Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beëindiging" in Engels

Suggesties

Waarvan overtreding zal resulteren in beëindiging en intrekking van je partnerschap aandelen.
Violation of which will result in termination and a reabsorption of your partnership shares.
We dienen een aanklacht voor onrechtmatige beëindiging in.
Okay. Well, we are prepared to sue for wrongful termination.
Alles met 45 impliceert een logische, seksloze beëindiging in 15 minuten.
Anything 45 implies a logical, sexless end in 15 minutes.
Deze leden stemmen voor of tegen beëindiging van de sluiting.
Now, I put to those members the vote on whether or not to end the lockout.
Waarheid van de beëindiging van het lijden.
Truth of the cessation of suffering.
19 veranderingen in de gastrointestinale, hematopoëtische en lymfoïde systemen waren reversibel na beëindiging van de behandeling.
Changes in the gastrointestinal, haematopoietic and lymphoid systems were reversible following cessation of treatment.
9.4 Bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst eindigen alle Abonnementen van rechtswege.
9.4 In case of termination of the Subscription Agreement all Subscriptions shall automatically end.
Vroegtijdige beëindiging wordt niet in dit veld gerapporteerd.
An early termination shall not be reported in this field.
De DCA wordt bij beëindiging gesloten overeenkomstig artikel 25.
On termination of the DCA, it shall be closed in accordance with Article 25.
In dat geval, stel ik de beëindiging voor.
In that case, I move for termination.
Het is de tweede beëindiging, waar wij van weten.
It's the second... termination that we know of.
De volgende gebeurtenissen zullen leiden tot een vlugge en laatste beëindiging.
The next occurrence will result in quick and final termination.
Als je ermee rommelt resulteert dat in de onmiddellijke beëindiging van het programma.
Any tampering results in immediate termination of the program.
Ms. Reed, laten we die beëindiging papieren.
Ms. Reed, let's get those termination papers.
Ze hadden ook de beëindiging van de ouderlijke rechten van Erin Murphy.
They also had the termination of Erin Murphy's parental rights.
Dan erken je dat je acties een reden zijn voor beëindiging.
Then you acknowledge your actions are grounds for termination.
Standaard draaden zijn 2 meter lang met oogje beëindiging.
Standard leads are 2 metres long with eyelet termination.
Deze paragraaf blijft gelden na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst .
This paragraph shall survive any expiration or termination of this Agreement.
Deze gebeurtenissen moeten de formele beëindiging van de overeenkomst veroorzaken, die bijna 13.000 jaar geleden zijn ondertekend.
These events are to invoke the formal termination of the agreement signed nearly 13,000 years ago.
Deze onderbreking kan worden veroorzaakt door iets als oneigenlijk systeem beëindiging, stroomuitval, netwerk inconsistentie etc.
This interruption could be due to anything like improper system termination, power failure, network inconsistency etc.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2698. Exact: 2698. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo