Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "botnische golf" in Engels

De voorgenomen locatie is Karsikkoniemi aan de Botnische Golf.
The planned site would be on the shore of the Gulf of Bothnia at Karsikkoniemi.
Ga voor een kustthema naar het nationale park Haparanda Archipel in de Botnische Golf. Dat zijn een hoop lage eilandjes met brede zandstranden.
For a coastal theme visit Haparanda Archipelago National Park in the Gulf of Bothnia. It's a whole lot of low islands with wide sandy beaches.
De Noordse driehoek brengt een voorstel in stemming voor uitbreiding met de bocht van de Botnische Golf.
With regard to the Nordic Triangle, in the vote there is a proposal to extend this to include the northern part of the Gulf of Bothnia.
Verbindingen noordelijk deel van de Botnische Golf: nieuwe lijnen parallel aan de bestaande lijnen.
Connections north of the Gulf of Bothnia: New lines parallel to the existing ones.
De camping is direkt gelegen aan een rivier en in de verte is de Botnische Golf nog zichbaar.
The campsite is directly located on a river and the Gulf of Bothnia is still visible in the distance.
De route loopt van Helsinki langs de Botnische Golf aan de poolcirkel en dan door Centraal - Oost-Finland en terug naar de hoofdstad.
The route runs from Helsinki along the Gulf of Bothnia to the Arctic Circle and then through Central- Eastern Finland and back to the capital.
Tot de belangrijkste paaiplaatsen voor natuurlijke zalm in de Baltische Zee behoren de rivieren in de Botnische Golf.
The main spawning areas for wild salmon in the Baltic include the rivers which flow into the Gulf of Bothnia.
De voor 2003 toegewezen TAC voor het Centrale Bekken en de Botnische Golf bedraagt 460000 stuks.
The TAC for year 2003 for the Main Basin and the Gulf of Bothnia is set at 460000 fish.
In het oosten grenst het land aan Finland en de Botnische Golf en in het westen aan Noorwegen en de Noordzee.
The east borders Finland and the Gulf of Bothnia and the west coast borders Norway and the North Sea.
Het gesteente komt voor in Zuidwest-Finland en op de Åland-archipel, een reeks eilanden op de grens van Oostzee en Botnische Golf.
The stone comes from southwest Finland and on the Åland archipelago, a series of islands on the border of the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia.
Vanaf de noordelijke Zweedse steden Luleå en Piteå liggen er groepjes eilanden in de Botnische Golf. Ze staan bekend om hun landschappelijke schoonheid en unieke cultureel erfgoed.
Off the northern Swedish cities of Luleå and Piteå lie groups of islands in the Gulf of Bothnia, known for their natural beauty and unique cultural heritage.
Dwars door Zuid-Zweden van Stockholm naar Göteborg, het is beduidend heuvelachtiger dan langs de Botnische Golf in Finland
From Stockholm to Gothenburg, across southern Sweden. It is a lot hillier than along the Gulf of Bothnia.
De Ålandseilanden zijn een groep eilanden gelegen tussen de Botnische Golf en de Oostzee; zij zijn daarom geografisch voldoende gescheiden van gebieden die mogelijk met varroase zijn besmet.
The Åland Islands are a group of islands situated between the Gulf of Bothnia and the Baltic Sea and they are therefore geographically sufficiently separated from potentially varroosis-infected areas.
Buurlanden zijn Rusland, Noorwegen en Zweden. Aan de overkant van de Finse golf is Estland gelegen. Daarbij ligt Finland aan de Botnische Golf en de Oostzee.
Neighboring countries are Russia, Norway and Sweden. On the other side of the Finnish golf is Estonia. Finland is located at the Gulf of Bothnia and the Baltic Sea.
De wilde zalm in de Oostzee is van groot belang voor de sportvisserij en daarmee voor het toerisme rond het noordelijk deel van de Botnische Golf en in Noord-Finland.
Baltic wild salmon are very important for recreational fishing and hence for tourism in the northern part of the Gulf of Bothnia and northern Finland.
Zweden tradities en cultuur: Zweden is een koninkrijk in Scandinavië, Noord-Europa. Zweden grenst aan Noorwegen en Finland en verder het Skagerrak, Kattegat, de Oostzee en de Botnische Golf.
Sweden traditions & culture: Sweden is a kingdom in Scandinavia, Northern Europe. Sweden bordering Norway and Finland and the Skagerrak, Kattegat, the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia.
In het zuidwesten grenst Zweden aan het Skagerrak en het Kattegat, in het oosten aan de Oostzee en de Botnische Golf. Voor de oostkust liggen de eilanden Öland en Gotland. De kustlijn is 2.500 kilometer lang, inclusief inhammen zelfs 7.500 kilometer.
In the southwest borders Sweden to the Skagerrak and Kattegat in the east to the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia. To the east lie the islands of Öland and Gotland. The coastline is 2,500 kilometers long, including bays even 7500 kilometers.
Ook in de andere rivieren die uitmonden in de Botnische Golf was in 2010 sprake van een terugval van de hoeveelheid zalm die vergelijkbaar is met die in de Tornionjoki, zowel op Fins als op Zweeds grondgebied.
A collapse in salmon numbers comparable to that in the Tornionjoki also occurred in 2010 in other rivers of the Gulf of Bothnia, on both the Finnish and Swedish sides.
In twee opeenvolgende jaren onderneemt ze, mogelijk gemaakt door rederij Koninklijke Wagenborg, zeereizen door Oostzee en Botnische Golf op zoek naar de nieuwe IJsgrens.
In two successive years De Jong went in search of the new Ice Edge, with voyages through the Baltic Sea and the Gulf of Bothnia made possible by the Koninklijke Wagenborg shipping company.
Het aandeel van wilde zalm in de totale zalmvangst neemt sinds 2000 toe en bedroeg in de Botnische Golf de afgelopen jaren ruim de helft.
Since 2000, an increasing proportion of the salmon fished have been wild salmon, and last year in the Gulf of Bothnia they accounted for more than half.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 45. Exact: 43. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo