Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "beperkte geldigheidsduur" in Engels

time limit
limited period of validity
limited duration
limited validity
Wat artikel 186 betreft onderschrijf ik uw voorstel, ook de beperkte geldigheidsduur, die mij verstandig lijkt.
I agree with your proposal, in respect of Article 186, including with the time limit, which seems reasonable to me.
Een green card met een beperkte geldigheidsduur zal in het geheel niet werken.
A green card with a time limit will not work at all.
In dringende gevallen en wanneer het gaat om maatregelen van dagelijks beheer en/of met beperkte geldigheidsduur, zal de termijn korter zijn.
In urgent cases, and in the case of measures relating to day-to-day administrative matters and/or having a limited period of validity, the time-limit will be shorter.
- hebben een beperkte geldigheidsduur van ten hoogste drie jaar, waarna zij opnieuw worden bezien;
- have a limited period of validity, not exceeding three years, after which it shall be reviewed,
2. De aanwijzing van de goedgekeurde exameninstantie gebeurt schriftelijk. De goedkeuring kan een beperkte geldigheidsduur hebben.
2. The approved examination body shall be designated in writing. Such approval may be of limited duration.
Ja, beperkte geldigheidsduur van meer dan vijf jaar
Yes, limited duration of more than 5 years
Ik moet hier wel vermelden dat ik buitengewoon teleurgesteld bent over het feit dat de Raad aandringt op een beperkte geldigheidsduur van deze verordening.
Nevertheless, I should like to state my disappointment at the Council's insistence on introducing a time limit and a tight one at that, for this regulation.
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
If an offer has a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly mentioned in the offer.
Behoudens de in punt 10 bedoelde gevallen, is de termijn korter in urgente gevallen alsmede wanneer het gaat om maatregelen van dagelijks beheer en/of met een beperkte geldigheidsduur.
Without prejudice to the cases referred to in paragraph 10, the time limit will be shorter in urgent cases and in the case of measures relating to day-to-day administrative matters and/or having a limited period of validity.
2. De toezichtmaatregelen hebben een beperkte geldigheidsduur. Behoudens andersluidende bepalingen vervallen zij aan het einde van het tweede halfjaar volgende op het halfjaar waarin zij werden ingesteld.
2. The surveillance measures shall have a limited period of validity. Unless otherwise stipulated they shall cease to be valid at the end of the second six-month period following the six months in which the measures were introduced.
Andere welkome aspecten van deze verordening zijn: een beperkte geldigheidsduur voor alle vergunningen en de verplichting tot het indienen van vervangingsplannen voor stoffen die als gevaarlijk worden beschouwd.
Further welcome aspects of this regulation are the imposition of a time limit for all authorisations and the mandatory submission of a substitution plan for chemicals considered to be dangerous.
in het geval van vergunningen met een beperkte geldigheidsduur: tot het verstrijken van die duur of tot 1 mei 2019, indien deze datum eerder valt;
for authorisations having a limited period of validity, until the end of that period or 1 May 2019, whichever is the earlier;
door de beperkte geldigheidsduur van de aan buitenlanders verleende vergunningen (artikel 21 van de wet van 2 juni 1962).
the limited period of validity of authorizations granted to foreign nationals (Article 21 of the Law of 2 June 1962).
de voorwaarden betreffende de geldigheidsduur van die certificaten, en de voorwaarden voor de verlenging van certificaten wanneer er een beperkte geldigheidsduur is vastgesteld;
conditions on the duration of these certificates, and conditions to renew certificates when a limited duration is fixed;
Overwegende dat deze financiële bijdrage van uitzonderlijke aard is en een beperkte geldigheidsduur heeft, heb ik gestemd voor het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië
Bearing in mind that this financial assistance is one-off assistance of limited duration, I voted in favour of the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council to grant additional macro-financial assistance to Georgia.
Toezichtsmaatregelen hebben een beperkte geldigheidsduur.
Surveillance measures shall have a limited period of validity.
Om die reden mag dit besluit maar een beperkte geldigheidsduur hebben.
For those reasons, this Decision should be applicable for a limited period of time.
Een dergelijk besluit heeft een beperkte geldigheidsduur en kan te allen tijde worden ingetrokken.
Such decisions shall be limited to a specific period and may be revoked at any time.
Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden afgifte van een Europese ziekteverzekeringskaart niet mogelijk is, verstrekt het bevoegde orgaan een vervangend voorlopig verzekeringsbewijs met een beperkte geldigheidsduur.
When exceptional circumstances prevent the issuing of a European Health Insurance Card, a provisional replacement certificate with a limited validity period shall be issued by the competent institution.
Opgemerkt dient echter te worden dat bij de stemming enkele negatieve en onaanvaardbare punten zijn aangenomen, met name amendementen inzake een beperkte geldigheidsduur van de vergunningen.
It has to be said, though, that the vote saw the adoption of a number of negative and indefensible points, notably amendments imposing time limits on authorisation.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 47. Exact: 47. Verstreken tijd: 86 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo