Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dat de rechtbank" in Engels

that the court
that the tribunal
that the grand
the courts
Hij zal zorgen dat de rechtbank clementie toont.
I believe that he will recommend that the court show you mercy.
Ik zal zorgen dat de rechtbank dit zo snel mogelijk te weten komt.
I'll see that the court is made aware of this as soon as possible.
Een van deze voorwaarden was dat de rechtbank moet beschikken over de volledige bevoegdheid om getuigen en documenten te dagvaarden, evenals alle bevoegdheden die normaal gesproken worden uitgeoefend door een commissaris in een openbaar onderzoek.
One of these was that the tribunal should have full power to subpoena witnesses and documents, together with all the powers usually exercised by a commissioner in a public enquiry.
Weet je dat de rechtbank jury... nu praat over die valse overschrijving.
Do you have any idea that the grand jury is sitting right now discussing fraud on the wire transfers?
Weet je dat de rechtbank jury... nu praat over die valse overschrijving.
Do you know that the grand jury discuss a transfer online now?
Ik weet dat de rechtbank haar een bezoekregeling heeft ontzegd.
I'm aware that the court has denied her visitation rights.
We namen aan dat de rechtbank de nieuwe bewijzen niet zou bezien.
Well, we assumed... that the Court would not hear this petition based on new evidence.
Ze zei dat de rechtbank onze hoorzitting heeft afgezegt.
She said that the court... canceled our hearing date.
En ik weet dat de rechtbank ook blij zal zijn dit te horen.
And I know that the court will be happy to hear this, too.
Waarom denk je dat de rechtbank mij volledige voogdij gaf?
Why do you think that the court gave me sole physical custody?
Ik acht het voor het beste dat de rechtbank deze rechtzaak nietig verklaart.
I deem it best that the court grants defense counsel's motion for dismissal.
Ja, daarom Ik zou willen vragen dat de rechtbank een belangrijke getuige oproept.
Yes, therefore I'd like to request that the court issue a material witness order.
In de derde plaats beweert de heer Tomczak dat de rechtbank van Ostrów tegenover hem bevooroordeeld is.
The third argument: Mr Tomczak alleges that the Court of Ostrów is prejudiced against his person.
Dat betekent dat de rechtbank kan nagaan of een besluit tot het nemen van sancties wettelijk is.
This means that the court can examine whether a decision regarding sanctions is lawful.
Noteer dat de rechtbank besloten heeft dat de getuigenis van de overledene op het proces gepresenteerd mag worden.
Let the record note that the court has decided to allow the deceased's testimony to be presented at trial.
Het probleem is dat de rechtbank niks wil doen, tenzij er harde bewijzen zijn dat haar veiligheid is gevaar is.
The problem is that the court doesn't want to intervene unless there's hard evidence that the child's welfare could be endangered.
Het is schokkend dat de rechtbank die de heer Chodorkovski heeft veroordeeld, nu openlijk toegeeft door Moskou te zijn geïnstrueerd om deze uitspraak te doen.
It is shocking that the court that sentenced Mr Khodorkovsky has now publicly stated that it was ordered by Moscow to hand down this verdict.
U heeft geen recht aan te nemen dat de rechtbank al een beslissing heeft genomen zonder een eerlijk proces.
You have no right to assume that the court has made up its mind without a fair trial.
Aangezien meneer Purcell de biologische vader is en bereid is om kinderbijslag te betalen, is het met grote tegenzin dat de rechtbank hem minimale visitatie onder toezicht moet toekennen.
However, given that Mr. Purcell is the biological father, and is willing to pay child support, it is with great reluctance that the court must award minimal supervised visitation.
Ook zou men kunnen aanvoeren dat de rechtbank ervoor dient te zorgen dat heer Mote de voltallige vergaderingen kan bijwonen.
It can also be argued that the Court has to ensure that Mr Mote may attend the plenary sessions.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 98. Exact: 98. Verstreken tijd: 180 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo