Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "bijvoeglijk naamwoord" in Engels

Gruwelijk... is niet echt het eerste bijvoeglijk naamwoord dat in je opkomt.
Horrific... isn't really the first adjective that comes to mind.
Ik wil niet zeuren, maar 'moordenaar' is geen bijvoeglijk naamwoord.
Well, not to be a stickler, but "murderer" isn't an adjective.
Iemand moet een geweldig nieuw bijvoeglijk naamwoord kopen.
Somebody needs to buy a new, amazing adjective.
Het is je enige bijvoeglijk naamwoord... maar je komt erg onvolwassen en ongeschoold over.
I know it's your only adjective... but it makes you sound cheap and immature and uneducated.
Wild is nog steeds een bijvoeglijk naamwoord die ik verkies.
"Feral" is still an adjective that I prefer.
Interesseren is niet het bijvoeglijk naamwoord wat ik zou gebruiken.
"Interesting" is not the adjective I would use.
"Mijn" is de persoonlijke bijvoeglijk naamwoord...
"My" is the personal adjective...
Neem bijvoorbeeld het bijvoeglijk naamwoord "goed".
Take, for example, the adjective "bad".
Deze vorm van te + infinitief is geen werkwoord maar een bijvoeglijk naamwoord.
The verbable is not a verb but an adjective.
Je kunt er een bijvoeglijk naamwoord tussen zetten.
You can place an adjective in between.
"Muf" is een betere bijvoeglijk naamwoord, Robin.
"Stale" is a better adjective, Robin.
Ik krijg niet eens een bijvoeglijk naamwoord.
I don't even get an adjective.
"Geel" is een bijvoeglijk naamwoord.
"Yellow" is an adjective.
Vreemd is een bijvoeglijk naamwoord, geen emotie, maar ga door.
No, weird's an adjective, not an emotion, but go on.
Denk erover, het is bijna zoals een bijvoeglijk naamwoord in de overtreffende trap maken.
Think of it almost almost like making an adjective a superlative.
Ze kunnen ook gebruikt worden om iets te zeggen over een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord, als bijwoord dus.
It can also say something about a verb or adjective, which makes it an adverb.
Het Nederlands en het Spaans hebben beiden verscheidene "onregelmatige" vergelijking woorden, wat betekend dat het bijvoeglijk naamwoord veranderd.
Both English and Spanish have several "irregular" comparison words, meaning that the adjective changes.
Als predicatief bijvoeglijk naamwoord met het werkwoord "no"
As predicative adjective with the verb "no"
Om meer nadruk te leggen "no" kan worden toegevoegd na het bijvoeglijk naamwoord.
For emphasis a "no" may be added after the adjective.
In de volgende voorbeelden is 'ze' gekoppeld aan een bijvoeglijk naamwoord.
In the examples below, ze (they) is linked to an adjective.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 157. Exact: 150. Verstreken tijd: 137 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo