Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aangevoerd" in Engels

Suggesties

1202
130
Tijdens het onderzoek zijn verscheidene argumenten aangevoerd en onderzocht voor uitsluiting van specifieke producten van de productomschrijving.
During the investigation, several claims for exclusion of specific products from the product scope were submitted and analysed.
Er werden echter geen nieuwe argumenten aangevoerd om deze bewering te staven.
However, no new evidence was submitted to support the claim.
In tegenstelling tot wat de belanghebbenden hebben aangevoerd, betreffen beide bevindingen bijgevolg niet dezelfde periode.
Therefore, contrary to what the interested parties have alleged, the two findings do not concern the same time period.
Zeewolf is een consumptievis, die echter niet in grote aantallen wordt aangevoerd.
Sea wolf is a consumption fish; however it is not landed in large amounts.
Ongeveer 40 procent van de vis werd aangevoerd uit La Scie.
Approximately 40 percent of the fish was landed at La Scie.
Veel argumenten die niet zijn aangevoerd.
A lot of ground wasn't covered that I'm going to cover.
Deze worden door rivieren vanaf het land aangevoerd.
These are carried in by the rivers from the land.
Daarvoor worden twee heel verschillende soorten redenen aangevoerd.
To that end, it puts forward two very different kinds of argument.
Er worden geen grootse ideeën aangevoerd.
It does not generate any great enthusiasm or paint any broad canvases.
De Amerikanen hebben net versterkingen aangevoerd.
The Americans just landed another... wave of reinforcements.
Door de zeestromen wordt nieuw leven aangevoerd... en het rif groeit naar boven.
From here, new life is brought on the currents to colonise and the reef spreads ever upwards.
U heeft overspel aangevoerd als reden voor de echtscheiding.
Ms. Kohler, you listed adultery as the grounds when you filed for divorce.
Wel mooi dat je dat niet als argument hebt aangevoerd.
Well, kudos to you for not bringing that up in the argument.
Nou, het zal toch worden aangevoerd.
Well, it'll be argued regardless.
Ik heb oorlogen gevochten en legers aangevoerd.
I've fought wars and I've led armies.
Men. Cummings heeft voldoende bewijs aangevoerd voor gezamenlijke schuld.
Mr. Cummings has raised sufficient evidence of shared culpability.
En elk stuk grond en elke aanspraak zal worden aangevoerd als wettelijk precedent.
And every scratch and claim staked will be cited as legal precedent.
Ik, die krachten van de duisternis aangevoerd heb.
Me, who has commanded the forces of darkness.
Dat is wat de advocaat van Michael aangevoerd heeft.
That's what Michael's lawyer argued.
Hij heeft geen bewijs aangevoerd van je begeerte.
He has provided no evidence of your cupidity.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1565. Exact: 1565. Verstreken tijd: 113 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo