Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "democratisch socialisme" in Engels

democratic socialism
socialist democracy
Daar draait het om in het democratisch socialisme.
The very essence of democratic socialism.
Helaas is deze monoliet niet vervangen door werkelijk democratisch socialisme, maar volgde daarop het herstel van het kapitalisme.
Unfortunately, instead of replacing that monolith by going on to genuine democratic socialism, it was the restoration of capitalism which followed.
De vijand van de USSR: het democratisch socialisme
The USSR's Enemy: Socialist Democracy
Het was bang voor de Tsjecho-Slowaakse arbeiders en de weerklank die arbeidersdemocratie en het democratisch socialisme zou vinden in Polen, de DDR, in Hongarije en meer bepaald in de USSR zelf.
It is afraid of the Czechoslovak workers and communists, and the echo which their fight for workers' and socialist democracy can have in Poland, in the GDR, in Hungary and especially in the USSR itself.
We moeten het vervangen door een systeem van menselijke solidariteit gebaseerd op de waarden van het democratisch socialisme.
We need to replace it with a system of human solidarity, based on the values of democratic socialism.
Ondanks massale steun van de meerderheid van het Venezolaanse volk heeft Hugo Chávez in wezen niet resoluut gebroken met het kapitalisme en een beweging naar werkelijk democratisch socialisme geleid.
Despite massive support from the majority of the Venezuelan people, Hugo Chávez, in fact, has not decisively broken with capitalism and led a movement to genuine democratic socialism.
Bij ons is iemand met een belangrijke boodschap... iemand die de laatste maanden aan onze zijde stond... in onze vereende strijd voor een waar, democratisch socialisme.
Joining us in the studio with an important message is one who has been by our side in recent months in our united struggle for true, democratic socialism.
Erich Fromm ( 23. Maart 1900 in Frankfurt am Main; 18. Maart 1980 in Muralto, Zwitserland) was een Duits-Amerikaanse psychoanalyticus, Filosoof en sociaal psycholoog. Sinds de late jaren 1920 had hij een humanistische, vertegenwoordigen democratisch socialisme.
Erich Fromm ( 23. March 1900 in Frankfurt am Main; 18. March 1980 in Muralto, Switzerland) was a German-American psychoanalyst, Philosoph und Sozialpsychologe. Since the late 1920s he had a humanist, represented democratic socialism.
We kunnen het niet genoeg herhalen, in de klassieke theorie van het marxisme-leninisme, in de twee bovenvernoemde teksten, en nog op andere plaatsen, staat de dictatuur van het proletariaat gelijk aan democratisch socialisme.
We can only recall that for the classical Marxist-Leninist theory, expressed among other places, in the two key texts referred to above, dictatorship of the proletariat was identical with socialist democracy.
Het betreft hier de zogenaamde derde weg van het democratisch socialisme, dat hand in hand gaat met het grootkapitaal dat door de westerse wereld jaagt.
This is the so-called third version of democratic socialism which, backed by enormous funding, is sweeping through the western world, and which obviously has no interest in taking the courageous step, for instance, of banning private financing of political parties.
Als we in Oost-Europa en de USSR de bureaucratische dictatuur willen vervangen door democratisch socialisme dan heeft dit meerdere bedoelingen: een arbeidersmacht in de productie, m.a.w. democratisch gecentraliseerd zelfbeheer; arbeidersdemocratie op politiek vlak; revolutionair internationalisme; dat zijn enkele van de belangrijkste.
Historically, the process of replacing bureaucratic dictatorship by socialist democracy in Eastern Europe and the USSR has several goals: workers' power in the economy, i.e., democratically centralized self-management; political workers' democracy; revolutionary internationalism are some of its main elements.
Daarom zal men in Tsjecho-Slowakije pas van een stabiel democratisch socialisme kunnen spreken wanneer de economische macht in handen is, niet van geïsoleerde arbeidersraden in afzonderlijke bedrijven, maar in handen van een congres van arbeidersraden, georganiseerd op nationaal vlak.
Therefore, socialist democracy in Czechoslovakia will be consolidated only when economic power will be wielded not by individual workers' councils in individual factories, but by a congress of workers' councils at the level of the national economy.
En je had Manley met 'n Democratisch Socialisme, waarvan men zei dat 't slechts 'n vermomming voor 't communisme was.
And then Manley was trying to work a system... called democratic socialism, which other parties say, "That's just a disguise for saying you are a communist."
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13. Exact: 13. Verstreken tijd: 41 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo