Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "administratieve rechtbank" in Engels

Administrative Court
administrative tribunal
De beslissing voor afgifte van een uitzonderingscertificaat werd genomen door een regionale administratieve rechtbank.
The decision the certificate of exemption was made by the regional administrative court.
De besluiten van AMA kunnen worden aangevochten bij het Bundesverwaltungsgericht (federale administratieve rechtbank) [49].
The decisions of the AMA can be challenged at the Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court) [49].
Daarna kan een klacht worden ingediend bij de kamer van beroep, een onafhankelijke administratieve rechtbank van eerste en laatste aanleg.
Subsequently, a complaint can be made to the Board of Appeal which is an independent administrative tribunal of the first and last instance.
De heer Palladino en mevrouw Ruvo zijn herhaaldelijk tegen het besluit van het MIUR in beroep gegaan bij de administratieve rechtbank (TAR) en de Consiglio di Stato.
Mr Palladino and Ms Ruvo have repeatedly appealed the decision of MIUR before the administrative tribunal (TAR) and the Consiglio di Stato.
Het schriftelijk in te dienen beroep moet worden gericht aan de hoogste administratieve rechtbank.
Appeals should be submitted in writing to the Supreme Administrative Court.
De Beierse administratieve rechtbank (VGH) op 16 April had 1981 een bevriezing, door de "onmiddellijke uitvoerbaarheid" Zonering besluit vernietigd.
The Bavarian administrative court (VGH) had on the 16th of April 1981 a freeze, by it the "immediate enforceability" Zoning decision quashed.
In een spoedprocedure dan bepaald de administratieve rechtbank tegen Brunswick alleen 11 Klok, dat de neo-nazi's kunnen praten over het Kasteelplein.
In summary proceedings, the Administrative Court of Braunschweig then only at certain 11 Clock, that the neo-Nazis can talk on the Castle Square.
De Commissie merkt ook op dat de door de regionale administratieve rechtbank aan Arfea toegekende compensatie op 7 februari 2014 betaald werd [19].
The Commission also notes that the additional compensation awarded to Arfea by the Regional Administrative Court was paid on 7 February 2014 [19].
De door de regionale administratieve rechtbank toegekende vergoeding vormt geen schadevergoeding
The compensation awarded by the Regional Administrative Court does not constitute damages
Zie de door Oostenrijk voorgelegde persmededeling nr. 7/2008 van de administratieve rechtbank Frankfurt am Main van 22 februari 2008 ().
See press release No 7/2008 of 22 February 2008 of the Frankfurt am Main Administrative Court, provided by Austria ().
De federale administratieve rechtbank in Leipzig:
German Federal Administrative Court, Leipzig:
De hoogste administratieve rechtbank weigert bewijsmateriaal tegen de ministerraad te verzamelen; de ware reden daarvoor is politieke druk.
The Supreme Administrative Court refused to collect evidence against the Council of Ministers, the likely reason being political pressure.
Dit standpunt is verworpen door arrest nr. 09455/09 van de regionale administratieve rechtbank.
This argument was belied by a ruling of the regional administrative court (No 09455/09).
Momenteel heeft de administratieve rechtbank van Genua tot opschorting van het project bevolen.
The Regional Administrative Court of Genoa has ordered that the project be put on hold.
De bewoners hebben via het ministerie van Infrastructuur een klacht ingediend tegen de gekozen route bij de regionale administratieve rechtbank in Warschau.
The residents filed a complaint against the location decision with the Regional Administrative Court in Warsaw via the Ministry for Infrastructure.
Bij de federale administratieve rechtbank in Leipzig zijn nu 550 digitale cilinders en 400 transponders in gebruik. Traditionele cilinders zijn er niet meer. Schütze vertelt: Het systeem van SimonsVoss werkt uitstekend.
The Federal Administrative Court in Leipzig now has 550 digital locking cylinders and 400 transponders in use, and there are no longer any conventional locks left at all. Petra Schütze recommends the system. The SimonsVoss system works excellently.
De CIVC vraagt dat de administratieve rechtbank in Châlons-en-Champagne de toelating opheft om nog langer laagradioactief afval op te slaan in Soulaines.
The CIVC requests that the Administrative Court in Châlons-en-Champagne cancels the permission to store low-level nuclear waste in Soulaines.
Op donderdag, iets meer dan een week voordat de bewaarplicht regeling is te wijten aan beginnen, de hogere administratieve rechtbank van Noord-Rijnland-Westfalen uitgegeven een tijdelijke voorziening waardoor een kleine München ISP genaamd SpaceNet om te voorkomen dat haar klanten' verkeers-en locatiegegevens.
On Thursday, little more than a week before the data-retention regime is due to begin, the higher administrative court of North Rhine-Westphalia issued a temporary injunction allowing a small Munich ISP called SpaceNet to avoid having to store its customers' traffic and location data.
In dit te doen, de Münster hof vernietigde een eerdere uitspraak van een Keulse administratieve rechtbank, die verworpen SpaceNet de uitdaging aan om de data-retentie recht.
In doing so, the Münster court overturned an earlier ruling by a Cologne administrative court, which rejected SpaceNet's challenge to the data-retention law.
Het besluit van de regionale regering van Åland om deze kapitaalverhoging toe te kennen is recentelijk (6 april 2011) door de hoogste administratieve rechtbank van Finland vernietigd (zie overweging 114).
The LG's decision to grant this capital increase has recently (6 April 2011) been annulled by Finland's Supreme Administrative Court (see recital 114 below).
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 122. Exact: 122. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo