Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "tarif" in Nederlands

Zoek tarif in: Definitie Synoniemen
tarief
prijs
korting
tarieven basistarief
douanetarieven
maximumtarief
prijzen
elektriciteitstarief
tariefregeling
vergoeding
referentietarief
EGKS-tarief
Alcoa-tarief
Terni-tarief

Suggesties

3565
Le tarif viserait à pallier ce handicap.
Het bijzondere tarief zou zijn bedoeld om dat nadeel aan te pakken.
Pour toi, ce sera un tarif spécial.
Ik zal een speciaal tarief voor je moeten uitdokteren.
Sachez que mon tarif est devenu astronomique.
En ik ben bang dat mijn prijs astronomisch is geworden.
A cause de complications imprévues, ils augmentent leur tarif.
Door onvoorziene complicaties, verhogen ze hun prijs.
C'est un groupe de huit, il en faut deux de plus pour le tarif réduit.
Er is een groep van acht en ze hebben er nog... twee meer nodig om de korting te kunnen krijgen.
Alcoa soutient que le tarif n'a aucune incidence sur les échanges intracommunautaires et ne peut fausser la concurrence.
Alcoa betoogt dat het tarief het intracommunautaire handelsverkeer niet beïnvloedt en de mededinging niet kan vervalsen.
Le tarif de la taxe est ensuite fixé sur ce fondement par un arrêté interministériel.
Vervolgens wordt op basis hiervan het tarief van de luchthavengelden vastgesteld bij interministerieel besluit.
Par conséquent, le tarif est un prix privé.
Het tarief is dus een particuliere prijs.
La présente décision porte uniquement sur la prorogation du tarif préférentiel consenti aux sociétés ex-Terni.
Onderhavige beschikking heeft uitsluitend betrekking op de verlenging van het preferente tarief voor de Terni-ondernemingen.
Le tarif préférentiel a continué d'être appliqué, aux mêmes conditions, aux trois sociétés ex-Terni.
Het preferente tarief bleef onder dezelfde voorwaarden gelden voor de drie Terni-ondernemingen.
Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.
Dit tarief wordt op verzoek aan de passagiers verstrekt.
Il existe déjà un tarif intégré slovène.
Er is reeds een Sloveens geïntegreerd tarief.
Les utilisateurs des guichets traditionnels paient le tarif uniforme en vigueur.
Gebruikers van de traditionele loketdienst betalen het algemeen geldende uniforme tarief.
1 et le tarif préférentiel ont été accordés à tort.
1 en het preferentieel tarief derhalve ten onrechte zijn toegekend.
Ce tarif est plus élevé que les prix actuellement proposés par NorthLink 2.
Een dergelijk tarief is hoger dan de tarieven die NorthLink 2 op dit moment hanteert.
En 1991, l'Italie a prorogé le tarif préférentiel consenti à ces bénéficiaires jusqu'en décembre 2007.
In 1991 heeft Italië het preferente tarief voor deze begunstigden verlengd tot december 2007.
Ces règles sont énoncées dans la partie introductive du tarif.
Deze algemene regels zijn opgenomen in de Inleidende Bepalingen van het tarief.
J'étais là parce que j'avais reçu un appel à mon tarif habituel.
Ik was hier vanwege een telefoontje tegen m'n normale tarief.
Les autres citoyens de l'Union doivent acquitter le tarif normal de £79.
Andere burgers van de Unie dienen het normale tarief van £ 79, - te betalen.
L'ampleur du tarif dépend par exemple de son caractère satisfaisant ou non.
De omvang van het tarief staat of valt bijvoorbeeld met het al dan niet bevrijdend karakter ervan.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2430. Exact: 2430. Verstreken tijd: 104 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo