Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "deugdelijkheid" in Engels

soundness
adequacy
validity
virtue
robustness
relevance
integrity
appropriateness
reliability
suitability
wholesomeness
correctness
efficacy
Tot deze standaarden behoren beginselen voor veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid bij de clearing en afwikkeling van effecten.
These standards contain principles for safety, soundness and efficiency in securities clearing and settlement.
Het gaat over het bepalen van de deugdelijkheid van het programma.
It's about determining the soundness of the Program.
Analyseren van de deugdelijkheid van de uitvoerings- en toezichtsregels.
To analyse the adequacy of the implementation and monitoring arrangements.
Een ratingbureau bewaakt en beoordeelt de deugdelijkheid en doeltreffendheid van de systemen, interne controleprocedures en regelingen die overeenkomstig deze verordening zijn ingesteld en neemt passende maatregelen om eventuele onvolkomenheden te verhelpen.
A credit rating agency shall monitor and evaluate the adequacy and effectiveness of its systems, internal control mechanisms and arrangements established in accordance with this Regulation and take appropriate measures to address any deficiencies.
Ik test de deugdelijkheid van Dr. Naylor's werk.
I'm testing the validity of Dr. Naylor's work.
De Commissie behoudt zich het recht voor, de deugdelijkheid van het overgelegde bewijsmateriaal te onderzoeken.
The Commission reserves the right to question the validity of the submitted evidence.
nauwkeurigheid, geschiktheid en deugdelijkheid van de wetenschappelijke inhoud;
Accuracy, appropriateness and soundness of the scientific content
Het IMF is verder doende de surveillance op de deugdelijkheid van financiële stelsels in individuele landen op te voeren.
The IMF is also intensifying its surveillance over the soundness of the financial systems in individual countries.
de deugdelijkheid van het voorgestelde uitvoeringsplan;
soundness of the implementation plan proposed;
De accountants geven ook hun mening over de deugdelijkheid van het financiële beheer van het Centrum.
The auditors shall also comment on the soundness of the Centre's financial management.
De Commissie onderzocht de deugdelijkheid van de aannamen die aan deze analyse ten grondslag liggen.
The Commission analysed the soundness of the assumptions underlying this analysis.
Dit moet tegenstrijdige macrobudgettaire scenario's voorkomen en de deugdelijkheid van de prognoses die voor de begrotingsplanning worden gebruikt, vergroten.
This should lead to avoidance of conflicting macro-fiscal scenarios and enhance the validity of the forecasts used for budgetary planning.
Om dezelfde redenen kan er getwijfeld worden aan de deugdelijkheid van eenvoudige aanbevelingen die geen afdwingbaar karakter hebben.
For the same reasons one might question the validity of recommendations that have no binding force.
Als we reactie van Mgr. Cicek lezen over dit comité, dan laat hij geen span heel van hun eerlijkheid, oprechtheid, waardigheid en deugdelijkheid.
Reading the reaction of Mgr. J.Y. Cicek concerning this committee; he slates all about their fairness, sincerity, dignity and soundness.
Zuiverheid van het hart verwijst naar de algemene deugdelijkheid en gezondheid van het hart.
Purity of the heart refers to the heart's overall soundness and health.
Controle van de deugdelijkheid van de programmatuur via in situ metingen;
Checking the validity of the software by on-site measurements;
Een paar punten van het huidige debat wilde ik even naar voren halen, en dat is allereerst de deugdelijkheid van het jaarverslag.
I would like to emphasize certain points in this discussion, first of all the validity of this annual report.
Er zijn recentelijk verscheidene pogingen ondernomen om de deugdelijkheid van de bestaande pensioenstelsels te beoordelen en de budgettaire kosten van de vergrijzing van de bevolking te berekenen.
Several attempts have been made recently to assess the soundness of current pension systems and quantify the fiscal costs associated with ageing populations.
dit onderzoek moet voldoende waarnemingen omvatten om de wetenschappelijke deugdelijkheid van de conclusies te waarborgen.
the investigations shall include an adequate number of observations to guarantee the scientific validity of the conclusions.
deugdelijkheid van de aanpak (20 %);
soundness of the approach (20 %),
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 273. Exact: 273. Verstreken tijd: 101 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo