Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "sécurité alimentaire" in Nederlands

Zoek sécurité alimentaire in: Definitie Woordenboek Synoniemen
voedselveiligheid voedselzekerheid voedselvoorziening veiligheid van levensmiddelen levensmiddelenveiligheid
veilig voedsel
voedselveiligheidsnormen
veiligheid van voedingsmiddelen
voedsel-
voedselautoriteit
veiligheid van voedsel
milieubeheer
veiligheid van het voedsel
voedselveiligheidsbeleid
Milieucommissie

Suggesties

Garantir la sécurité alimentaire est notre objectif.
Het is ons doel om de voedselveiligheid te garanderen.
De pareils systèmes peuvent jouer un rôle crucial pour améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique.
Zulke systemen kunnen een vitale rol spelen bij de verbetering van de landbouw en voedselveiligheid in Afrika.
Ces actions ont pour objet de renforcer la sécurité alimentaire des pays bénéficiaires.
Deze acties hebben ten doel de voedselzekerheid in de betrokken landen te vergroten.
La Commission européenne a également placé la sécurité alimentaire au cœur de son aide au développement.
De Europese Commissie heeft voedselzekerheid ook een centrale plaats gegeven in haar ontwikkelingshulp.
L'autre problème essentiel est la sécurité alimentaire à long terme.
Het andere uitermate belangrijke probleem betreft de voedselvoorziening op langere termijn.
La spéculation sur les matières premières agricoles est une grave menace pour la sécurité alimentaire.
Speculatie met landbouwgrondstoffen vormt een serieuze bedreiging voor de voedselvoorziening.
Pour la filière, la production intégrée est un élément clé de la sécurité alimentaire.
Geïntegreerde productie is in deze sector een sleutelelement voor de voedselveiligheid.
Publication du Livre blanc sur la sécurité alimentaire.
Publicatie van het witboek over voedselveiligheid.
Sa responsabilité principale consiste à fournir des conseils scientifiques indépendants sur toutes les questions liées à la sécurité alimentaire.
De belangrijkste taak van de EFSA is het verstrekken van onafhankelijke wetenschappelijke adviezen over alle aangelegenheden in verband met de voedselveiligheid.
La sécurité alimentaire consiste à réduire les risques autant que faire sepeut.
Voedselveiligheid draait om het minimaliseren van risico's.
Cette traçabilité est indispensable à la sécurité alimentaire.
Traceerbaarheid is een onmisbaar element van de voedselveiligheid.
Monsieur le Président, notre objectif commun est la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs.
Mijnheer de Voorzitter, ons gemeenschappelijk doel is de voedselveiligheid en de gezondheid van de consument.
La protection des consommateurs doit avoir la priorité absolue sur toutes les mesures concernant la sécurité alimentaire.
De bescherming van de consument dient in alle maatregelen inzake voedselveiligheid absolute prioriteit te hebben.
De plus la sécurité alimentaire est mise en jeu.
De voedselzekerheid staat hierdoor op het spel.
Garantir la sécurité alimentaire constitue une autre exigence.
Ook moeten wij de voedselveiligheid garanderen.
D Livre blanc sur la sécurité alimentaire: écha n-g es de vues.
D Witboek over voedselveiligheid: gedachte-wisseling.
Nous vivons dans une époque où la sécurité alimentaire est très fiable.
Wij leven in een tijdperk waarin de voedselveiligheid zeer solide is.
Le bien-être des animaux et la sécurité alimentaire peuvent être des considérations justifiant une dérogation.
Dierenwelzijn en voedselveiligheid overwegingen kunnen een uitzondering mogelijk maken.
La base scientifique du droit communautaire de la sécurité alimentaire doit être indépendante, vérifiable et révisée régulièrement.
De wetenschappelijke basis van communautaire wetgeving inzake voedselveiligheid moet onafhankelijk en verifieerbaar zijn en moet regelmatig up-to-date worden gebracht.
La Communauté continuera à œuvrer pour améliorer la sécurité alimentaire aux niveaux international, régional et national.
De Gemeenschap zal zich blijven beijveren voor een betere voedselzekerheid op internationaal, regionaal en nationaal niveau.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4025. Exact: 4025. Verstreken tijd: 133 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo