Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "de geldigheidsduur van deze" in Engels

the validity of these
the validity of the
the duration of this
the period of validity of this
the period of validity of such
the period of application of this
the period of validity of that
Daarom is het noodzakelijk te waarborgen dat de geldigheidsduur van deze maatregelen wordt verlengd.
Therefore it is necessary to ensure that the validity of these measures is prolonged.
(6) Sommige lidstaten hebben Beschikking 1999/815/EG uitgevoerd door middel van maatregelen die van kracht zijn tot 20 november 2004. Daarom is het noodzakelijk te waarborgen dat de geldigheidsduur van deze maatregelen wordt verlengd.
(6) Certain Member States have implemented Decision 1999/815/EC by measures applicable until 20 November 2004. Therefore it is necessary to ensure that the validity of these measures is prolonged.
Op 22 december 1999 heeft de Commissie besloten de geldigheidsduur van deze kaderregeling te verlengen tot 30 juni 2000(2).
On 22 December 1999 it decided to extend the validity of the guidelines until 30 June 2000(2).
de geldigheidsduur van deze bonus is begrensd tot 1 kalenderjaar
the validity of the bonus is limited to one calendar year
(9) Aangezien de betrokken preferentiële overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn gesloten, dient de geldigheidsduur van deze verordening niet te worden beperkt.
(9) As the preferential agreements concerned are concluded for an unlimited period, it is appropriate not to limit the duration of this Regulation.
De geldigheidsduur van deze Regeling bedraagt drie jaar. Deze wordt telkens stilzwijgend met drie jaar verlengd, tenzij de Raad ten minste 80 dagen voor de datum van verstrijken anders besluit.
This Arrangement shall remain in force for three years. The duration of this Arrangement shall be extended for further periods of three years at a time, unless the Council, at least 80 days prior to each date of expiry, decides otherwise.
Gezien de verwachte duur van het onderzoek en om de nodige tijd te geven aan de Commissie voor het nemen van haar besluit is het passend de geldigheidsduur van deze MRL's tot en met 19 oktober 2016 te verlengen.
In view of the expected duration of the study and in order to provide the necessary time for the Commission to take its decision, it is appropriate to extend the validity of these MRLs until 19 October 2016.
De geldigheidsduur van deze lijst kan in bepaalde gevallen worden verlengd.
The validity of the list may be extended in some cases.
De geldigheidsduur van deze criteria werd verlengd in 2004 [8], 2007 [9] en 2009 [10] en liep af op 31 december 2012.
The validity of these criteria was extended in 2004 [8], 2007 [9] and 2009 [10] and expired on 31 December 2012.
De geldigheidsduur van deze richtsnoeren werd eerst verlengd tot en met 31 december 1998 en vervolgens tot en met 31 december 1999.
The validity of these guidelines was first extended to 31 December 1998 and thereafter to 31 December 1999.
De geldigheidsduur van deze maatregel zou van 1 januari 2008 tot 1 januari 2030 zijn.
The duration of this measure would be from 1 January 2008 to 1 January 2030.
Meerjarenprogramma's voor samenwerking worden ten hoogste voor de geldigheidsduur van deze verordening opgesteld.
Multiannual cooperation programmes shall cover no more than the period of validity of this Regulation.
Daarom dient de geldigheidsduur van deze derogatie te worden beëindigd wanneer deze richtlijn in werking treedt.
It is therefore necessary to bring the application period of this derogation to an end when that Directive enters into force.
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben verzocht de geldigheidsduur van deze afwijking te verlengen.
Germany and the United Kingdom have asked for an extension of that derogation.
In artikel 1, lid 5, van die verordening is de geldigheidsduur van deze invoercertificaten op drie maanden vastgesteld.
Article 1(5) of that Regulation fixes the period of validity of such import licences at three months.
De thematische strategiedocumenten worden opgesteld voor een termijn die niet langer is dan de geldigheidsduur van deze verordening.
Thematic strategy papers shall cover no more than the period of validity of this Regulation.
Daarom lijkt het passend om de looptijd ervan te beperken tot de geldigheidsduur van deze verordening.
It therefore seems appropriate to limit their duration to the period of application of this Regulation.
die niet langer is dan de geldigheidsduur van deze verordening
Overwegende dat de geldigheidsduur van deze twee ontheffingen derhalve moet worden verlengd,
Whereas, accordingly, it seems necessary to postpone the expiry date of these two exceptions,
Daarom mag de looptijd van de steunregelingen de geldigheidsduur van deze richtsnoeren niet overschrijden.
For that reason, the duration of aid schemes must not be longer than the duration of these Guidelines.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 71. Exact: 71. Verstreken tijd: 110 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo