Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "aantal vluchten" in Engels

number of flights
flight cycles
Onbeperkt aantal vluchten binnen de gebruiksperiode van de kortingsbon.
Unlimited number of flights within the voucher's period of use.
Het aantal vluchten, dat eerst drie per dag was, is teruggebracht naar twee.
The number of flights, which was originally three per day, has been cut down to two.
EasyJet heeft verklaard dat het aantal vluchten dankzij NERES opnieuw is gestegen tussen 2002 en 2004.
EasyJet stated that with NERES the number of flights increased again between 2002 and 2004.
Gezien het enorme aantal vluchten treft het toch nog zo'n tienduizend personen per jaar.
Due to the enormous number of flights, however, this still amounts to around ten thousand people per year.
Ik verwacht hier echter geen problemen mee, noch met het grote aantal vluchten.
However, I do not envisage any problems with this, including in connection with the large number of flights.
Ten gevolge hiervan neemt het aantal vluchten bijzonder dramatisch toe.
As a consequence of this the number of flights is visibly increasing in a dramatic way.
In ongeveer honderd landen bepalen bilaterale verbintenissen het aantal vluchten ook wanneer er twee of meer binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zijn.
In a hundred or so countries bilateral relations determine the number of flights, even in cases in which there are two or more domestic airlines.
Vanwege het beperkt aantal vluchten geldt; Hoe eerder u boekt, hoe goedkoper uw reis.
Tip: Due to the limited number of flights; The sooner you book, the cheaper your flight will be.
Het aantal passagiers en daarmee het aantal vluchten groeit onrustbarend.
The number of passengers and, alongside this, the number of flights, is growing at an alarming rate.
Wij weten allemaal dat in de Verenigde Staten een dubbel aantal vluchten verzorgd wordt voor hetzelfde geld.
In the United States of America, as we well know, they can operate double the number of flights for the same amount of money.
Deze kadervoorwaarden moeten zodanig worden gedefinieerd dat de mogelijke stimulans om te besparen komt van een passend prijs per ton CO2, zonder het aantal vluchten drastisch te verminderen.
These framework conditions must be defined in such a way that the possible impetus for savings is provided via an appropriate price per tonne of CO2, without drastically limiting the number of flights.
Volgens voorspellingen van Eurocontrol zal het aantal vluchten in de Europese Unie tegen 2020 meer dan dubbel zo hoog liggen als in 2003.
In accordance with Eurocontrol forecasts, by 2020 the number of flights in the European Union will more than double compared to 2003.
Het aantal vluchten naar Split zal verhoogd worden naar vier per week, en er wordt ook een vlucht naar Zadar ingevoerd, dat elke zaterdag met München verbonden zal zijn.
The number of flights to Split will be increased to 4 a week and a connection between Zadar and Munich will also be introduced, operating ever Saturday.
Het totale aantal vluchten wordt teruggebracht met [36-40]% en de BSK met [21-24]%.
The overall number of flights will be reduced by [36-40]% and ASK by [21-24]%.
De verwachte passagiersaantallen werden afgetrokken van het geplande aantal vluchten per week en geëxtrapoleerd voor de duur van de overeenkomst.
The expected passenger numbers were deduced from the envisaged number of flights per week and extrapolated for the duration of the agreement.
Het aantal vluchten naar en van Liverpool werd na 2007 sterk beperkt en in 2009 werd East Midlands als bestemming definitief geschrapt.
From 2007 the number of flights to Liverpool was drastically cut, and the route to East Midlands was permanently withdrawn in 2009.
Het westen en het noordwesten in het bijzonder hebben lang een duidelijke achterstand gehad, vanwege het beperkte aantal vluchten en beschikbare bestemmingen vanaf regionale luchthavens.
The west, and north-west in particular, have long been at a distinct disadvantage, due to the limited number of flights and destinations available from the regional airports.
Het verslag stelt ook terecht dat er meer aandacht aan de veiligheid van het luchtverkeer moet worden besteed, omdat het aantal vluchten en passagiers die ons luchtruim doorkruisen elk jaar groter wordt.
The report is also right to point out that air safety needs more attention as the number of flights and passengers criss-crossing our airspace grows each year.
Vermenigvuldig het aantal vluchten per dag met drie, en de tijdslimiet dat Norma kon bewaard blijven...
Multiply three times the number of flights per day and length of time Norma could have been kept and it's -
het totale aantal vluchten waarop het verslag betrekking heeft;
the total number of flights covered by the report;
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 126. Exact: 126. Verstreken tijd: 130 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo