Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "circa" in Engels

Suggesties

Dit alles in circa 2000 m2 volgroeide tuin.
The whole set in approximately 2000 m2 of mature gardens.
Gewoon kraanwater meet slechts een Bovis-waarde van circa 3.000 eenheden.
Ordinary tap water only measures a Bovis value of approximately 3,000 units.
Gefilterd kraanwater: circa 3.000 Bovis-eenheden.
Filtered tap water: Bovis-value approx. 3,000.
Qua witgewassen geld hebben we circa drie miljoen op Daniels persoonlijke rekening.
As far as clean money goes, there's roughly $3 million in daniel's personal account.
Twee eenheden, circa 20 mannen.
Two squads, roughly 20 men.
Alle deelonderzoeken zijn beschreven in circa 50 publicaties.
All sub-studies have been described in approximately 50 different publications.
Geschat wordt dat de cosmetica-industrie circa 350000 indirecte arbeidsplaatsen genereert.
It can be estimated that approximately 350000 jobs are created indirectly by the cosmetics industry.
Zwavelzuur, circa 0,05 mol/l, gekleurd met methylrood.
Sulphuric acid, approximately 0,05 mol/litre, coloured with methyl red.
Voorlopig omvat de snelle pool circa 600 grenswachters.
For the moment there are approximately 600 border guards in the Rapid Pool.
De laatste bron zit circa 100 meter noordelijk.
The final signature is approximately 100 meters to the north, sir.
Elke moord dus circa 750 kilometer van de vorige.
This places each murder approximately 500 miles from the one before it.
En sindsdien heeft men circa 50.000 van deze mysterieuze stenen gevonden in deze regio.
And since then, approximately 50,000 of these mysterious stones have been found across the region.
Het komt over circa 42 uur doorheen deze sector.
It will pass through this sector in approximately 42 hours.
Er naderen vijf onbekende vliegtuigen, afstand 24 zeemijl, circa 80 knopen.
Captain, I have three - make that five unknown aircraft approaching, range 24 nautical miles, approximately 80 knots.
Veroorzaakt door een enkelvoudig, ongekarteld lemmet van circa tien centimeter lengte.
Caused by a single non-serrated blade, approximately ten centimeters in length.
Jouw beschrijving van circa 171 verschillende mannen als "een aantal".
Your characterization of approximately 171 different men as "a few." What...
De verticale deflectie tot de taxi bedraagt circa 60 graden.
Vertical deflection down to the cab is roughly 60 degrees.
Per jaar heeft Narvik recht op in totaal circa 128 GWh aan concessiestroom, waarvan circa 116,3 GWh volgens de ministerieprijsmethode en de resterende circa 11,7 GWh volgens de kostprijsmethode is geprijsd.
Per year, Narvik is entitled to a total of approximately 128 GWh of concession power, of which approximately 116,3 GWh is priced according to the ministry price method and the remaining approximately 11,7 GWh is priced according to the cost price method.
Hoger dan circa 17000 (polymerisatiegraad circa 100)
Higher than approximately 17000 (degree of polymerisation approximately 100)
Dit zijn Mesopotamische vazen circa 700 B.C.E.
These are Mesopotamian vases circa 700 B.C.E. These should be in a museum.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5214. Exact: 5214. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo