Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: onder arrest
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "arrest" in Engels

judgment
ruling
judgement
decision
custody
appeal
decree
Court
case
arrested
arresting
ruled
grounded
Stardust
Aéroports

Suggesties

Het Hof doet uitspraak bij arrest.
The Court shall give its decision in the form of a judgment.
Er zijn een aantal theorieën over de oorsprong van het arrest luidt als volgt.
There are some theories about the origin of the judgment reads as follows.
Ze zal een arrest uitspreken binnen enkele dagen.
She'll make a ruling in a few days.
Financiële sancties worden voorgesteld door de Commissie en het Hof kan de voorgestelde bedragen in zijn arrest wijzigen.
Financial penalties are proposed by the Commission and the Court may modify these amounts in its ruling.
Zaak C-124/10P, Commissie/EDF, arrest van 5 juni 2012, punt 85.
Case C-124/10P, Commission v EDF, Judgement of 5 June 2012, paragraph 85.
Na het eerste arrest is er helaas niets veranderd.
Unfortunately, nothing was settled after the first judgement.
Op 5 april 1985 wees het zijn eerste arrest.
On 5 April 1985 it delivered its first judgment.
Het Hof doet uitspraak bij een arrest dat niet vatbaar is voor verzet.
The Court shall decide by way of a judgment which may not be set aside.
De volledige tekst van dit arrest is nog niet beschikbaar.
The full text of this judgment is not yet available.
Zie zaak C-501/00, met name punt 120 van het arrest.
See Case C-501/00, in particular paragraph 120 of the judgment.
Op geen enkele plaats in het arrest wordt dit gemotiveerd.
At no point in the judgment is that claim substantiated.
Zie bijvoorbeeld het arrest in gevoegde zaken C-78/08 tot C-80/08, punt 73.
See for example judgment in Joined Cases C78-C-80/08, paragraph 73.
Ik wil u ook wijzen op punt 98 van het arrest.
I also refer you to Paragraph 98 of the judgment.
Het arrest van het Gerecht zou geen uitvoeringsmaatregelen vereisen.
The General Court judgment would require no implementing measures.
- het arrest in de hoofdzaak is uitgesproken.
- judgment in the main proceedings.
- het bestreden arrest te vernietigen;
- order the Contested Judgment be set aside;
Het arrest is vatbaar voor verzet binnen een maand na zijn betekening.
An objection may be lodged against the judgment within one month of it being notified.
Punten 77 en 82 van het arrest Altmark.
Paragraphs 77 and 82 of the Altmark judgment.
Het Gerecht is in punt 408 van zijn arrest aan dit onderscheid voorbijgegaan.
The Court of First Instance failed to draw that distinction in paragraph 408 of the present judgment.
Hetzelfde geldt voor het andere verzoek om inlichtingen, dat in punt 412 van het arrest is onderzocht.
Similar arguments hold true in regard to the other request for information, which is dealt with in paragraph 412 of the judgment.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3952. Exact: 3952. Verstreken tijd: 103 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo