Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bepaling" in Engels

Suggesties

997
427
143
Op uw bepaling, een prachtige eetkamer met airconditioning Centraal.
At your provision, a superb dining room with air conditioning Central.
Deze bepaling is facultatief voor connectoren voor hoogspanningsbussen.
This provision is optional to any connector for high voltage buses.
Voor andere monsters is bepaling van het lipidengehalte facultatief.
For other samples, the determination of the lipid content is optional.
Deze bepaling is niet de uitsluitende verantwoordelijkheid van de protectiegever.
This determination shall not be the sole responsibility of the protection provider.
Ik heb regel 7, bepaling 5 geschonden.
I broke rule seven, clause five.
Zonder deze specifieke bepaling had geen belastingvrije registratie kunnen plaatsvinden.
No such tax-free registration could have taken place had it not been for the special provision.
Het EGKS-Verdrag bevatte geen vergelijkbare bepaling.
The ECSC Treaty does not contain a comparable provision.
Deze bepaling geldt niet voor overheidsinstellingen en internationale organisaties.
This provision does not apply to public bodies and international organisations.
Deze bepaling geldt sedert januari 2005.
This provision is in place since January 2005.
Het Verdrag bevat geen enkele specifieke bepaling over milieuconvenanten.
The Treaty does not contain any specific provision concerning environmental agreements.
Hierover moet een bepaling aan de verordening worden toegevoegd.
A provision should be added in the Regulation on this point.
De betrokken bepaling is aldus verduidelijkt en aanzienlijk ingekort.
In doing so, the provision in question was clarified and considerably shortened.
Edelachtbare, wij vragen uitstel in de snelrecht bepaling.
Your Honor, we ask for an extension - in the speedy trial provision.
Daarom moet die bepaling worden geschrapt.
It is therefore appropriate to remove that provision.
Die bepaling is duidelijk niet van toepassing.
Indeed, it is evident that this provision does not apply.
Volgens het wetsontwerp wordt deze bepaling afgeschaft.
According to the draft law, this provision will be abolished.
Maximaal worden zes preparaten per bepaling onderzocht.
No more than 6 slides per determination shall be observed.
Deze bepaling geldt niet voor cooeperatieve verenigingen.
This provision shall not apply in respect of cooperative societies.
Deze bepaling is evenwel niet op grensarbeiders van toepassing.
This provision shall not, however, apply to frontier workers.
Voorts wordt deze bepaling in overweging 10 verduidelijkt.
Furthermore, a clarification of the provision has been provided in Recital 10.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9416. Exact: 9416. Verstreken tijd: 367 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo