Mew vertelde me over haar avonturen op de arbeidsmarkt.
Ce programme prépare les femmes aux fonctions publiques et aux postes de direction dans le monde du travail.
Dit programma bereidt vrouwen voor op een openbaar ambt en op leidinggevende posities in het bedrijfsleven.
Je voudrais souligner, en particulier, l'importance de la formation professionnelle, laquelle doit toutefois être améliorée et adaptée aux exigences du monde du travail.
Met name zou ik het belang van de beroepsopleidingen willen onderstrepen; hun niveau moet worden opgetrokken en zij moeten worden aangepast aan de behoeften van het bedrijfsleven.
Pour de nombreux citoyens européens, le monde du travail évolue à un rythme époustouflant.
Voor veel Europese burgers verandert de arbeidswereld in een adembenemend tempo.
Constitution d'un réseau de communications avec le monde du travail.
Totstandbrenging van een communicatienetwerk met de arbeidswereld.
Dans le monde du travail, le rôle des partenaires sociaux est particulièrement important.
De sociale partners vervullen een buitengewoon belangrijke rol op de arbeidsmarkt.
Les femmes ne négocient pas pour elles-mêmes dans le monde du travail.
Vrouwen onderhandelen niet voor zichzelf op de arbeidsmarkt.
Le contenu du programme varie selon les Lander mais ils mettent en général l'accent sur la structure du monde du travail.
Het leerplan is niet in alle deelstaten gelijk, maar concentreert zich meestal vooral op de structuur van de arbeidswereld.
Les TIC ont principalement débouché sur une restructuration radicale des emplois et du monde du travail.
De belangrijkste invloed die ICT's op de werkgelegenheid kunnen uitoefenen, is een radicale herstructurering van banen en arbeidswereld.
L ment de la période de prospérité de l'après-guerre pour s'insérer dans le monde du travail.
V periode van voorspoed kunnen profiteren om zich in de arbeidswereld te integreren.
La priorité qu'on leur accorde montre l'importance des changements qui affectent le monde du travail et l'organisation du temps.
De prioriteit die eraan gegeven wordt, geeft aan hoezeer de arbeidsmarkt en de organisatie van de werktijd in verandering zijn.
Cette initiative est cependant restreinte à la lutte contre la violence raciste ou les incitations à la haine dans le monde du travail.
Dit initiatief beperkt zich echter tot bestrijding van racistisch geweld en mondelinge of schriftelijke aanzet tot haat op de arbeidsmarkt.
Les hommes politiques doivent garantir l'égalité dans le monde du travail, les marchés n'en sont pas capables.
Politici moeten de gelijke behandeling op de arbeidsmarkt garanderen, de markt zelf is daartoe niet in staat.
- une croissance durable respectueuse des exigences d'amélioration du monde du travail, des entreprises et de l'environnement.
- duurzame groei met aandacht voor verbetering van de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en het milieu.
Les entreprises façonnent le monde du travail et influencent l'environnement économique et social dans lequel vivent les gens.
Ondernemingen geven de arbeidswereld vorm en beïnvloeden de sociale en economische omgeving waarin mensen leven.
Nous devons donc travailler sans relâche pour que des générations entières ne soient pas exclues du monde du travail et par là de la société.
We moeten er daarom voortdurend voor waken, dat hele generaties van de arbeidsmarkt en daardoor van de hele maatschappij worden buitengesloten.
C'est sur que ça fait du bien de revenir dans le monde du travail.
Het voelt ook goed om terug te zijn op de arbeidsmarkt.
Madame la Présidente, ce débat met en évidence le rôle central de l'OIT dans le monde du travail.
Mevrouw de Voorzitter, deze discussie benadrukt de centrale rol van de IAO in de arbeidsmarkt.
Massivement entrées dans le monde du travail, les femmes y occupent surtout des emplois précaires ou à temps partiel.
Massaal ingetreden in de arbeidswereld, betrekken de vrouwen er nu vooral onzekere arbeidsplaatsen of hebben zij deeltijdbanen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 761. Exact: 761. Verstreken tijd: 163 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo