Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "de geldigheidsduur van het certificaat" in Engels

the validity of the certificate
the validity of the licence
the period of validity of the certificate
the term of validity of the licence
its period of validity
the period of their validity
b) de geldigheidsduur van het certificaat beperken, en
(b) limit the validity of the certificate in time; and
de IKKB-certificatie, de geldigheidsduur van het certificaat.
the IKKB certificate and the validity of the certificate.
de geldigheidsduur van het certificaat is op de in lid 1 bedoelde datum nog niet verstreken;
the validity of the licence has not expired on the date referred to in paragraph 1;
in het geval dat het eenheidsbedrag van de vooraf vastgestelde restitutie lager is dan of gelijk is aan het eenheidsbedrag van de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie, de geldigheidsduur van het certificaat met de benodigde periode verlengen.
where the rate of the refund fixed in advance is lower than or equal to the rate of the refund valid on the last day of the validity of the licence, extend the validity of the licence by the period required.
Het certificaat dat van een analyseverslag vergezeld gaat, wordt ondertekend door een gemachtigd vertegenwoordiger van het Indiase ministerie van Handel en Industrie en de geldigheidsduur van het certificaat bedraagt hoogstens vier maanden vanaf de datum van afgifte.
The certificate accompanied by an analytical report shall be signed by an authorised representative of the Ministry of Commerce and Industry of India and the validity of the certificate shall not exceed 4 months from the date of its issue.
In geval van essentiële wijzigingen in het ontwerp van het werktuig, bijvoorbeeld ten gevolge van de toepassing van nieuwe technieken, kan de geldigheidsduur van het certificaat worden beperkt tot twee jaar en worden verlengd met drie jaar.
In the event of fundamental changes to the design of the instrument, e.g. as a result of the application of new techniques, the validity of the certificate may be limited to two years and extended by three years.
Bekrachtiging van de verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat met één maand overeenkomstig artikel 13, lid 2.
Endorsement to extend the validity of the certificate one month in accordance with Article 13.2
De aangemelde instantie bewaart een kopie van het certificaat van EG-ontwerponderzoek, de bijlagen en aanvullingen, alsook het technisch dossier, met inbegrip van de door de aanvrager voorgelegde documentatie, tot het einde van de geldigheidsduur van het certificaat.
The notified body shall keep a copy of the EC design examination certificate, its annexes and additions, as well as the technical file including the documentation submitted by the applicant until the expiry of the validity of the certificate.
de geldigheidsduur van het certificaat.
VERKLARING VAN VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CERTIFICAAT TOTDAT DE HAVEN VAN KEURING IS BEREIKT, WANNEER PARAGRAAF A/19.3.5 VAN DE ISPS-CODE VAN TOEPASSING IS, OF VOOR EEN PERIODE VAN UITSTEL WANNEER PARAGRAAF A/19.3.6 VAN DE ISPS-CODE VAN TOEPASSING IS
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF VERIFICATION WHERE SECTION A/19.3.5 OF THE ISPS CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE SECTION A/19.3.6 OF THE ISPS CODE APPLIES
Deze verlenging wordt evenwel niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de geldigheidsduur van het certificaat.
However, such extensions shall not be taken into account for the purpose of determining the certificate's period of validity.
Die dag wordt in de geldigheidsduur van het certificaat meegerekend.
Tenzij anders bepaald, kunnen de uit certificaten voortvloeiende rechten gedurende de geldigheidsduur van het certificaat worden overgedragen door de titularis ervan.
Save as otherwise provided for, rights deriving from licences shall be transferable by their titular holder during the period of the validity of the licence.
Dit bewijs moet eveneens worden geleverd binnen twaalf maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat.
That proof shall also be produced within 12 months of the expiry of the licence or certificate.
Zij worden afgegeven op voorwaarde dat een zekerheid wordt gesteld als garantie dat de producten tijdens de geldigheidsduur van het certificaat worden in- of uitgevoerd.
Such licences shall be issued subject to the lodging of a security guaranteeing that the products are imported or exported during the term of validity of the licence.
Hij levert het bewijs van de door hem als overmacht beschouwde omstandigheden binnen zes maanden na afloop van de geldigheidsduur van het certificaat.
Operators shall provide proof of the circumstance which they consider to constitute force majeure within six months of the expiry of the period of validity of the licence or certificate.
Het gebruik of de uitvoer vindt plaats binnen twaalf maanden na de datum waarop de geldigheidsduur van het certificaat afloopt.
The use or the export is to be effected within 12 months following the deadline of validity of the certificate.
De vooraf vastgestelde restitutievoeten zijn geldig tot de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat.
Rates fixed in advance are valid until the last day of the certificate's validity.
Continue product en productietoezicht door onafhankelijke derde zolang de geldigheidsduur van het certificaat Geen markt voordeel; Slechts een eigen verklaring van de fabrikant
Continuous product and production surveillance by independent third party for the life of the certification No market advantage; Simply a manufacturer's self declaration of conformity
4. Bij verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat viseert de instantie van afgifte het certificaat en de uittreksels ervan en brengt zij de nodige aanpassingen aan.
4. When the period of validity of a licence is extended, the issuing body shall endorse the licence and its extracts and shall make the necessary adjustments thereto.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 75. Exact: 75. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo