Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bevoegdheid" in Engels

Suggesties

Daarom heeft de Raad geen bevoegdheid inzake euthanasie.
The Council, therefore, has no competence as regards euthanasia.
Zo werkt onze bevoegdheid natuurlijk niet.
Of course, that is not what our competence is all about.
Wij vinden dit een buitensporige bevoegdheid.
This power seems to us to be completely excessive.
Harmonisering en gecentraliseerde bevoegdheid zijn de grondslagen van de pan-Europese telecommunicatiemarkt.
Harmonisation and centralised power are the basis for the development of the pan-European telecommunications market.
Gelukkig is dat niet mijn bevoegdheid.
I'm happy that's not in my jurisdiction.
Voorlopig heeft alleen de brand hier bevoegdheid.
Conditions like this, the only one with jurisdiction... is the fire.
Dit kan een beetje buiten je bevoegdheid zijn.
You know, this might be a little out of our jurisdiction.
Gelukkig valt dit buiten jullie bevoegdheid.
Fortunately for me, this is a little out of your jurisdiction.
Pensioenstelsels vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten.
Pension systems fall within the competence of the Member States.
Tot mijn genoegen is deze soevereine bevoegdheid geschrapt.
I am delighted that this sovereign competence is now excluded.
De nationale bevoegdheid voor financiële stabiliteit...
7.2 CONTRIBUTION TO FINANCIAL STABILITY INSTITUTIONAL SETTING National competence for financial stability...
Subsidiariteit betekent natuurlijk dat dit geen Europese bevoegdheid is.
Of course, subsidiarity means that this is not a European competence.
Het toepassingsgebied van die bevoegdheid moet worden herzien.
It is necessary to review the scope of that power.
Hiermee raken we aan de bevoegdheid van het Sloveense parlement.
That of course constitutes interference with the competence of the Slovene Parliament.
Vanwege Mandalore's neutraliteit, hebben de Jedi hier geen bevoegdheid.
Because of Mandalore's neutrality, the Jedi have no jurisdiction here.
De Europese Unie heeft geen bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening.
The European Union has no power in the field of spatial planning.
Industriebeleid is en blijft voor een belangrijk deel een nationale bevoegdheid.
Industrial policy is and should remain for an important part a national competence.
Deze bevoegdheid lag traditiegetrouw eigenlijk bij het Parlement.
Traditionally, after all, that competence lies with Parliament.
De lidstaten moeten hun bevoegdheid op deze gebieden kunnen behouden.
Member States should be allowed to retain their competence in these fields.
Het EG-Verdrag verleent de Gemeenschap geen enkele specifieke bevoegdheid op sportgebied.
The EC Treaty does not provide the Community with any specific competence in the area of sport.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 9973. Exact: 9973. Verstreken tijd: 102 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo