Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "dat normaal gesproken" in Engels

that usually
that typically
normally
which is usually
Je weet hoe dat normaal gesproken gaat.
You know how that usually goes.
Is dat normaal gesproken niet iets goeds? Nee.
Isn't that usually a good thing?
Hoe lang duurt dat normaal gesproken?
How long does that typically take?
Op geen enkel afdingen-dealers, auto's worden geprijsd op een forfaitair bedrag dat normaal gesproken bevat een standaard pakket opties en een ingebouwde in winst voor de dealer.
At no-haggle dealerships, cars are priced at a flat rate that typically includes a standard options package and a built in profit for the dealer.
Dat wat me zorgen baart is dat normaal gesproken wanneer een geest een levend lichaam overneemt, het in korte periodes gebeurd.
See, the thing that bothers me is that usually when a ghost takes over a living body, it's in short spurts.
Er is ook een inspirerend kinderprogramma, dat normaal gesproken niet de Disneyfilms bevat die je al in de meeste andere bioscopen in Rotterdam kunt zien. Deze familiefilms worden elke woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag vertoond en tijdens schoolvakanties zelfs dagelijks.
LantarenVenster shows a special and inspiring programme for kids, that usually doesn't include the Disney movies that you could watch in any other cinema in Rotterdam. These family movies are shown on Wednesday, Saturday and Sunday afternoon, even daily during school holidays.
Eentje dat normaal gesproken wordt gebruikt voor het kalmeren van dieren.
One that's normally used to tranquilize animals.
De scanners pikken dat normaal gesproken niet op.
It wouldn't ordinarily show up on the environmental scanners...
Werkt dat normaal gesproken voor jou?
JAMIE; Does that work for you generally?
Als iets onmogelijk lijkt, betekent dat normaal gesproken dat er een artefact bij betrokken is.
If something seems impossible, it usually means there's an artifact involved.
Werkt dat normaal gesproken voor jou?
I think it looks better than you.
Maak een deal zoals je dat normaal gesproken zou doen, alsjeblieft.
Just deal as you normally would.
Hoe pak je dat normaal gesproken aan?
Well, how do you usually pull these things out of him?
Wel moet ik u eraan herinneren dat normaal gesproken de Commissie bij een dergelijke steunregeling controleert of de voorziene steun verdedigbaar is.
However, I must remind you that the rule requires the Commission to check whether, in such an operation, the specified aid exceeds what is justifiable.
Maar het is geen hotel dat normaal gesproken wordt bezocht door Nederlanders.
It is not one that is normally visited by Dutch people.
Dit is hetzelfde pakket dat normaal gesproken bij de Arescom Router wordt geleverd, alleen de bitmaps verschillen.
Normally this is included with the Arescom Router, only the images might be different.
Je hebt er talent en vastberadenheid voor nodig... en slapen met iemand met wie je dat normaal gesproken niet zou doen.
All it takes is talent, sleeping with some people who you otherwise wouldn't.
De Europese markt wordt nu overspoeld met materiaal dat normaal gesproken naar de markten in het Verre Oosten zou zijn geëxporteerd.
The European market is now being swamped with goods which would normally be exported to markets in the Far East.
Het probleem is nu dat normaal gesproken de Commissie voorstelt hoe hoog het braakleggingspercentage moet zijn.
The problem is this: in the normal course of events, it is the Commission which proposes the level of the set-aside rate.
Deelname aan de SBS7 Formule geeft u toegang tot het Nederlandse unieke sociale zekerheidssysteem, dat normaal gesproken niet openstaat voor ondernemers.
Participation in the SBS7 Formula gives you access to the unique Dutch social security system, which is not normally open to entrepreneurs.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 74. Exact: 74. Verstreken tijd: 151 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo