Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "cia-vluchten" in Engels

CIA flights
CIA overflights
CIA-operated flights
CIA's flights
Neem nu die CIA-vluchten op Groenland.
Take the CIA flights over Greenland.
Ik moet met betrekking tot de zogenaamde "CIA-vluchten" echter wel aantekenen dat ik de toon van dit debat betreur.
That being said, with regard to the so-called 'CIA flights', I must express my disappointment at the way in which this debate has been conducted.
Het is van groot belang dat wij de CIA-vluchten in dit verslag opnemen.
It is very important that we include CIA flights in this report.
Andere zaken, die eveneens verband houden met CIA-vluchten, zijn in voorbereiding, zoals in Polen en het Verenigd Koninkrijk.
Other cases, also relating to CIA flights, are under way, such as in Poland and the United Kingdom.
Betreft: CIA-vluchten en betrokkenheid van Barroso
Subject: CIA flights - Barroso involvement
In diverse EU-landen, waaronder Spanje, Zweden en Ierland, zouden CIA-vluchten zijn geland.
CIA flights have reportedly touched down in EU countries such as Spain, Sweden and Ireland.
Als de Europese Unie met evenveel energie, kracht en snelheid zou optreden tegen het terrorisme zelf als tegen de vermeende CIA-vluchten, zouden we alleszins op de goede weg zitten.
If the European Union were to respond with the same measure of energy, force and speed against terrorism itself as it does to the alleged CIA flights, we would certainly be on the right track.
De Europese regeringen moeten nu onmiddellijk, eenieder voor zich en in onderlinge samenwerking, alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de illegale CIA-vluchten zich niet zullen herhalen.
The European governments are today directly obliged, both individually and in cooperation with each other, to take all the necessary measures which will ensure that illegal CIA flights are not repeated.
Wat er gebeurd is met de ontvoeringen van mensen in het kader van de zogenaamde CIA-vluchten is verschrikkelijk en onacceptabel voor Europa en dit Parlement.
The kidnappings of people and the so-called 'CIA flights' are horrendous and are something that Europe and this Parliament cannot tolerate.
Voorzitter, waarde collega's, mijn collega Claudio Fava zal voor onze fractie spreken over de vraag van de CIA-vluchten en dit onderdeel van de discussie voor zijn rekening nemen.
Mr President, ladies and gentlemen, my colleague Claudio Fava will speak on behalf of our group on questions relating to the CIA flights and that part of the discussion.
Recente ervaringen, o.a. met de CIA-vluchten in Europa, laten zien dat de Europese Unie volledige ondersteuning behoeft bij het beschermen en promoten van de fundamentele rechten.
Recent experiences concerning i.a. the CIA flights in Europe show that the European Union needs to have full scale support in protecting and promoting fundamental rights.
Betreft: CIA-vluchten, of van andere soortgelijke instanties, voor luchtvervoer en illegale detentie van gevangenen
Subject: CIA flights or similar air transport services and illegal detention of prisoners
de publicatie door El Pais van documenten met nieuwe informatie over CIA-vluchten in Spanje,
the publication by El País of documents containing new information concerning CIA flights in placecountry-regionSpain,
Mijnheer de Voorzitter, zoals we allemaal weten, vermeldt ons verslag 1245 gevallen van onwettige CIA-vluchten, 21 onwettige ontvoeringen en talloze gevallen van foltering en mishandeling.
Mr President, as we all know, our report documents 1245 cases of illegal CIA flights, 21 illegal abductions and numerous cases of torture and abuse.
Op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zei ik dat ik het noodzakelijk vond dat de lidstaten ook moeten bevorderen dat er een verslag over CIA-vluchten met gevangenen wordt opgesteld om het fundament te versterken voor een betrouwbaardere en beter functionerende samenwerking op het gebied van veiligheid.
At the JHA Council in July, I said that I thought it was essential that the Member States should also encourage a report on CIA flights carrying prisoners to be produced, in order to strengthen the basis of more confidential and viable cooperation on security.
Bijvoorbeeld de kwesties zoals gegevensopslag, uitlevering van passagierslijsten, CIA-vluchten en nu de jongste zaak rond het bedrijf SWIFT, dat Amerikaanse overheden in de gelegenheid heeft gesteld om Europese banktransacties te controleren.
Examples include the cases involving data protection, the handing over of passenger lists, the CIA flights and now the most recent case involving the company Swift, which has allowed American authorities to monitor European bank transfers.
Ik besluit, mijnheer de Voorzitter, met een opmerking over een punt dat voor mij als voorzitter van de tijdelijke commissie die de CIA-vluchten onderzoekt heel belangrijk is.
I shall conclude, Mr President, by turning to an issue that especially affects me as chairman of the temporary committee analysing the CIA flights.
Het debat is onophoudelijk beïnvloed door berichten over de detentieomstandigheden in Guantánamo, de zaak van de geheime CIA-vluchten, de detentiecentra in Europa, en nu dan de SWIFT-affaire.
The debate has been regularly affected by the news of detention conditions at Guantánamo, the case of the secret CIA flights, the detention centres in Europe, and now the SWIFT case.
De CIA-vluchten in Europa, de martelingen, schijnexecuties en het toepassen van 'waterboarding', waarover de CIA nu zelf heeft gezegd dat ze hebben plaatsgevonden, alsmede de oprichting van speciale geheime gevangenissen moeten krachtig worden veroordeeld.
The CIA flights in Europe, the use of torture, mock executions and waterboarding, which the CIA now acknowledges did happen, and the establishment of special secret jails must be vigorously condemned.
De hoogdravende uitlatingen over Guatanamo en de CIA-vluchten en CIA-ontvoeringen op Europees grondgebied zijn pure hypocrisie, aangezien de EU eenzelfde imperialistisch beleid voert en tegelijkertijd haar operationele samenwerking met de NAVO versterkt.
The excitement about Guantanamo and CIA flights and abductions on European territory is hypocritical, given that it follows the same imperialist policy and, at the same time, strengthens operational cooperation with NATO.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 88. Exact: 88. Verstreken tijd: 119 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo