Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "une formation" in Nederlands

Zoek une formation in: Synoniemen
opleiding
training
opgeleid
scholing bijscholing
cursussen
opleidingen onderwijs beroepsopleidingen
bij-
geschoold
praktijkopleiding
beroepsonderwijs
vorming
getraind

Suggesties

Vingt semaines complétées par une formation en entreprise.
20 weken: daarnaast opleiding in het bedrijf.
Une éducation et une formation de haute qualité, accessibles à tous, renforce l'inclusion sociale et la compétitivité.
Voor iedereen toegankelijk onderwijs en opleiding van goede kwaliteit bevordert de sociale integratie en het concurrentievermogen.
N'hésitez pas à demander une formation plus poussée.
Aarzel niet om te vragen om aanvullende training.
J'ai une formation de spécialiste.
Ik werd opgeleid vanaf de eerste dag als specialist.
Vous avez une formation de motard ?
Je bent opgeleid voor de motor sectie?
Environ 100 de ces conseillers avaient suivi une formation fin 1992.
Eind 1992 waren ongeveer 100 van deze adviseurs opgeleid.
- s'assurer que les inspecteurs possèdent des qualifications suffisantes et une formation adéquate.
- ervoor te zorgen dat de inspecteurs over de nodige kwalificaties en opleiding beschikken.
Le recyclage doit permettre aux travailleurs de recevoir une formation surtout quand les méthodes de production évoluent.
De heropleiding dient de werknemers in de gelegenheid te stellen om met name voor werkzaamheden te worden opgeleid waarbij de produktiemethoden aan het veranderen zijn.
Assurer une formation adéquate du personnel et améliorer la capacité administrative.
Zorgen voor de adequate opleiding van personeel en verbetering van de bestuurlijke capaciteit.
Un train est une formation opérationnelle comportant plusieurs unités.
Een trein is een operationele formatie die bestaat uit meerdere eenheden.
Cela demande une formation approfondie des fonctionnaires responsables.
Daarvoor is een intensieve opleiding van de verantwoordelijke ambtenaren noodzakelijk.
Il faut également une formation appropriée du personnel.
Ook is er behoefte aan een adequate opleiding van het personeel.
Il faut aussi une formation du personnel appropriée.
Wat we ook nodig hebben zijn adequate opleidingen en training voor het personeel.
Il faut assurer aussi une formation aux petits producteurs.
Ook de kleine producenten moeten zich kunnen organiseren.
Le chômage s'explique en bonne partie par une formation inadéquate ou dépassée.
Een groot deel van onze werkloosheid is te wijten aan ongeschikt of verouderd onderwijs.
Oui, le nouveau a une formation antiterroriste.
Ja, het groentje krijgt training.
J'ai suivi une formation spéciale.
Ik heb zelfs 'n cursus moeten volgen.
Eh bien, j'ai une formation de psychiatre légiste.
Wel, ik ben een getraind forensisch psychiater.
Mon unité va recevoir une formation vidéo, et ils détestent ça.
Mijn team verwacht een verplichte training video, wat ze haten.
L'État offrira à tous une formation gratuite.
De staat zal iedereen een kosteloze opleiding garanderen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5241. Exact: 5241. Verstreken tijd: 307 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo