Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "une formation continue" in Nederlands

Zoek une formation continue in: Definitie Woordenboek Synoniemen
bijscholing
voortgezette opleiding
bij- en nascholing
permanente opleiding
voortgezette opleidingen
permanente educatie
regelmatig gedurende
omscholing
voortdurende scholing
bijscholingscursussen
Il faut organiser une formation continue commune regroupant maternelle, école et parents.
De kleuterscholen, het onderwijs en de ouders moeten samen bijscholing organiseren.
Dans la concurrence mondiale, encourager avec cohérence ce qui importe le plus, c'est-à-dire les ressources humaines, par une formation continue, est essentiel.
In de wereldomvattende concurrentieslag is een consequente ondersteuning van de belangrijkste hulpbron, het menselijk potentieel, via bijscholing van doorslaggevende betekenis.
une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence;
voortgezette opleiding, om de geldigheid van de aantekeningen op de vergunning te handhaven;
Ils s'assurent une formation continue adaptée à leurs besoins grâce à la mise en oeuvre d'une stratégie d'entreprise.
Voortgezette opleiding op maat wordt gewaarborgd door de tenuitvoerlegging van een bedrijfsstrategie.
4 Les professeurs de l'enseignement ordinaire doivent être soutenus et recevoir une formation continue de la part d'enseignants spécialistes des besoins éducatifs spécifiques.
4 Reguliere docenten moeten ondersteund worden door en bijscholing ontvangen van docenten die zijn gespecialiseerd in specifieke onderwijsbehoeften.
Cela est largement dû au fait qu'elles n'ont pas accès à une formation continue et à une éducation des adultes.
Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat ze geen toegang hebben tot bijscholing en volwassenenopleiding.
Pour ce faire, des formations spécialisées et une formation continue sont indispensables.
Gekwalificeerde opleidingen en bijscholing zijn daarvoor de essentiële voorwaarden.
Entre attendant, 100 entreprises utilisent ses locaux pour dispenser une formation et une formation continue qualifiées à leurs employés.
Inmiddels maken honderd bedrijven gebruik van de instelling om hun medewerkers gekwalificeerde scholing en bijscholing te bieden.
Toutefois, je voudrais signaler également - car cela a été omis en partie - que nous avons également besoin d'une formation continue pour le management.
Ik moet echter ook een punt noemen dat wel eens vergeten wordt, namelijk dat ook het management bijscholing nodig heeft.
La plupart des amendements visent à clarifier le texte de la proposition de directive ainsi qu'à mettre en exergue la sécurité, car c'est vraiment la sécurité la priorité absolue de ce texte, ou à introduire une formation continue dans le domaine de la sûreté.
Het merendeel van de amendementen is bedoeld om de tekst van dit voorstel voor een richtlijn te verduidelijken en nadruk te leggen op het veiligheidsaspect - want veiligheid is de absolute prioriteit van deze tekst - of om bijscholing op het gebied van veiligheid in de tekst te introduceren.
Ce rapport partait de la constatation que les conditions de vie des citoyens européens ont subi de profondes modifications, du fait, par exemple, de la prolongation de la scolarité, de la réduction du temps de travail et de la nécessité croissante d'une formation continue.
Het onderhavige verslag gaat uit van de ingrijpende wijzigingen die zich hebben voltrokken in de levensomstandigheden van de Europese burger door bijvoorbeeld de verlenging van de schooltijd, de verkorting van de werktijd en door de steeds groter wordende behoefte aan bijscholing.
Une formation continue doit être prévue pour leur permettre, en particulier, comme pour les nouveaux conducteurs par la suite, d'actualiser leurs connaissances et de parfaire leur pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle.
Er moet bijscholing worden voorzien, met name om hen, evenals later de nieuwe chauffeurs, de gelegenheid te bieden hun kennis bij te werken en hun praktische toepassing van de veiligheids- en beroepsvoorschriften verder te verbeteren.
On insiste sur le fait que les examinateurs exerçant déjà leur profession doivent également suivre une formation continue.
Het belangrijkst is de bepaling dat reeds actieve examinatoren continu aan bijscholing moeten doen.
Ce doit être une formation continue.
L'amendement 6 propose d'instituer une formation continue pour les professions juridiques et judiciaires.
In amendement nr. 6 wordt voorgesteld een permanente opleiding voor juridische en gerechtelijke beroepen in te voeren.
(i52) Pourcentage de chauffeurs bénéficiant d'une formation continue en matière de conduite efficace.
(i52) Percentage chauffeurs dat doorlopend wordt opgeleid op het gebied van efficiënt rijden.
Dans 80% des études de cas, il est indiqué qu'il existe une formation continue pour les vendeurs.
In 80% van de casestudy's wordt vermeld dat er bij- en nascholing wordt gegeven aan verkopers.
Toute formation ultérieure, après un intervalle de six mois environ, peut être considérée comme une formation continue.
Alle scholing vanaf ongeveer een half jaar na de leerplicht of na afronding van de initiële opleiding kan worden beschouwd als bij- en nascholing.
Les entreprises donnant une formation continue ont la pleine responsabilité des orientations, des programmes et du financement de ces activités.
Voor de financiering van de opleiding voor het "Retail Certificate" schijnen overheidsgelden beschikbaar te zijn.
«Antenne ouverte» assure également une formation continue.
"Open kanaal" zorgt ook voor een doorlopende opleiding
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 187. Exact: 187. Verstreken tijd: 189 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo