Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "absolute waarde" in Engels

absolute value
absolute amount
absolute terms
Het neemt een parameter waarvan de absolute waarde het resultaat is.
It needs only one parameter whose absolute value is the result.
Als niets is aangevinkt, dan wordt de toonhoogte overgenomen als een absolute waarde.
If nothing is checked, pitch is evaluated as an absolute value.
Prijsverhogingen verminderen de absolute waarde van de verleende steun.
Price increases reduce the absolute value of the aid granted.
0,4 % in absolute waarde, voor ruwvetgehalten boven 10 %.
0,4 %, in absolute value, for contents above 10 %.
Rechten die in de samenleving worden erkend hebben evenwel geen absolute waarde.
However, rights recognised in human society do not have absolute value.
Vroeg of laat zullen de programma's van het beleid zelf aan absolute waarde moeten inboeten.
Sooner or later the programmes of the policies themselves will be reduced in absolute value.
De vooruitgang in absolute waarde is gemaakt op basis van constante prijzen van 2006 tot 2013.
The progression in absolute value is made on constant prices from 2006 to 2013.
Een krappere spread resulteert, ceteris paribus, in een lager correctiebedrag (qua absolute waarde).
A lower spread will result, all things being equal, in a lower adjustment amount (in absolute value).
<0,5% van de absolute waarde
<0.5% of the absolute value
Volledige golf rectificatie (absolute waarde)
Full wave rectifier (absolute value)
Als we de absolute waarde van het menselijk leven inzien, kunnen we een samenleving van compassie en liefde opbouwen.
By seeing the absolute value of human life, we can build a society of compassion and love.
Voor de absolute waarde van subsidies wordt een algemeen maximum in acht genomen.
Grants shall respect an overall ceiling expressed in terms of absolute value.
getelde populatie: absolute waarde en percentage van de geschatte doelpopulatie;
Census population: absolute value and percentage of the estimated target population;
bovendien, voor steekproeven: aanvullende reeks van statistische eenheden: absolute waarde;
Additionally, for samples: complementary set of statistical units: absolute value;
De absolute waarde geven we aan met |Z| en heeft de eenheid Ω.
The absolute value is indicated with |Z| and the unit is Ω.
Malay odds kansen formaat wordt weergegeven als een getal met absolute waarde niet groter is dan 1 (meestal weergegeven aan 2 of meer decimalen).
Malay odds format is displayed as a number with absolute value no greater than 1 (usually displayed to 2 or more decimal places).
De functie ABS(x) geeft de absolute waarde terug van het decimale getal x.
The ABS() function returns the absolute value of the floating-point number x.
Andere korte posities worden als lange posities behandeld, waarbij aan de absolute waarde van elke positie het relevante risicogewicht wordt toegekend.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
De absolute waarde van de zes berekende A-waarden wordt gemiddeld en afgerond op de dichtstbijzijnde 0,1 graad om de hierna gebruikte definitieve A-waarde te verkrijgen.
The absolute value of the six A values calculated is averaged and rounded to the nearest 0,1 degrees to produce the final quantity, A, used below.
Aangezien voor de eerste categorie het recht wordt toegepast op een hogere invoerprijs, zou de absolute waarde van de maatregelen immers ook hoger uitvallen.
Indeed, in the case of the first category, since the duty is applied to a higher import price, the absolute value of the measures would accordingly also be higher.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 149. Exact: 149. Verstreken tijd: 123 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo