Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bezittelijk voornaamwoord" in Engels

possessive pronoun
Dit is het enige bezittelijk voornaamwoord met een benadrukte en een onbenadrukte vorm.
This is the only possessive pronoun with a stressed and un unstressed version.
Het onafhankelijke bezittelijk voornaamwoord wordt altijd gecombineerd met een lidwoord.
In Dutch, the independent possessive pronoun requires an article.
Alsof ik mezelf zou afdrogen met iets waar een bezittelijk voornaamwoord op staat.
Like I'd ever dry myself with something that has a possessive pronoun on it.
Het is de eerste keer dat je die zin hoort, met een bezittelijk voornaamwoord.
It's the first time you've heard that sentence with a possessive pronoun.
Per slot van rekening ervaren we geld (en bezit) als een extensie van onszelf. Vandaar het bezittelijk voornaamwoord "mijn" om het te beschrijven, wat hetzelfde is dat we gebruiken om onze armen en hoofden aan te duiden.
After all, we experience money (and property) as an extension of our selves; hence the possessive pronoun "mine" to describe it, the same pronoun we use to identify our arms and heads.
Om een wederkerig voornaamwoord te veranderen in een bezittelijk voornaamwoord, voegen we een -s toe:
To turn the reciprocal pronoun into a possessive pronoun, we simply add -s:
Je gebruikt het verkeerde bezittelijk voornaamwoord...
See, you're using the wrong possessive...
Op de volgende pagina kun je zien hoe het bezittelijk voornaamwoord gebruikt wordt.
On the next page, you can see examples of how the possessive pronouns are used.
Er is geen apart bezittelijk voornaamwoord voor 'het', we gebruiken gewoon zijn.
We do not have a translation for 'its' in Dutch, we simply use zijn (his).
Soms voegen we de naam van de bezitter toe voor het bezittelijk voornaamwoord.
In Dutch, we sometimes add the possessor's name before the pronoun.
In plaats daarvan gebruiken we het alternatieve bezittelijk voornaamwoord.
Instead, you can use the alternative independent possessive?
De werkmap is onderverdeeld in 8 brede onderwerpen, waaronder de Esperantoe woordenschat, eenvoudige zinnen, bijvoeglijke naamwoorden, Esperantoe bezittelijk voornaamwoord en vervoeging van Esperantoe werkwoorden.
The workbook is grouped into 8 broad topics including Esperanto vocabulary, simple sentences, adjectives, Esperanto possessive pronouns and conjugation of Esperanto verbs.
Maar niet als het voornaamwoord een bezittelijk voornaamwoord is
But not when the pronoun is a possessive adjective
Als het woord hun als bezittelijk voornaamwoord wordt gebruikt, kan het achter een voorzetsel staan.
their If the word hun means their, it can follow a preposition.
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan dat iemand iets bezit. Je kunt zeggen dat een bepaalde koffer van jou is met behulp van het woord mijn.
Possessive Pronouns A possessive pronoun indicates that someone owns something. You can say that you own a certain suitcase using the word mijn (my):
Gebruik Handelsmerken van Mio Niet als Bezittelijk Voornaamwoord of in het Meervoud
Do Not Use Mio Trademarks in Possessive or Plural Form
Ten slotte was er nog een grammaticaal probleem betreffende een bezittelijk voornaamwoord dat niet congrueerde met het antecedent.
Finally, there was a sticky grammar and usage issue in which the pronoun has to have the same grammatical number as its antecedent.
Als ik die zeldzame student ontmoet... die 't verschil weet tussen persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord, ben ik al blij.
Look... Truth is, when I encounter the rare high school graduate who knows the difference between "its," possessive and "it's," the contraction my blood tends to race a little bit.
Het is stout om een persoonlijk voornaamwoord te wisselen voor een bezittelijk voornaamwoord.
De handelsmerken van MiTAC Europe mogen nooit gebruikt worden als bezittelijk voornaamwoord of in het meervoud, maar dienen gebruikt te worden als correct adjectief gevolgd door een geschikte omschrijving.
Mio Trademarks should never be used in the possessive or plural form, but should be introduced as a proper adjective followed by an appropriate descriptor.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 22. Exact: 21. Verstreken tijd: 60 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo