Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "deugdelijk" in Engels

sound
proper
valid
appropriate
adequate
robust
duly
properly
solid
In dit opzicht is deugdelijk, onafhankelijk en hoogstaand wetenschappelijk advies van essentieel belang.
Sound, independent and excellent scientific advice is essential in this respect.
Controleer of deugdelijk is en laat het reinigen.
Check that it's sound and have it cleaned.
Het ontbreken van een deugdelijk controlesysteem wordt hieronder verder besproken.
The lack of a proper verification system will be further addressed below.
Vier, aansluiten bij maatregelen voor deugdelijk bestuur.
Fourthly, we should support measures for proper governance.
Meneer Logan heeft een deugdelijk punt.
Mr. Logan makes a valid point.
Maar de gestelde vragen zijn deugdelijk.
But the questions raised are valid.
De Commissie heeft de taxatie bestudeerd en als deugdelijk beoordeeld.
The Commission has analysed the evaluation and found it sound.
Voorkomen van nieuwe fraudes vereist niet alleen een deugdelijk financieel beheer, maar ook een sterke externe controle.
Prevention of new frauds requires not only sound financial management but also strong external control.
Ik vind het uitermate belangrijk dat de Gemeenschapsgelden deugdelijk beheerd worden.
I take the sound management of Community funds very seriously.
Clustering mag zo nodig ook worden gebruikt om een statistisch deugdelijk steekproefplan op te stellen.
Clustering may also be used if necessary to design a statistically sound sampling plan.
Deze richtsnoeren zullen ertoe bijdragen dat de Commissie zelfreguleringsmaatregelen inzake ecologisch ontwerp als deugdelijk alternatief voor uitvoeringsmaatregelen zal beschouwen.
Following these Guidelines will help to ensure that an ecodesign self-regulation measure will be considered by the Commission as a valid alternative to an implementing measure.
Mijn methoden zijn deugdelijk en beproefd.
My methods are sound and time-honoured.
Mijn methoden zijn deugdelijk en beproefd.
My methods are sound and time-honored.
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat ons voorstel zowel economisch als politiek gezien deugdelijk is.
We therefore believe that our proposal was fully economically and politically sound.
Wij moeten de globale constructie bekijken en zien of die deugdelijk is.
We need to look at the overall structure and examine whether it is sound.
Het Verdrag van Prüm is de Europese wetgeving binnengedrongen zonder deugdelijk democratisch onderzoek.
The Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
Voor een deugdelijk toezicht moeten controles ter plaatse van oppervlaktegebonden regelingen betrekking hebben op alle aangegeven percelen landbouwgrond.
On-the-spot checks of area-related schemes should, to ensure proper monitoring, cover all agricultural parcels declared.
De toevoeging van verklikstoffen is belangrijk voor het deugdelijk functioneren van de regeling.
Tracing is important for the proper functioning of the scheme.
Wij moeten een deugdelijk buitenlands beleid hebben.
We must have a proper foreign policy.
Ik dring nogmaals aan op voorzichtigheid en deugdelijk wetenschappelijk bewijs.
Again I urge caution and call again on sound scientific evidence.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 577. Exact: 577. Verstreken tijd: 142 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo