Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bepaald lidwoord" in Engels

definite article
Als het het bepaald lidwoord is, gebruiken we dat.
When het is the definite article of a noun, we use dat (that).
Onafhankelijke bezittelijk voornaamwoorden worden altijd voorafgegaan door een bepaald lidwoord: de of het.
Dutch independent possessives are always preceded by a definite article: de or het.
Als de het bepaald lidwoord van een zelfstandig naamwoord is, gebruiken we die.
When de is the definite article of a noun, we use die (that).
Misschien zou de vraag wat een tijd is beter zijn, omdat dit geen bepaald lidwoord oplegt aan iets wat niet vastomlijnd kan worden.
Perhaps a better question would be what is a time, as this imposes no definite article upon something which cannot be definite.
In het Nederlands, Engels, Duits, Frans e.d. wordt de bepaalde vorm van een werkwoord aangegeven met een bepaald lidwoord.
In English, German and French e.g., the definite form of a noun is constructed by a definite article.
Dit zijn ook toewijzingen, omdat een bepaald lidwoord gebruikt, maar bij deze zinnen zijn de generalisaties verschillend en beide behoren tot dezelfde generalisatie-verzameling. Daarom worden deze toewijzingen generalisatie-toewijzingen genoemd.
These are also assignments because they use a definite article. The generalizations are in this case different and form the generalization collection. For that reason these assignments are called generalization assignments.
Dit is een generalisatie/ specificatie-structuur, waarbij een bepaald lidwoord wordt gebruikt en de specificatie tot een specificatie-verzameling behoort, bijvoorbeeld: "Een glas is vol, halfvol of leeg.". Dit noemen we een specificatie-toewijzing.
This is a generalization/ specification structure in which a definite article is used and the specification belongs to a specification collection, like in: "A glass is full, half full or empty.". We call the first example a specification assignment.
Ieder probleem dat ik tegenkom (of niet) met het ebantwoorden van deze vraag stammen niet af van het relatiev simpele gebruik van naamwoord "tijd", maar van de verbijsterende volharding van de vrager in het gebuik van het bepaald lidwoord "de".
Any problems I may (or may not) face with answering this question stem not from the relatively simple use of the noun "time", but from the perplexing insistence of the questioner on using the definite article "the".
3. De zin moet een (enkelvoudige) specificatie met zelfstandig naamwoord in de specificatie een bepaald lidwoord wordt gebruikt, dient het in de conclusie vervangen te worden door een onbepaald lidwoord.
The sentence must have a singular specification with a noun. If, in the specification, a definite article is used, then it must be replaced by an indefinite article in the conclusion.
1.D.. Het bepaald lidwoord
Als je een bepaald lidwoord kiest, moet je nog een keer kiezen. Want in het Nederlands hebben we twee bepaalde lidwoorden: 'de' en 'het'.
The Dutch go one step further: If you decide that you buy the book (definite article), there are two definite articles to choose from: 'De' and 'het'.
(Zelfstandige naamwoorden - bepaald lidwoord, Vragen stellen)
(Nouns - definite form, Posing questions)
We gebruiken een bepaald lidwoord als we praten over een specifiek ding of persoon.
We use this article when we are referring to a specific thing or person.
Als we het bepaald lidwoord de vervangen door het onbepaald lidwoord een hebben we een niet-specifiek lijdend voorwerp en MOET het aan het eind van het middenstuk geplaatst worden:
If we replace the definite article de (the) by the indefinite article een (a), we HAVE TO move the direct object to the end of the middle part:
Eerst bepalen we het bepaald lidwoord van het zelfstandig naamwoord.
First we determine the article of a noun, which is de or het.
Je zet geen bepaald lidwoord, voor het Latijn of het vak.
You wouldn't put a definite article in front of the Latin meaning or the discipline.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 16. Exact: 16. Verstreken tijd: 58 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo