Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "deze verhouding" in Engels

this ratio
this relationship
this affair
the ratio
this proportion
this relation
that ratio
this percentage
this comparison
This balance
the relationship
In deze verhouding zal weinig verandering komen na de uitbreiding in 2004 met tien nieuwe lidstaten.
There will be no significant change in this ratio with EU enlargement and the accession of the 10 new Member States in 2004.
Het bereiken van chemisch evenwicht wordt aangetoond door deze verhouding uit te zetten tegen de tijd.
Achievement of chemical equilibrium is demonstrated by plotting this ratio against time.
Echte vrienden vertellen elkaar de waarheid, dat moet in deze verhouding kunnen.
True friends tell each other the truth; we must be able to do this in this relationship.
Individueel arbeidsrecht is juist in het leven geroepen om het gebrek aan gelijkheid in deze verhouding te compenseren.
Indeed, individual labour law was created precisely for the purpose of compensating for the lack of equality of arms in this relationship.
Ze verbrak deze verhouding ongeveer een maand voordat ze vermoord werd.
She broke off this affair about a month before she was murdered.
Als deze verhouding uitkomt kun je je politieke carrière en het vredesproces vergeten.
If word of this affair gets out, not only is your political career over, but so is the peace process itself.
Hij riskeert niets met deze verhouding.
He risks nothing with this affair.
Wist uw moeder van deze verhouding?
Did your mother know about this affair?
In 2015 wordt deze verhouding twee op een, of in sommige lidstaten zelfs nog ongunstiger.
In 2015 this ratio will be in the order of two to one, or even more unfavourable in certain Member States.
Ik wil alleen maar dat deze verhouding fijn verloopt.
I just want this affair to be nice.
Slechts één bank, Bank Kyowa, kon deze verhouding handhaven zonder toevlucht aan dure troep-band-als financiering.
Only one bank, Kyowa Bank, could maintain this ratio without resort to costly junk-bond-like financing.
Toen ik naar deze verhouding vroeg, kreeg ik te horen dat EDS vooral uit vrouwen bestaat.
I asked about this ratio, and found that EDS was made up more of women.
Het bedrijf voert aan dat deze verhouding moet worden aangepast om een directe vergelijking met BT mogelijk te maken.
It claims that this ratio must be adjusted in order to allow direct comparison with BT.
Bij de onroerendgoedbelasting doet deze verhouding evenwel niet ter zake, aangezien dit geen belasting op inkomsten is.
However, this ratio is irrelevant in the case of property tax, which is not a tax on revenues.
De formele onderzoeksprocedure in deze zaak zag evenwel niet op deze verhouding.
This ratio was not subject to the formal investigation procedure in this case.
Met name moet deze verhouding bekend zijn op het tijdstip dat voor de vaststelling van de MRL's is genomen.
In particular, this ratio should be known at the time point retained to elaborate MRLs.
Er zijn twee dingen die deze verhouding met het Parlement en met de vakbondbeweging vergiftigd hebben.
Two actions have poisoned this relationship with the Parliament and with the trade union movement.
Dan past men deze verhouding op alle andere testpunten toe om hun fotometrische waarden na één minuut branden vast te stellen.
This ratio shall then be applied to all other applicable test points to determine their photometric values after one minute of operation.
Als we het beginsel van absolute evenredigheid zouden volgen, moet deze verhouding gelijk zijn (of nagenoeg gelijk) voor alle lidstaten.
If we were to follow a full proportionality principle this ratio should be the same (or very close) in all Member States.
De vlakke trend wordt weergegeven als het absolute verschil tussen 1 en deze verhouding kleiner is dan de gespecificeerde tolerantie in de ingangsniveaus.
The flat trend is shown if the absolute difference between 1 and this ratio is lesser than the tolerance specified in the input levels.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 132. Exact: 132. Verstreken tijd: 126 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo